Nyhetsbrev uke 45

Blant temaene: nettdebatt, varslervern og Clay Shirky.

På Vox Pub­li­ca kan du nå blant annet lese om debat­ten om ytrings­fri­het og anonymitet på nett etter 22. juli, og om Clay Shirky som nylig var på besøk i Bergen.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Ad:varsel har Pål Hivand skrevet om kam­pan­jen Dig­i­talt Per­son­vern, og han ser på forhold­et mel­lom LO og varslervern.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Lørdag 12. novem­ber inviter­er document.no til debattmøtet ”Dreper ord?” på Oslo Mil­itære Sam­fund, og tors­dag 24. novem­ber arran­geres sem­i­naret Europe’s demo­c­ra­t­ic chal­lenge på Lit­ter­aturhuset i Oslo. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: guardian.co.uk skriv­er om angrepet på satirema­gasinet Char­lie Heb­do, mens laringsdagene.no skriv­er om Folkeop­plysning­sprisen 2011 som er tildelt Wiki­me­dia Norge.

For å lese artiklene:

Anonym og ekstrem — kan de to forenes?
Argu­mentene og dilem­maene i debat­ten om ytrings­fri­het og anonymitet på nett etter 22. juli. Av Sven Egil Omdal.

Clay Shirky på godt og vondt
Inter­nettgu­ru­en Clay Shirky pas­sar per­fekt inn i si tid. Men har han noko å fara med? Av Lars Nyre.

— Face­book er ikke gratis
Prisen du betaler er alle de per­son­lige opplysnin­gene du leg­ger inn. Av Alexan­der Breidvik.

Demokrati må læres: om poli­tisk opp­dragelse i skolen
Skolen skal lære elevene å bli gode demokratiske med­borg­ere, men lite er kjent om hvor­dan opp­gaven fak­tisk løs­es. Av Julie Ane Ødegaard.

Ad:varsel:
Varslere bør støtte kam­pan­jen Dig­i­talt Personvern

Varslere bør støtte kam­pan­jen Dig­i­talt Per­son­vern. Anonymitet og fri kom­mu­nikasjon er avgjørende for å beskytte varslere mot repre­salier og hev­naksjon­er. Der­for bør du donere en skjerv til kam­pan­jen. Av Pål Hivand.

Varslervern – en medlems­fordel for fagorganiserte?
LO fram­stiller seg som garan­tist for varslervern. Men det er langt unna sannheten. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen