Valgkampen til det amerikanske presidentvalget 2012 er i gang

Republikanske kandidater posisjonerer seg nå for nominasjonsprosessen, og sakte, men sikkert bygges valgkampmaskineriet opp i de ulike leirene. Vi har samlet en håndfull linker som kan være verdt å følge framover.

Den repub­likanske kan­di­dat­en som får i opp­gave å tuk­te Oba­ma i 2012 skal få slite i motvind. De struk­turelle kreftene taler for gjen­valg av Oba­ma, spe­sielt med tanke på at amerikan­erne har en sterk ten­dens til å gjen­velge den sit­tende pres­i­den­ten. Likviderin­gen av Osama bin Laden kom også på et gun­stig tid­spunkt: seint nok til at vel­gerne husker det ved val­get i 2012, og tidlig nok til at vel­gerne ikke mis­tenker ham for å ha plan­lagt aksjo­nen med tanke på gjen­valg. Det finnes per i dag heller ikke en åpen­bar kan­di­dat som merk­er seg ut hos repub­likan­erne. Men det er fremde­les langt fram til val­get, så ting kan endre seg. Det er bare å minne om at det var få som trodde Barack Oba­ma skulle ende opp i sjef­sstolen­samme tid­spunkt ved for­rige valg.

Vi har noen tips til link­er for de som allerede nå ønsker å tune inn på poli­tikkens Superbowl: 

FiveThir­tyEight  fikk sitt gjen­nom­brudd ved for­rige valg, da nettsi­dens opphavs­mann Nate Sil­ver lev­erte tre­f­fende analyser og predik­sjon­er av val­get. Nå er han innlem­met i New York Times, og bedriv­er tiden med å knuse tall og ser­vere dem i passende porsjon­er til poli­tisk interesserte.

Real­Clear­Pol­i­tics har full over­sikt over alle meningsmålinger som pub­lis­eres, og fun­ger­er også utmer­ket som sam­le­side for artik­ler som pub­lis­eres i ulike nasjonale og regionale medier.

Iowa Elec­tron­ic Mar­kets (IEM) har ennå ikke åpnet markedet for val­get i 2012, men når de gjør det kan vi følge med på hvor stor sjanse deltak­erne der men­er kan­di­datene har til å vinne val­get, og hvor stor opp­slut­ning de får på val­gda­gen. IEM har truf­fet godt siden de startet i 1988, så denne siden er vel verdt å klikke innom på jevn­lig basis. Intrade har allerede åpnet sitt marked, og gir Oba­ma i skrivende stund 61% sjanse for gjenvalg.

Naturligvis finnes det en rekke andre gode nettsider om amerikan­sk poli­tikk, og flere vil sikkert komme til etter hvert. Der­som du som leser har noen å dele med andre, opp­for­dr­er vi deg å poste tipsene i kom­men­tar­fel­tet under.

TEMA

V

algkamp

48 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Jeg vil sterkt anbe­fale mag­a­sinet The Atlantic som kilde til analyser av amerikan­sk poli­tikk. De har jevn­lig dyb­deartik­ler i mag­a­sinet (alt mate­ri­ale lig­ger på nett også), og i net­tut­gaven er det hur­tig­analyse på flere poli­tikkblog­ger. Nylig hadde de en inter­es­sant sak om Sarah Palins over­rask­ende gode innsats som guvernør i Alas­ka. Det er fort­satt usikkert om Palin blir pres­i­den­tkan­di­dat, men hun har jo evnen til å over­raske… (nå kom­mer for øvrig en film om henne).

til toppen