Retorikkens gjenkomst i Oslo

Seminar på Litteraturhuset om retorikk og UiOs nye retorikkstudium

Et nytt, full­blods reto­rikk­stu­di­um er ende­lig på plass ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, og i den anled­ning invi­te­rer Insti­tutt for ling­vis­tis­ke og nor­dis­ke stu­di­er (ILN) til debatt­møte i Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo.

Hva kan stu­di­et bidra med i offent­lig­he­ten, i arbeids­li­vet og i aka­de­mia? Bidrag ved: Jan­ne Asprus­ten, Kjell Lars Ber­ge, Hans Petter Gra­ver, Sine Hal­kjels­vik Bjor­dal, Jens Elme­lund Kjeld­sen, Bård Vegar Sol­hjell, Tri­ne Syv­ert­sen, Johan L. Tøn­nes­son og Øyvind Østerud.

Tids­punkt: Tirs­dag 16. mars kl.19.00
Sted: Ama­lie Skram, Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo

Det vil bli enkel ser­ve­ring etter møtet. Adgang er gra­tis og semi­na­ret er åpent for alle.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] av Noregs fram­stå­an­de eks­per­tar på reto­rikk, dans­ke Jens E Kjeld­sen, skriv om det her. Share and […]

til toppen