Rojal nærhet og avstand i Kongens nyttårstale 2009

Hva skal vi egentlig med H.M. Kongens nyttårstale? Er den ikke et seremonielt levn fra fortiden? Et tomt ritual? Ettersom Kongen ikke har noen reel makt, skulle man tro at også hans ord er betydningsløse. Men slik er det ikke.

Den vik­tigs­te funk­sjo­nen for sere­mo­ni­el­le taler som nytt­års­ta­ler, bryl­lups­ta­ler og hyl­lest­ta­ler er å sam­le til­hø­rer­ne om fel­les ver­di­er. Vi har ritua­ler for­di de utfø­rer vik­ti­ge sosia­le opp­ga­ver i sam­fun­net. Det sam­me gjel­der for tra­di­sjo­ner i fami­lie- og pri­vat­li­vet.

I Dan­mark, hvor jeg kom­mer fra, er det almin­ne­lig at man til nytt­års­fes­ter sam­les for i fel­les­skap å nyte et glass champag­ne og høre H.M. Dron­nin­gens nytt­års­tale. Det er et hyg­ge­lig ritu­al og en god begyn­nel­se på nytt­års­fei­rin­gen. Gjes­te­ne får et fel­les utgangs­punkt for sam­ta­le og dis­ku­sjon – uan­sett om man er repub­li­ka­ner eller til­hen­ger av monar­ki­et.

Mens både den dans­ke Dron­nin­gen og stats­mi­nis­ter Stol­ten­berg i deres nytt­års­ta­ler for 2009/2010 først og fremst søk­te å ska­pe et nasjo­nalt fel­le­skap, søk­te Kong Harald et mer all­menn­men­nes­ke­lig fel­les­skap.

Dron­nin­gen og stats­mi­nis­te­ren sa ofte Dan­mark og Nor­ge og til­tal­te seer­ne som del av en nasjon. Men Kon­gen til­tal­te oss mer som med­men­nes­ker. Det gjor­de han også i desem­ber 2008, hvor han valg­te å ”bru­ke årets sis­te dag til å reflek­te­re over hva som knyt­ter oss men­nes­ker sam­men”.

I nytt­års­ta­len for 2009/10 var tema­et at men­nes­ker all­tid hører sam­men med noen, og at vi er avhen­gi­ge av hver­and­re. Et gam­melt afri­kansk ord­tak illust­rer­te det­te: «Jeg er for­di vi er. For­di vi er, er jeg». Kon­gen sa ofte ”vi”, og oftest i betyd­nin­gen ”vi men­nes­ker”: ”Vi men­nes­ker vur­de­rer ofte hver­and­re ut fra suk­sess, syn­lig­het og mate­ri­ell vel­stand”, ”den tiden vi men­nes­ker har sam­men er så kort”, ”å knyt­te bånd til et annet men­nes­ke”, ”Men­nes­ke­nes over­for­bruk”.

Kong Harald sa ”Nor­ge” tre gan­ger, Dron­ning Mar­gre­te sa ”dans­ke” 4 gan­ger og ”Dan­mark 7” gan­ger; Stol­ten­berg sa ”Nor­ge” 6 gan­ger og ”norsk” 4 gan­ger – og når dis­se to bruk­te orde­ne ”oss” eller ”vår” men­te de oftest lands­menn.

Det­te betyr natur­lig­vis ikke at Nor­ge er fra­væ­ren­de i Kon­gens tale. Hans bruk av ”oss” og ”vi” betyr som regel ”oss men­nes­ker” og rek­ker ut over nasjo­ner og kon­ti­nen­ter, men sam­ti­dig er dis­se pro­no­me­ner åpne for å tol­kes som oss nord­menn. Med bevisst­he­ten om Nor­ges vel­stand er en slik tolk­ning for eksem­pel mulig i en set­ning som: ”Kan­skje har vi vært flin­ke­re til å tel­le våre pen­ger enn vi har vært til å tel­le våre dager.”

Ved hjelp av sita­ter og eksemp­ler hus­ker Kon­gen oss også på for­skjel­li­ge sider av Nor­ge. Som regel har han et eller fle­re sita­ter på nynorsk. Den­ne gan­gen var det Kjar­tan Fløg­stad og Arne Gar­borg: ”Ska­let av alle ting kan ein få for pen­gar. Men ikkje kjer­nen; den er ikkje for pen­gar”. Også et sitat på ber­gensk ble det plass til: Jan Eggums ”Kor er alle hel­ter hen”.

Kon­gen vil oss alt­så noe både som lands­menn og som men­nes­ker. Han vil få oss til å se noe som er vik­tig i livet, frem­vise eksemp­ler på men­nes­ker som er gode for­bil­der:

Spei­der­le­de­ren som ald­ri blir lei av å være beredt, lære­ren som all­tid er til­gjen­ge­lig, gam­le­kara som dag­lig møter opp på fri­vil­lig­hets­sen­tra­len, hjem­me­hjel­pen som tar seg tid til en prat selv om arbeids­da­gen er over. Dis­se men­nes­ke­ne som gjør at vi føler oss sett og ver­di­ful­le i møte med dem: At nett­opp jeg er vik­tig.

