Rojal nærhet og avstand i Kongens nyttårstale 2009

Hva skal vi egentlig med H.M. Kongens nyttårstale? Er den ikke et seremonielt levn fra fortiden? Et tomt ritual? Ettersom Kongen ikke har noen reel makt, skulle man tro at også hans ord er betydningsløse. Men slik er det ikke.

Den vik­tig­ste funksjo­nen for ser­e­monielle taler som nyt­tårstaler, bryllup­staler og hyllest­taler er å sam­le tilhør­erne om felles verdier. Vi har rit­ualer for­di de utfør­er vik­tige sosiale opp­gaver i sam­fun­net. Det samme gjelder for tradis­jon­er i fam­i­lie- og privatlivet.

I Dan­mark, hvor jeg kom­mer fra, er det almin­nelig at man til nyt­tårs­fester sam­les for i fel­lesskap å nyte et glass cham­pagne og høre H.M. Dron­nin­gens nyt­tårstale. Det er et hyggelig rit­u­al og en god beg­yn­nelse på nyt­tårs­feirin­gen. Gjestene får et felles utgangspunkt for sam­tale og diskusjon – uansett om man er repub­likan­er eller tilhenger av monarkiet.

Mens både den danske Dron­nin­gen og statsmin­is­ter Stoltenberg i deres nyt­tårstaler for 2009/2010 først og fremst søk­te å skape et nasjon­alt felleskap, søk­te Kong Har­ald et mer all­men­n­men­neske­lig fellesskap.

Dron­nin­gen og statsmin­is­teren sa ofte Dan­mark og Norge og tiltalte seerne som del av en nasjon. Men Kon­gen tiltalte oss mer som med­men­nesker. Det gjorde han også i desem­ber 2008, hvor han val­gte å ”bruke årets siste dag til å reflek­tere over hva som knyt­ter oss men­nesker sammen”.

I nyt­tårstal­en for 2009/10 var temaet at men­nesker alltid hør­er sam­men med noen, og at vi er avhengige av hveran­dre. Et gam­melt afrikan­sk ord­tak illus­tr­erte dette: «Jeg er for­di vi er. For­di vi er, er jeg». Kon­gen sa ofte ”vi”, og oftest i betyd­nin­gen ”vi men­nesker”: ”Vi men­nesker vur­der­er ofte hveran­dre ut fra suk­sess, syn­lighet og materiell vel­stand”, ”den tiden vi men­nesker har sam­men er så kort”, ”å knytte bånd til et annet men­neske”, ”Men­neskenes overforbruk”.

Kong Har­ald sa ”Norge” tre ganger, Dron­ning Mar­grete sa ”danske” 4 ganger og ”Dan­mark 7” ganger; Stoltenberg sa ”Norge” 6 ganger og ”norsk” 4 ganger – og når disse to bruk­te ordene ”oss” eller ”vår” mente de oftest landsmenn.

Dette betyr naturligvis ikke at Norge er fraværende i Kon­gens tale. Hans bruk av ”oss” og ”vi” betyr som regel ”oss men­nesker” og rekker ut over nasjon­er og kon­ti­nen­ter, men sam­tidig er disse pronomen­er åpne for å tolkes som oss nord­menn. Med bevis­s­theten om Norges vel­stand er en slik tolkn­ing for eksem­pel mulig i en set­ning som: ”Kan­skje har vi vært flink­ere til å telle våre penger enn vi har vært til å telle våre dager.”

Ved hjelp av sitater og eksem­pler husker Kon­gen oss også på forskjel­lige sider av Norge. Som regel har han et eller flere sitater på nynorsk. Denne gan­gen var det Kjar­tan Fløgstad og Arne Gar­borg: ”Skalet av alle ting kan ein få for pen­gar. Men ikkje kjer­nen; den er ikkje for pen­gar”. Også et sitat på bergen­sk ble det plass til: Jan Eggums ”Kor er alle hel­ter hen”.

Kon­gen vil oss alt­så noe både som lands­menn og som men­nesker. Han vil få oss til å se noe som er vik­tig i livet, fremvise eksem­pler på men­nesker som er gode forbilder:

Spei­derled­eren som aldri blir lei av å være beredt, lær­eren som alltid er tilgjen­gelig, gam­lekara som daglig møter opp på friv­il­lighetssen­tralen, hjem­me­hjelpen som tar seg tid til en prat selv om arbei­ds­da­gen er over. Disse men­neskene som gjør at vi føler oss sett og verdi­fulle i møte med dem: At net­topp jeg er viktig.

Fjern­synet er et effek­tivt medi­um til å formi­dle slike appeller. Denne slags ord, beskriv­elser og følelser får nem­lig ekstra kraft når kam­er­aet zoomer tett inn på den som taler og lar ham se oss rett i øynene. Gjen­nom nær­bilder kan ansikt, gestiku­lasjon og stem­me­bruk skape et nærvær og en tilst­ede­værelse som få andre medi­er mak­ter. Men det krev­er at taleren utnyt­ter medi­ets fulle poten­sial. Det gjorde Kon­gens nyt­tårstale ikke.

Kongen i forbindelse med sin nyttårstale 2009

Det første øyet møter er et bildeut­snitt i total, som vis­er Kon­gen stående bak et ele­gant skrive­bord. Han er kledd i smok­ing og but­ter­fly. Over ham henger en imponerende lysekro­ne, bak ham i døråp­nin­gene i de kon­gelige gemakker fort­set­ter en rekke av lysekro­nene. Utsnit­tet innrammes av to hvite mar­morsøyler (som ikke kan ses på bildet ovenfor).

På hver side av den rojale døråp­nin­gen bak Kon­gen, står to gylne stol­er, og på veg­gen henger malerier i full mannshøyde. Bildet lar oss forstå hvor Kon­gen befinner seg og gir den rette fornem­melse av noe vik­tig og høytidelig. Kon­gen beg­yn­ner sin tale: ”Samhold og fel­lesskap er en vik­tig del av vår julefeiring”.

Konge sier ”vår”, men forekom­mer likev­el langt vekk fra oss – verken nær eller tilst­ede­værende. Det er for det første for­di han ses langt vekk. Fra kam­er­aet – som er våre øyne og posisjon – og frem til ham er det flere meter. Han ses bare som en liten del av bildet. Visuelt frem­står han ubetydelig.

At han også frem­står fraværende skyldes især at han — som den danske Dron­nin­gen – bruk­er små taleko­rt til å lese sin tale fra. Det er fint når man står i samme rom som tilhør­erne, for­di de likev­el fysisk kan merke talerens tilst­ede­værelse. En slik tilst­ede­værelse ikke er mulig i fjern­synet, og der­for er det enda vik­tigere å holde øyenkon­takt i dette medi­um. Taleko­rtene forhin­dr­er Kon­gen i dette.

For­di han står opp må han holde kor­tene i hån­den. Den naturlige posisjon er litt under brys­tkassen. For å lese kor­tene må Kon­gen alt­så senke blikket langt ned, og hver gang mis­ter han kon­tak­ten med seerne. Vi kom­mer dog nærmere Kon­gen for­di kam­er­aet lang­somt og umerke­lig zoomer inn på ham. Det kan være en god visuell retorisk beveg­else for­di vi trekkes inn mot per­so­n­en som taler.

Men for­di utgangspunk­tet er dis­tanse beg­yn­ner vi også visuelt med et dis­tansert forhold til taleren. Ikke noen god beg­yn­nelse. Under­veis i tal­en, skiftes kam­era og per­spek­tiv, og igjen beg­yn­ner bildet langt fra Kon­gen og trekkes inn. Hver gang vi endelig beg­yn­ner å føle at vi er ved å være tett på Kon­gen, blir vi fjer­net igjen.

Vi er tettest på Kon­gen og hans ord når han vis­es i et halvnært bilde fra brys­tet og opp. Dette er det mest van­lige bildeut­snitt på fjern­synet, for­di det gir mulighet for å følge både kropp­slige beveg­elser og følelsesut­trykk i ansik­tet. Men det er ikke mange følelsesut­trykk i Kon­gens ansikt, og det meste av tiden kan vi slett ikke se ansik­tet, for­di Kon­gen ser ned på taleko­rtene og ikke ut på oss som han taler til.

Nyt­tårstal­en har en vik­tig funksjon som en sam­men­bindende tråd i sam­fun­nets teppe. Og Kon­gen hadde et vik­tig og all­men­ngyldig bud­skap i sin 2009-tale, som appellerte til et ”rausere og varmere sam­funn, der vi våger å komme nær hveran­dre”. Ordene var gode, men visuelt ble vi ikke invitert til å komme nær til Kon­gen – og der­for heller ikke til hverandre.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

 1. Jens!
  Takk for nok en god analyse!

  Vi i Balkan trenger en retorikker (en Jens E. Kjeld­sen) som vil og KAN dekodere pro­pa­gan­da, manip­u­lasjon og løgn som fremde­les spres i balka­nske medi­er; særlig gjen­nom visuelle medier.

  Jeg var heldig å ha deg som men­tor. Jeg har lært så mye…!

  Med hilsen!
  Gez­im Mekuli

til toppen