Hoderistende

Er det strategisk smart å riste på hodet av en motdebattant som snakker? Hva tror du?

I tors­da­gens NRK-debatt om eldre­om­sorg fikk vi et gjen­syn med reto­ri­ke­ren Carl I. Hagen (FrP) Han er nå eldre­ge­ne­ral, men debatttek­nik­ken er den sam­me.

Et av kjenne­teg­ne­ne ved Hagen er hans kropps­språk under and­re del­ta­ge­res inn­legg. Den kropps­li­ge adferd man utøver mens and­re debat­tan­ter snak­ker, kal­les i forsk­nin­gen for bak­grunns­ad­ferd (”back­ground beha­vior”). Hagen utøver ofte en meget aktiv bak­grunns­ad­ferd. Han benyt­ter seg især av non­ver­ba­le avvis­nin­ger av mot­stan­de­ren. Når eksem­pel­vis Kris­tin Hal­vor­sen (SV) eller – især – Jens Stol­ten­berg (Ap) har ordet er det ikke uvan­lig at Hagen med kropp, hen­der og ansikt tyde­lig viser at mot­stan­de­ren er helt galt på vei.

Det gjor­de han også i NRK-debat­ten. Et eksem­pel var da Kjer­sti Top­pe (Sp) sa at man ikke kan sam­men­lik­ne å gi svan­ger­skaps­pen­ger til gra­vi­de og å gi pen­ger til å byg­ge syke­hjems­plas­ser, slik som hun mener Hagen sa. Da han under inn­leg­get len­te seg und­ren­de til­ba­ke og trakk pus­ten opp­gitt send­te han et tyde­lig sig­nal om at Top­pe åpen­bart har mis­for­stått noe.

Mest van­lig i kri­ti­se­ren­de bak­grunns­ad­ferd hos Hagen – og and­re debat­tan­ter – er å ris­te på hodet. Da Stol­ten­berg tors­dag kveld la sine argu­men­ter frem, ris­tet Hagen avvi­sen­de på hodet og fikk der­med både fjer­net opp­merk­som­he­ten fra Stol­ten­berg og gitt uttrykk for at stats­mi­nis­te­ren ikke vet hva han snak­ker om.

For kamera­folk er slik aktiv bak­grunns­ad­ferd en god mulig­het for å ska­pe litt mer aktivt og leven­de fjern­syn. Det gir mer dra­ma­tikk og følel­ser når man kan kryss­klip­pe mel­lom en som taler og en som rea­ge­rer non­ver­balt. Pro­ble­met er natur­lig­vis at da ver­ken hører eller for­står vi det den talen­de sier.

De fles­te av oss ten­ker vel intui­tivt at selv om slik neg­a­tiv og kri­ti­se­ren­de bak­grunns­ad­ferd kan være både upas­sen­de, irri­te­ren­de og etisk pro­ble­ma­tisk, så er det jo slik man vin­ner debat­ter.

Men nei, slik er det ikke. For fjern­syns­de­bat­ter involve­rer ikke bare poli­tis­ke mot­stan­de­re, men også seer­ne. Og det er oss som seere som bestem­mer hvem som vin­ner eller taper. Stu­di­er av neg­a­tiv adferd og aggre­sjon i sli­ke situa­sjo­ner viser at til­hø­re­re eller fjern­syns­seere straf­fer dem som utøver den­ne adfer­den.

Det sam­me gjel­der debat­tan­ter som utøver neg­a­tiv bak­grunns­ad­ferd. Jevnt over vur­de­rer seer­ne ikke bare neg­a­ti­ve, avvi­sen­de og hode­ris­ten­de per­soner som mind­re sym­pa­tis­ke, de gir dem også lave­re tro­ver­dig­het og ofte vur­de­rer seer­ne til og med deres argu­men­ter som mind­re over­be­vi­sen­de.

Og det stop­per ikke her. Fle­re stu­di­er viser nem­lig at ikke bare ned­vur­de­rer de dem som angri­per med neg­a­tiv bak­grunns­ad­ferd. De opp­vur­de­rer sam­ti­dig dem som utset­tes for det.

Du ris­ter kan­skje på hodet av det­te. Men hva synes du selv om folk som ris­ter på hodet?

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Ragn­hild Møl­ster, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: RT @Ragnhild_M: Jens Kjeld­sen i Vox Pub­li­ca, om hode­ris­ting og annet kropps­språk som reto­risk stra­te­gi: http://tinyurl.com/2dthp3t […]

  2. David Isaksen says:

    Inter­e­s­ting to see what effects body lan­gua­ge has on the audien­ce (it would be inter­e­s­ting to see the refe­ren­ces to the stu­dies that pro­ve those points), yet I would like to find more infor­ma­tion about what it does to the dis­cour­se. The article men­tions that such body lan­gua­ge dis­turbs the focus of the viewer. Does­n’t this mean that such dis­rup­ti­ve body lan­gua­ge achie­ves some portion of its inten­ded pur­pose? The ethos of the per­son per­for­ming such acts may be neg­a­tive­ly affected by the act and the per­ce­i­ved oppo­nent may have a strengt­he­ned ethos, but what about the infor­ma­tion? What about the argu­ment? Does Hagen and others like him succe­ed in dis­rup­ting and dis­trac­ting from the intel­lec­tu­al dis­cour­se? If this is the case then such beha­vior can actual­ly shift the focus from the issue to the per­son, making poli­tics a popu­larity con­test inste­ad of intel­lec­tu­al deli­be­ra­tion.

til toppen