Statsstøtte til medier i USA: ikke så utenkelig likevel

Også amerikansk journalistikk har kunnet nyte godt av offentlig støtte, viser en ny rapport.

I USA står mot­standen mot offentlig støtte til jour­nal­is­tikk sterkt, og den gjengse opp­fat­ning er at slik støtte er noe man dri­ver med i Europa — ikke i USA. En ny rap­port fra Uni­ver­si­ty of South­ern Cal­i­for­nia forteller en annen his­to­rie (pdf).

”The idea that gov­ern­ment and the press should remain sep­a­rate is a very, very pow­er­ful notion in Amer­i­can cul­ture”, sier David West­phal, en av for­fat­terne bak rap­porten, til Lau­ra McGann i Nie­man Jour­nal­ism Lab.

Likev­el vis­er det seg at amerikanske myn­digheter og pressen ikke har vært like adskilt som folk tror. Av rap­porten går det frem at støtte til jour­nal­is­tikk har eksis­tert helt tilbake til George Wash­ing­tons tid. Den offentlige støt­ten har inklud­ert blant annet skat­telette, post­sub­si­di­er og offentlig annon­ser­ing, og har hatt stor betyd­ning for nyhetsme­di­ene. West­phal og hans med­for­fat­ter Geof­frey Cow­an hevder også at en fort­satt tro på at pressen til alle tider har vært adskilt fra stat­en ikke hjelper jour­nal­is­tikken ut av krisen den er inne i nå: 

What we think doesn’t work is to say that there has always been a church/state kind of sep­a­ra­tion between the gov­ern­ment and the press. There just hasn’t.

For­fat­terne tar der­i­mot til orde for å oppret­tholde og styrke den offentlige sub­si­dierin­gen av jour­nal­is­tikken, heller enn å bygge den ned. Dette kan blant annet gjøres gjen­nom å sikre inno­vasjon og sørge for at støt­ten som gis er innhold­snøy­tral, slik at man unngår bindinger mel­lom jour­nal­is­tikken og myndighetene. 

Forhold­et mel­lom amerikanske myn­digheter og pressen behan­dles også i en artikkel skrevet av John Nichols og Robert W. McCh­es­ney for The Nation. De vis­er til at hvis USA hadde brukt samme pros­ent av BNP i sub­si­di­er til jour­nal­is­tikk i 2009 som på 1840-tal­let, måtte de brukt 30 mil­liarder amerikanske dol­lar. Til sam­men­lign­ing bruk­te USA sam­let sett 400 mil­lion­er dol­lar på offentlig kringkast­ing i fjor — og da går ikke engang hele beløpet til journalistikk.

TEMA

M

ediepol
itikk

40 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Kval­heim om samerikan­sk press­es­tøtte: “Den offentlige støt­ten har inklud­ert blant annet skat­telette, post­sub­si­di­er og offentlig annonsering…”

    Tja, tiltak som skat­telette diskrim­iner­er ikke men gavn­er alle aktør­er. Det er ike helt sam­men­likn­bart med Norge, der press­es­tøt­ten stort sett polaris­eres mot tidligere Arbeiderparti-aviser. 

    Et annet prob­lem med norsk press­es­tøtte er at den uansett ikke kan være objek­tiv og gavne det poli­tiske høyre og ven­stre, all den tid høyres­i­den ikke er rep­re­sen­tert gjen­nom media i Norge.

til toppen