Nyhetsbrev uke 45

Blant temaene: nettdebatt, varslervern og Clay Shirky.

På Vox Pub­li­ca kan du nå blant annet lese om debat­ten om ytrings­fri­het og ano­ny­mi­tet på nett etter 22. juli, og om Clay Shir­ky som nylig var på besøk i Ber­gen.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Ad:varsel har Pål Hivand skre­vet om kam­pan­jen Digi­talt Per­son­vern, og han ser på for­hol­det mel­lom LO og vars­ler­vern.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Lør­dag 12. novem­ber invi­te­rer document.no til debatt­mø­tet ”Dre­per ord?” på Oslo Mili­tæ­re Sam­fund, og tors­dag 24. novem­ber arran­ge­res semi­na­ret Europe’s democra­tic chal­len­ge på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: guardian.co.uk skri­ver om angre­pet på satire­ma­ga­si­net Char­lie Hebdo, mens laringsdagene.no skri­ver om Folke­opp­lys­nings­pri­sen 2011 som er til­delt Wiki­me­dia Nor­ge.

For å lese artik­le­ne:

Ano­nym og eks­trem — kan de to for­enes?
Argu­men­te­ne og dilem­ma­ene i debat­ten om ytrings­fri­het og ano­ny­mi­tet på nett etter 22. juli. Av Sven Egil Omdal.

Clay Shir­ky på godt og vondt
Inter­nett­gu­ru­en Clay Shir­ky pas­sar per­fekt inn i si tid. Men har han noko å fara med? Av Lars Nyre.

— Face­bo­ok er ikke gra­tis
Pri­sen du beta­ler er alle de per­son­li­ge opp­lys­nin­ge­ne du leg­ger inn. Av Alex­an­der Breid­vik.

Demo­kra­ti må læres: om poli­tisk opp­dra­gel­se i sko­len
Sko­len skal lære ele­ve­ne å bli gode demo­kra­tis­ke med­bor­ge­re, men lite er kjent om hvor­dan opp­ga­ven fak­tisk løses. Av Julie Ane Øde­gaard.

Ad:varsel:
Vars­le­re bør støt­te kam­pan­jen Digi­talt Per­son­vern

Vars­le­re bør støt­te kam­pan­jen Digi­talt Per­son­vern. Ano­ny­mi­tet og fri kom­mu­ni­ka­sjon er avgjø­ren­de for å beskyt­te vars­le­re mot repre­sa­li­er og hevn­ak­sjo­ner. Der­for bør du done­re en skjerv til kam­pan­jen. Av Pål Hivand.

Vars­ler­vern – en med­lems­for­del for fag­or­ga­ni­ser­te?
LO fram­stil­ler seg som garan­tist for vars­ler­vern. Men det er langt unna sann­he­ten. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen