Regulering av avisenes nettdebatter i kjølvannet av 22/7

Hva betyr krav om identifisering og andre reguleringer av nettdebatt for folks mulighet til å ytre seg?

Rollen til nettde­bat­ter ble prob­lema­tis­ert i etterkant av 22/7. Også avisene gjorde en kri­tisk gjen­nom­gang av egne debat­tfo­ra, og mange gjorde innstramninger i reg­u­lerin­gene. Særlig er mulighetene til å ytre seg anonymt i kom­men­tar­fel­tene til net­tavisene blitt vesentlig redusert. Den lave terske­len for deltakelse i avisenes debat­tfo­ra og kom­men­tar­felt er vik­tig for muligheten for alle til å delta i det offentlige ord­skiftet. Et vik­tig spørsmål er der­for hva krav om iden­ti­fis­er­ing og andre reg­u­leringer betyr for ytringsmulighetene.

Ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap starter vi nå opp et pros­jekt om reg­u­lerin­gene av avisenes nettde­bat­ter etter 22/7. Pros­jek­tet er støt­tet av Fritt Ord. I pros­jek­t­bloggen «Ytring på nett» vil vi legge frem prob­lem­still­inger, diskutere syn­spunk­ter og pre­sen­tere resul­tater underveis.

Begrensninger på anonymitet

Det er forskjeller avisene i mel­lom når det gjelder krav til iden­ti­fis­er­ing av debat­tan­ter. Det store fler­tall krev­er at man må iden­ti­fis­ere i forbindelse med reg­istrering, men mange tillater at debat­tan­tene opp­tr­er med kallenavn i diskusjonene. Vår gjen­nom­gang av net­tut­gavene til papi­ravisene med opplag over 7.000, vis­er at med noen få unntak krev­er alle reg­istrering for å delta i debat­tene. Hva man må opp­gi for å reg­istrere seg vari­er­er. Stan­dard krav til reg­istrering via avisenes eget debattsys­tem er en ver­i­fis­ert e‑postadresse og/eller mobil­tele­fon­num­mer. Mange sted­er kan man i til­legg reg­istrere seg via Face­book, Twit­ter, Yahoo, Google eller OpenId. Noen sted­er – blant annet på VG.no — er reg­istrering via Face­book eneste mulighet.

Mange avis­er krev­er i til­legg til reg­istrering at inn­legg skrives under fullt navn. Det gjelder blant annet Dagsavisen, Vårt Land, VG (i kom­men­tar­felt under artik­ler), Fredriksstad Blad, Net­tavisen, Nordlys, Bud­stik­ka, Hauge­sunds Avis, Roms­dals Bud­stikke og Østlendin­gen. Et fler­tall av avisene til A‑pressen krev­er at nettde­bat­tan­ter skriv­er under fullt navn.

For å finne helt anonyme debat­ter må man gå til debat­tfo­ra som diskusjon.no.

To posisjoner

Diskusjo­nen av reg­u­ler­ing av nettde­bat­tene i etterkant av 22/7 viste at det er stor uenighet blant debat­tredak­tørene i spørsmålet om anonymitet. Ofte bun­ner uenigheten i ulike antakelser om hvilken betyd­ning anonymitet har for deltakelse og kvalitet på ytrin­gene. For eksem­pel sier redak­tør Espen Egil Hansen i VG.no, som inn­førte krav reg­istrering via Face­book og fullt navn på kom­mentar­er, at «En stor andel av bruk­erne på Face­book fram­står med fullt navn og bilde, og vi tror at kom­mentarene under våre artik­ler blir bedre når folk bruk­er eget navn» (Vårt Land, 12.8.2011). Antakelsen om at iden­ti­fikasjon gir bedre debatt er også et moment i vur­derin­gen til Bergens Tidende, som foreløpig har val­gt ikke å kreve at kom­mentar­er skrives under fullt navn. Debat­tredak­tør i Bergens Tidende, Hilde Sand­vik, skriv­er at hypote­sen i redak­sjonene har «vore at der­som en får folk til å skrive under fullt namn, så vil debat­tk­li­maet endre seg til det betre.» (bt.no, 5.9.2011, under over­skriften «Målet er min­dre anonymitet på bt.no»).

På den andre siden argu­menter­er mange, blant annet Dag­bladet, med at et krav om full iden­titet vil kunne føre til at vik­tige stem­mer blir borte: «Vi må huske på at en del men­nesker ikke vil komme til orde hvis de må stå fram med fullt navn. Jeg tenker på vold­sofre, varslere og dis­si­den­ter. Hva med folk i for eksem­pel Forsvaret som har kri­tiske opp­fat­ninger om kjøp av jager­fly eller lokalis­er­ingsspørsmål?» (redak­tør John Arne Markussen, dagbladet.no, 19.12.2011) Andre har hevdet at muligheten for anonymitet kan gjøre at folk som ikke har selvtil­lit nok til å ytre seg i full offent­lighet, tør å bidra med sin stemme i debatten.

Det er to ting å si om disse posisjonene. Det ene er at de begge byg­ger på antakelser som kan under­søkes empirisk. Det andre er at de vis­er det dilem­ma som er kjer­nen i spørsmålet om anonymitet i nettde­bat­ter. La oss ta dilem­maet først. Det er all grunn til å tro at jo lavere terske­len for å delta i debat­ten er, jo mer vil meng­den støy øke. Det vil redusere muligheten for inn­legg med ver­di til å få opp­merk­somhet. Redak­tøren i VG Nett, Espen Egil Hansen, er inne på dette i sin begrun­nelse for at vg.no fjer­net muligheten til anonyme inn­legg etter 22/7: «Vår største utfor­dring er ikke lovstridig innhold, men at mange kom­mer med korte heiarop eller søp­pelkom­mentar­er. De som virke­lig bruk­er tid på å for­mulere seg, drukn­er ofte i meng­den, og vi håper det nye sys­temet vil endre på dette.» (til Aften­posten, 12.8.2011) Prob­lemet er at støyen reduser­er ver­di­en av å ytre seg i et forum, for­di det er færre som blir opp­merk­somme på det du sier. Det vil i sin tur gjøre at folk som har noe vik­tig å komme med, har min­dre grunn til å bruke forumet. Så sam­tidig som krav om iden­titet kan gjøre at noen stem­mer blir borte, vil det å senke terske­len for deltakelse ved å tillate anonyme ytringer, også kunne ha som resul­tat at vik­tige stem­mer ikke kom­mer frem. Dette er et dilem­ma som bare kan håndteres gjen­nom ved å finne måter å reg­ulere debat­ten på, som opti­malis­er­er forhold­et mel­lom kvalitet og støy.

Forholdet mellom signal og støy

Diskusjo­nen om anonymitet i nettde­bat­ter har fått mye mer opp­merk­somhet og utløst mye mer engas­je­ment – særlig blant nettde­bat­tan­tene selv — enn spørsmålet hvor­dan de skal mod­er­eres. Det er et paradoks. For­mulert som «ret­ten til å være anonym» frem­står spørsmålet som et prin­sip­ielt ytrings­fri­het­sprob­lem. Men sak­en kan ikke avgjøres ved hjelp av prin­sip­ielle betrak­t­ninger alene. Spørsmålet er i stor grad empirisk: hvilke ord­ninger gir de beste betingelsene for god kom­mu­nikasjon, og minst mulig støy?

Målet med det pros­jek­tet vi er i gang med, er å bel­yse dette spørsmålet best mulig. Det vil vi gjøre ved å sam­men­likne debat­ten i avis­er før og etter inn­føring av restrik­sjon­er på mulighetene til å være anonym, og ved å sam­men­likne debat­tene i avis­er som krev­er fullt navn med debat­ten i slike som bare krev­er iden­titet ved reg­istrering. Et vik­tig spørsmål i den totale vur­derin­gen av ytringsmu­lighetene, er hva det betyr at debat­tan­ter har mange alter­na­tive kanaler, med ulike krav til iden­ti­fikasjon, som de kan velge å ytre seg i.

Prob­lem­still­in­gen reis­er selvsagt nor­ma­tive spørsmål om hva kvalitet i debatt er for noe. Vår hypotese er at selv om man strides om hva som skaper en god debatt, er det stor grad av enighet om hva en god debatt er. Her vil vi se på avisenes regler for debatt, og under­søke hvor­dan kvalitet­skravene hånd­heves gjen­nom mod­ererin­gen. Vi vil også se på forslag til kri­terier for sak­lighet som Haber­mas, Næss og andre har lagt frem, og vur­dere hvor egnede de er for å eval­uere kvalitet av nettdebatter.

I diskusjo­nen om anonymitet i nettde­bat­ter kom­mer også hen­synet til debat­tantenes per­son­vern opp. Et av prob­lemene er risiko for mis­bruk av opplysninger som er gitt i forbindelse med reg­istrering, og flere har vært bekym­ret for reg­istrering via Face­book. Her er det behov for en vur­der­ing av per­son­vern­risikoen ved de ulike reg­istreringsløs­nin­gene. I vårt pros­jekt vil vi følge med på utviklin­gen, men ikke selv ha kap­a­sitet til å gjøre en sys­tem­a­tisk risikovur­der­ing av de tekniske løsningene.

TEMA

N

ettdeba
tt

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

 1. Prob­lemet med støy i anonyme nettde­bat­ter under artik­ler har en enkel, men tid­krevende, løs­ning. Hvis redak­sjo­nen tar seg tid til å lese debat­ten kan de fremheve gode inn­legg. Gjøres det regelmes­sig vil det gi en gul­rot til de som deltar i debatten.

  Det gir også en opp­dra­gende effekt. Når redak­sjo­nen er syn­lig i debat­ten og gjør slike grep, forsvin­ner den irriterende følelsen av å bli ignor­ert som er ganske typisk blant mange “troll” i nettde­bat­ten. Mange skjer­p­er seg raskt når de blir hørt, og spe­sielt hvis de øyn­er et håp om at deres syn får mer oppmerksomhet.

  Dette fun­ger­er selvsagt ikke på alle, men det virk­er på mange nok til at nettde­bat­ten raskt blir markant bedre.

  • Dag Elgesem says:

   Vik­tig påpekn­ing. Det er åpen­bart flere avis­er som har forsøkt denne strate­gien med hell. Blant annet har Was­ing­ton Post nylig startet med å la jour­nal­is­tene til å delta mer aktivt i debat­tene: http://www.niemanlab.org/2012/02/the-washington-post-tries-a-new-weapon-to-fight-the-trolls-humans/
   I under­søkelsen vil vi se på i hvilken grad jour­nal­is­tene i norske avis­er er aktive i debat­tene, og hvor­dan det påvirk­er kvaliteten. Kan­skje er det et mer effek­tivt virkemid­del for å heve kvaliteten enn krav om iden­titet. Men det er kostbart.

 2. Pleier som regel å si “søp­pel kan fjernes, gode bidrag man aldri får grun­net krav om anonymitet kan ikke trylles frem”. Selv er jeg mest inter­essert i syn­spunk­tet til de som pro­duser­er innhold­et, det er ikke sikkert en redak­tørs mening vil ha så mye å si når alt kom­mer til alt — grun­net konkur­ransens natur. Retorikken om å skylde på bruk­erne er ikke nød­vendigvis så heldig. Godt hånd­verk (mod­erering) er som regel nøkke­len til en god debatt.

  Er veldig spent på all forskn­ing som foregår på området og hva den vil bringe.Det er nok et paradoks om en redak­tør uten erfar­ing med å delta i en nettde­batt skal fortelle folk som har deltatt i et 10–15 år hvor­dan den best fun­ger­er. Pressens utfor­dring er at flere satt på sidelin­jen i flere år, hvor andre høstet erfar­ing og benyt­tet seg av muligheten. 

  Det er ikke mer enn noen måned­er siden Dag­bladet krevde betal­ing og navn for å få bidrag. Nå er de for anonymitet og krev­er ikke lenger betal­ing, så her skjer endrin­gene fort (og til det bedre, for et par år siden kunne man ikke kom­mentere i de fleste net­tavis­er). Konkur­ranseele­mentet er sterkt til stede — for det er en kamp om folks bidrag. Bare se på hvor­dan net­tavisene (og ikke minst NRK) nå tar grep for å “vinne” bidragsyternes gunst. 

  I den sam­men­heng er det også bruk­erne som avgjør. De aktørene som tilbyr best per­son­vern, usabil­i­ty og er en inklud­erende aktør får et for­trinn over­for de som ikke tar slike hen­syn, og set­ter krav uten å inklud­ere de som pro­duser­er innhold­et i prosessen. 

  I så måte gjelder det å til­by de gode bidragsyterne noe. Men fort­satt preges en del redak­tør­ers tone av krav til de som bidrar med innhold gratis — og lite ydmykhet og lyd­hør tilnærm­ing til bruk­ernes ønsker. Forhåpentligvis noe vi kan finne svar på (erfarin­gen blant våre brukere — blant annet de beste — er at de for­ven­ter at per­son­vern vok­tes som Fort Knox). 

  Ellers, et eksem­pel på en tråd med høyst inter­es­sant tema som kom hos oss. Helt anonymt, med lav terskel. Til tross for et ekstremt sen­si­tivt og provoserende tema (ped­ofili) opplevde vi lite tull, få korte kom­mentar­er og en inter­es­sant innsikt.

  http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1228620&st=80

  22. juli ga en litt annen erfar­ing, hvor anonymitet med­førte ube­hagelige episoder (blant annet drap­strussel). Sam­tidig tror jeg vi også sikret oss bidrag som kan være inter­es­sant å se på for his­torikere og andre i fremti­den, kan være inter­es­sant å analysere. 

  Jeg tror pressen har godt av å tenke litt alter­na­tivt og se hvor­dan det er løst andre sted­er. I til­legg er det fort­satt ganske fer­skt for bruk­erne, jeg tror det blir en læring­spros­ess for alle parter og håper det er mer fruk­t­bar nettde­batt i fremtiden. :)

  • Dag Elgesem says:

   Det er inter­es­sant å høre om dine erfaringer som ans­val­rig for diskusjon.no. Jeg er enig i at bruk­ernes syn er vik­tig og inter­es­sant. Men hvem er bruk­erne? Hvis man spurte de som er aktive brukere av et forum som tillater anonyme inn­legg, vil et overvei­dende fler­tall helt sikkert si at de støt­ter ret­ten til å være anonym. Men dette ville gi et helt skjevt bilde, siden synet til de som vel­ger å ikke bruke formet ikke kom­mer med.

   • Helt klart. En defin­isjon av brukere er nok på sin plass ja, kan være bedre å bruke “leser” i denne sammenheng. 

    Det hele er ganske kon­tek­st­basert, for jeg tvil­er på det er en gruppe “alltid anonyme” og en annen “alltid under fullt navn”.

    Vi kan jo ta noen ulike caser:

    Det avdekkes mulige kri­tiske forhold på kref­tavdelin­gen på Hauke­land Syke­hus. Det skrives sak om dette og jour­nal­is­ten ber lesere — da spe­sielt de som har vært pasient der — om å dele sin erfaring. 

    Kreves det fullt navn, blir da dilem­maet for leseren: “Skal jeg måtte reg­istrere meg i pressens data­base, søk­bar på google, og i så måte i prak­sis være offentlig reg­istr­ert som kreftpasient”? 

    Stiller man spørsmålet til de som kunne komme med inter­es­sante syn i denne sak­en (pasien­ter, tidligere pasien­ter og ansat­te) som kan berike artikke­len om de ønsker å være anonym eller ei, får vi nok et mer inter­es­sant svar.

    Samme kan gå for en kri­tisk artikkel om arbei­ds­forhold­ene i Bergens Tidende, på KNM Otto Sver­drup eller på SV-fakul­tet på UiB. 

    Eller en artikkel om livet som skapho­mofil. Hvor­dan skal skapho­mofile få delta i den artikkeldiskusjonen?

    Så er det aspek­tet rundt ærlighet og åpen­het, for det skjer jo mye når man signerer:

    Ta denne diskusjo­nen som et eksem­pel. Jeg skriv­er under med fullt navn. Jeg er en ansatt i Mediehuset Tek, jeg er en stu­dent, en het­ero­fil hvit mann, en ganske lib­er­al sjel og bergenser. Jeg svar­er her en pro­fes­sor, en hvit mann. Dette kan leses av alle. 

    Hva gjør det med form og innhold? Ros­er jeg her Diskusjon.no av frykt for repre­salier, eller som ledd i en snikmarkeds­føring? Er jeg kan­skje ute etter å imponere en pro­fes­sor, siden jeg er stu­dent? Kan­skje ansat­te i andre bedrifter har kri­tiske bemerkninger de gjerne vil komme med om hvor­dan deres nettde­batt-løs­ning er, men våger ikke av frykt for represalier? 

    (man skal eksem­pelvis ikke ta pås­tanden om “vi gjør det for å heve kvaliteten” som god fisk, det er nok av krefter i kulis­sene som vil ha navn frem for­di det da blir let­tere å selge annonser — som avisen tross alt lever av.)

    Jeg kan påpeke at jeg er ekstremt opp­tatt av presse-ide­alet og ønsker det som utgangspunkt, men det er sam­tidig nok av sosi­ol­o­giske fak­tor­er her som bevisst eller ube­visst kan kor­rumpere både mitt svar og hvor­dan jeg blir tolket. 

    “Man is least him­self when he talks in his own per­son. Give him a mask, and he will tell you the truth.” sa Oscar Wilde. 

    Det er jo en pås­tand som er testet ut endel i ulike studi­er, blant annet basert på klas­siker­bo­ken No Sense of Place. 

    Hvor­dan ville denne diskusjo­nen her eksem­pelvis artet seg om den ble strip­pet for fak­tor­er som hier­ar­ki, kjønn, etnisitet, sosial sta­tus, yrke osv? Man ble tvunget til å fokusere på innhold­et, ikke person. 

    Mål dette opp mot pressens for­p­lik­telser om å finne sannheten, få frem alle syn­spunkt og forsvare ytrings­fri­heten. I den kon­tekst, hva vil være best mulig løs­ning for at kom­men­tar­fel­tet kan sup­plere for at pressen skal nå sine mål?

 3. […] Vidar Daat­land om Reg­u­ler­ing av avisenes nettde­bat­ter i kjøl­van­net av 22/7 […]

til toppen