Fjern­sy­net er et effek­tivt medi­um til å for­mid­le sli­ke appel­ler. Den­ne slags ord, beskri­vel­ser og følel­ser får nem­lig eks­tra kraft når kame­ra­et zoo­mer tett inn på den som taler og lar ham se oss rett i øyne­ne. Gjen­nom nær­bil­der kan ansikt, ges­ti­ku­la­sjon og stem­me­bruk ska­pe et nær­vær og en til­stede­væ­rel­se som få and­re medi­er mak­ter. Men det kre­ver at tale­ren utnyt­ter medi­ets ful­le poten­si­al. Det gjor­de Kon­gens nytt­års­tale ikke.

Kongen i forbindelse med sin nyttårstale 2009

Det førs­te øyet møter er et bilde­ut­snitt i total, som viser Kon­gen stå­en­de bak et ele­gant skrive­bord. Han er kledd i smo­king og but­ter­fly. Over ham hen­ger en impo­ne­ren­de lyse­kro­ne, bak ham i dør­åp­nin­ge­ne i de kon­ge­li­ge gemak­ker fort­set­ter en rek­ke av lyse­kro­ne­ne. Utsnit­tet inn­ram­mes av to hvi­te mar­mor­søy­ler (som ikke kan ses på bil­det oven­for).

På hver side av den roja­le dør­åp­nin­gen bak Kon­gen, står to gyl­ne sto­ler, og på veg­gen hen­ger male­ri­er i full manns­høy­de. Bil­det lar oss for­stå hvor Kon­gen befin­ner seg og gir den ret­te for­nem­mel­se av noe vik­tig og høy­ti­de­lig. Kon­gen begyn­ner sin tale: ”Sam­hold og fel­les­skap er en vik­tig del av vår jule­fei­ring”.

Kon­ge sier ”vår”, men fore­kom­mer like­vel langt vekk fra oss – ver­ken nær eller til­stede­væ­ren­de. Det er for det førs­te for­di han ses langt vekk. Fra kame­ra­et – som er våre øyne og posi­sjon – og frem til ham er det fle­re meter. Han ses bare som en liten del av bil­det. Visu­elt frem­står han ube­ty­de­lig.

At han også frem­står fra­væ­ren­de skyl­des især at han — som den dans­ke Dron­nin­gen – bru­ker små tale­kort til å lese sin tale fra. Det er fint når man står i sam­me rom som til­hø­rer­ne, for­di de like­vel fysisk kan mer­ke tale­rens til­stede­væ­rel­se. En slik til­stede­væ­rel­se ikke er mulig i fjern­sy­net, og der­for er det enda vik­ti­ge­re å hol­de øyen­kon­takt i det­te medi­um. Tale­kor­te­ne for­hind­rer Kon­gen i det­te.

For­di han står opp må han hol­de kor­te­ne i hån­den. Den natur­li­ge posi­sjon er litt under bryst­kas­sen. For å lese kor­te­ne må Kon­gen alt­så sen­ke blik­ket langt ned, og hver gang mis­ter han kon­tak­ten med seer­ne. Vi kom­mer dog nær­me­re Kon­gen for­di kame­ra­et lang­somt og umer­ke­lig zoo­mer inn på ham. Det kan være en god visu­ell reto­risk beve­gel­se for­di vi trek­kes inn mot per­sonen som taler.

Men for­di utgangs­punk­tet er dis­tan­se begyn­ner vi også visu­elt med et dis­tan­sert for­hold til tale­ren. Ikke noen god begyn­nel­se. Under­veis i talen, skif­tes kame­ra og per­spek­tiv, og igjen begyn­ner bil­det langt fra Kon­gen og trek­kes inn. Hver gang vi ende­lig begyn­ner å føle at vi er ved å være tett på Kon­gen, blir vi fjer­net igjen.

Vi er tet­test på Kon­gen og hans ord når han vises i et halv­nært bil­de fra brys­tet og opp. Det­te er det mest van­li­ge bilde­ut­snitt på fjern­sy­net, for­di det gir mulig­het for å føl­ge både kropps­li­ge beve­gel­ser og følel­ses­ut­trykk i ansik­tet. Men det er ikke man­ge følel­ses­ut­trykk i Kon­gens ansikt, og det mes­te av tiden kan vi slett ikke se ansik­tet, for­di Kon­gen ser ned på tale­kor­te­ne og ikke ut på oss som han taler til.

Nytt­års­ta­len har en vik­tig funk­sjon som en sam­men­bin­den­de tråd i sam­fun­nets tep­pe. Og Kon­gen had­de et vik­tig og all­menn­gyl­dig bud­skap i sin 2009-tale, som appel­ler­te til et ”rau­se­re og var­me­re sam­funn, der vi våger å kom­me nær hver­and­re”. Orde­ne var gode, men visu­elt ble vi ikke invi­tert til å kom­me nær til Kon­gen – og der­for hel­ler ikke til hver­and­re.

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

 1. Jens!
  Takk for nok en god ana­ly­se!

  Vi i Bal­kan tren­ger en reto­rik­ker (en Jens E. Kjeld­sen) som vil og KAN deko­de­re pro­pa­gan­da, mani­pu­la­sjon og løgn som frem­de­les spres i bal­kans­ke medi­er; sær­lig gjen­nom visu­el­le medi­er.

  Jeg var hel­dig å ha deg som men­tor. Jeg har lært så mye…!

  Med hil­sen!
  Gezim Mekuli

til toppen