Statsstøtte til medier i USA: ikke så utenkelig likevel

Også amerikansk journalistikk har kunnet nyte godt av offentlig støtte, viser en ny rapport.

I USA står mot­stan­den mot offent­lig støt­te til jour­na­lis­tikk sterkt, og den gjeng­se opp­fat­ning er at slik støt­te er noe man dri­ver med i Euro­pa — ikke i USA. En ny rap­port fra Uni­ver­sity of Southern Cali­for­nia for­tel­ler en annen his­to­rie (pdf).

”The idea that govern­ment and the press should remain sepa­ra­te is a very, very power­ful notion in Ame­ri­can cul­tu­re”, sier David West­phal, en av for­fat­ter­ne bak rap­por­ten, til Lau­ra McGann i Nie­man Jour­na­lism Lab.

Like­vel viser det seg at ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter og pres­sen ikke har vært like adskilt som folk tror. Av rap­por­ten går det frem at støt­te til jour­na­lis­tikk har eksis­tert helt til­ba­ke til Geor­ge Wash­ing­tons tid. Den offent­li­ge støt­ten har inklu­dert blant annet skatte­let­te, post­sub­si­di­er og offent­lig annon­se­ring, og har hatt stor betyd­ning for nyhets­me­die­ne. West­phal og hans med­for­fat­ter Geoff­rey Cowan hev­der også at en fort­satt tro på at pres­sen til alle tider har vært adskilt fra sta­ten ikke hjel­per jour­na­lis­tik­ken ut av kri­sen den er inne i nå:

What we think doesn’t work is to say that the­re has always been a church/state kind of sepa­ra­tion betwe­en the govern­ment and the press. The­re just hasn’t.

For­fat­ter­ne tar der­imot til orde for å opp­rett­hol­de og styr­ke den offent­li­ge sub­si­die­rin­gen av jour­na­lis­tik­ken, hel­ler enn å byg­ge den ned. Det­te kan blant annet gjø­res gjen­nom å sik­re inno­va­sjon og sør­ge for at støt­ten som gis er inn­holds­nøy­tral, slik at man unn­går bin­din­ger mel­lom jour­na­lis­tik­ken og myn­dig­he­te­ne.

For­hol­det mel­lom ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter og pres­sen behand­les også i en artik­kel skre­vet av John Nichols og Robert W. McChes­ney for The Nation. De viser til at hvis USA had­de brukt sam­me pro­sent av BNP i sub­si­di­er til jour­na­lis­tikk i 2009 som på 1840-tal­let, måt­te de brukt 30 mil­li­ar­der ame­ri­kans­ke dol­lar. Til sam­men­lig­ning bruk­te USA sam­let sett 400 mil­lio­ner dol­lar på offent­lig kring­kas­ting i fjor — og da går ikke engang hele belø­pet til jour­na­lis­tikk.

TEMA

M

ediepol
itikk

40 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Kval­heim om same­ri­kansk presse­støt­te: «Den offent­li­ge støt­ten har inklu­dert blant annet skatte­let­te, post­sub­si­di­er og offent­lig annon­se­ring…»

    Tja, til­tak som skatte­let­te dis­kri­mi­ne­rer ikke men gav­ner alle aktø­rer. Det er ike helt sam­men­likn­bart med Nor­ge, der presse­støt­ten stort sett pola­ri­se­res mot tid­li­ge­re Arbei­der­par­ti-aviser.

    Et annet pro­blem med norsk presse­støt­te er at den uan­sett ikke kan være objek­tiv og gav­ne det poli­tis­ke høy­re og venst­re, all den tid høyre­si­den ikke er repre­sen­tert gjen­nom media i Nor­ge.

til toppen