Nyhetsbrev uke 8

Blant temaene: EFTA-gjennomgang, krigshistorie og kvalitetsjournalistikk.

Siden sist har Vox Pub­li­ca blitt opp­datert med to nye artik­ler. Fredag 12. feb­ru­ar ble det arrangert et sem­i­nar i Bergen hvor Sven Egil Omdal og Bjør­gulv Braa­nen debat­terte hva som kom­mer til å skje med kvalitet­sjour­nal­it­stikken i fremti­den. På Vox Pub­li­ca kan du lese et refer­at fra sem­i­naret skrevet av Nina Kval­heim, samt se videoopp­tak gjort av stu­den­ter ved film- og TV-pro­duk­sjon. Den andre artikke­len er skrevet av Sofie Gran Aspun­vik som har tatt for seg hvor­dan krigshis­to­rien fremde­les er et brennbart tema.

Bloggen “Pressens pris” har siden sist blitt opp­datert med et nytt inn­legg skrevet av Hal­l­vard Moe. Inn­legget tar for seg EFTAs gjen­nom­gang av NRKs bruk av den offentlige støt­ten, og Moe spør om “public-value”-testen vil bli en ny are­na for kamp om NRKs oppdrag?

Også Fak­ta først-bloggen har blitt opp­datert siden sist. Olav Anders Øvre­bø hevder at Rig­mor Aas­rud er den hit­til tydelig­ste IT-min­is­teren i spør­målet om fri­givelse av offentlige data, og ref­er­erer fra et møte Teknolo­girådet arrangerte med min­is­teren 16. februar.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 2. mars arran­ger­er FN-Sam­ban­det kon­fer­ansen “Fri­het, likhet og poli­tisk islam” på Lit­ter­aturhuset i Oslo. Tors­dag 4. mars arran­geres Fem­i­nis­tisk forskn­ingskafé spe­sial: Glit­ter­fit­ter på Kul­turkafeen i Oslo. For å få en full over­sikt over alle arrange­menter kan du besøke Ago­rakalen­deren, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: journalisten.no melder om at TV2 etablerer gravestipend, mens Google hevder at ital­ien­sk dom truer nettfriheten.

For å lese artiklene:

Apoka­lypse eller romantikk?
Vil papi­ravisens økono­mi ta seg opp igjen, eller er det på tide å tenke nytt rundt finan­sier­ing av jour­nal­is­tikk? Les refer­at og se video fra sem­i­nar. Av Nina Kvalheim

En tenk­ende nazist?
Krigshis­to­rie er fort­satt et brennbart tema. Av Sofie Gran Aspunvik

Pressens pris
EFTAs overvåkn­ing­sor­gan avs­lut­ter NRK-sak

Blir “pub­lic value”-testen ny are­na for kamp om NRKs opp­drag? Av Hal­l­vard Moe

Fak­ta Først
Aas­rud: Hit­til tydelig­ste IT-minister

Fri­givelse av offentlig sek­tors data kan ordnes “med lover og forskrift”. Av Olav Anders Øvrebø

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen