Valgkampen til det amerikanske presidentvalget 2012 er i gang

Republikanske kandidater posisjonerer seg nå for nominasjonsprosessen, og sakte, men sikkert bygges valgkampmaskineriet opp i de ulike leirene. Vi har samlet en håndfull linker som kan være verdt å følge framover.

Den repub­li­kans­ke kan­di­da­ten som får i opp­ga­ve å tuk­te Oba­ma i 2012 skal få sli­te i mot­vind. De struk­tu­rel­le kref­te­ne taler for gjen­valg av Oba­ma, spe­si­elt med tan­ke på at ame­ri­ka­ner­ne har en sterk tendens til å gjen­vel­ge den sit­ten­de pre­si­den­ten. Lik­vi­de­rin­gen av Osa­ma bin Laden kom også på et guns­tig tids­punkt: seint nok til at vel­ger­ne hus­ker det ved val­get i 2012, og tid­lig nok til at vel­ger­ne ikke mis­ten­ker ham for å ha plan­lagt aksjo­nen med tan­ke på gjen­valg. Det fin­nes per i dag hel­ler ikke en åpen­bar kan­di­dat som mer­ker seg ut hos repub­li­ka­ner­ne. Men det er frem­de­les langt fram til val­get, så ting kan end­re seg. Det er bare å min­ne om at det var få som trod­de Barack Oba­ma skul­le ende opp i sjefs­sto­len­sam­me tids­punkt ved for­ri­ge valg.

Vi har noen tips til lin­ker for de som alle­re­de nå øns­ker å tune inn på poli­tik­kens Super­bowl:

FiveT­hir­ty­Eight  fikk sitt gjen­nom­brudd ved for­ri­ge valg, da nett­si­dens opp­havs­mann Nate Sil­ver lever­te tref­fen­de ana­ly­ser og pre­dik­sjo­ner av val­get. Nå er han inn­lem­met i New York Times, og bedri­ver tiden med å knu­se tall og ser­ve­re dem i pas­sen­de por­sjo­ner til poli­tisk inter­es­ser­te.

Real­Cle­ar­Po­li­tics har full over­sikt over alle menings­må­lin­ger som pub­li­se­res, og fun­ge­rer også utmer­ket som sam­le­side for artik­ler som pub­li­se­res i uli­ke nasjo­na­le og regio­na­le medi­er.

Iowa Electro­nic Mar­kets (IEM) har ennå ikke åpnet mar­ke­det for val­get i 2012, men når de gjør det kan vi føl­ge med på hvor stor sjan­se del­ta­ker­ne der mener kan­di­da­te­ne har til å vin­ne val­get, og hvor stor opp­slut­ning de får på valg­da­gen. IEM har truf­fet godt siden de star­tet i 1988, så den­ne siden er vel verdt å klik­ke inn­om på jevn­lig basis. Intra­de har alle­re­de åpnet sitt mar­ked, og gir Oba­ma i skri­ven­de stund 61% sjan­se for gjen­valg.

Natur­lig­vis fin­nes det en rek­ke and­re gode nett­si­der om ame­ri­kansk poli­tikk, og fle­re vil sik­kert kom­me til etter hvert. Der­som du som leser har noen å dele med and­re, opp­ford­rer vi deg å pos­te tip­se­ne i kom­men­tar­fel­tet under.

TEMA

V

algkamp

48 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Jeg vil sterkt anbe­fa­le maga­si­net The Atlan­tic som kil­de til ana­ly­ser av ame­ri­kansk poli­tikk. De har jevn­lig dybde­ar­tik­ler i maga­si­net (alt mate­ria­le lig­ger på nett også), og i nett­ut­ga­ven er det hur­ti­g­ana­ly­se på fle­re poli­tikk­blog­ger. Nylig had­de de en inter­es­sant sak om Sarah Palins over­ras­ken­de gode inn­sats som guver­nør i Alas­ka. Det er fort­satt usik­kert om Palin blir pre­si­dent­kan­di­dat, men hun har jo evnen til å over­ras­ke… (nå kom­mer for øvrig en film om hen­ne).

til toppen