Nyhetsbrev uke 8

Blant temaene: EFTA-gjennomgang, krigshistorie og kvalitetsjournalistikk.

Siden sist har Vox Pub­li­ca blitt opp­da­tert med to nye artik­ler. Fre­dag 12. febru­ar ble det arran­gert et semi­nar i Ber­gen hvor Sven Egil Omdal og Bjør­gulv Braa­nen debat­ter­te hva som kom­mer til å skje med kva­li­tets­jour­na­litstik­ken i frem­ti­den. På Vox Pub­li­ca kan du lese et refe­rat fra semi­na­ret skre­vet av Nina Kval­heim, samt se video­opp­tak gjort av stu­den­ter ved film- og TV-pro­duk­sjon. Den and­re artik­ke­len er skre­vet av Sofie Gran Aspun­vik som har tatt for seg hvor­dan krigs­his­to­ri­en frem­de­les er et brenn­bart tema.

Blog­gen «Pres­sens pris» har siden sist blitt opp­da­tert med et nytt inn­legg skre­vet av Hall­vard Moe. Inn­leg­get tar for seg EFTAs gjen­nom­gang av NRKs bruk av den offent­li­ge støt­ten, og Moe spør om «public-value»-testen vil bli en ny are­na for kamp om NRKs opp­drag?

Også Fak­ta først-blog­gen har blitt opp­da­tert siden sist. Olav Anders Øvre­bø hev­der at Rig­mor Aas­rud er den hit­til tyde­ligs­te IT-minis­te­ren i spør­må­let om fri­gi­vel­se av offent­li­ge data, og refe­re­rer fra et møte Tek­no­logi­rå­det arran­ger­te med minis­te­ren 16. febru­ar.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 2. mars arran­ge­rer FN-Sam­ban­det kon­fe­ran­sen «Fri­het, lik­het og poli­tisk islam» på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo. Tors­dag 4. mars arran­ge­res Femi­nis­tisk forsk­nings­kafé spe­si­al: Glit­ter­fit­ter på Kul­tur­ka­fe­en i Oslo. For å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter kan du besø­ke Agora­ka­len­de­ren, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: journalisten.no mel­der om at TV2 etab­le­rer grave­sti­pend, mens Goog­le hev­der at ita­li­ensk dom tru­er nett­fri­he­ten.

For å lese artik­le­ne:

Apo­ka­lyp­se eller roman­tikk?
Vil papir­avi­sens øko­no­mi ta seg opp igjen, eller er det på tide å ten­ke nytt rundt finan­sie­ring av jour­na­lis­tikk? Les refe­rat og se video fra semi­nar. Av Nina Kval­heim

En ten­ken­de nazist?
Krigs­his­to­rie er fort­satt et brenn­bart tema. Av Sofie Gran Aspun­vik

Pres­sens pris
EFTAs over­våk­nings­or­gan avslut­ter NRK-sak

Blir “pub­lic value”-testen ny are­na for kamp om NRKs opp­drag? Av Hall­vard Moe

Fak­ta Først
Aas­rud: Hit­til tyde­ligs­te IT-minis­ter

Fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data kan ord­nes “med lover og for­skrift”. Av Olav Anders Øvre­bø

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen