Tysklands nye president: Prinsippfast og misforstått

I Joachim Gauck får Tyskland en uavhengig og prinsippfast president, men bildet de fleste tyskere har av ham stemmer ikke med virkeligheten.

Den 18. mars skjer det: For­bunds­for­sam­lin­gen i Berlin vel­ger “pres­i­den­ten i folkets hjert­er” til tysk statsover­hode. “Pres­i­den­ten i folkets hjert­er”? I Tysk­land vet de fleste hvem medi­ene sik­ter til: Joachim Gauck, 1940-årgang, par­tiløs, engang prest og borg­er­retts­fork­jem­per i det sosial­is­tiske DDR. Etter den øst­tyske statens oppløs­ning ble han i 1990 utnevnt av par­la­mentet til å lede arbei­det med å for­valte og utforske Stasi-arkivet DDR etter­lot seg. Det siste tiåret har Gauck vært en etter­spurt fore­dragsreisende i temaene fri­het og borgerrettigheter. 

I 2010 var han SPD (Sosialdemokratene) og De Grønnes kan­di­dat, etter at for­bund­spres­i­dent Horst Köh­ler fra CDU av ergrelse over gnålete medi­er og par­tipoli­tikere kastet inn hånd­kleet. Kan­di­dat­en til reg­jer­ingskoal­isjo­nen av kris­teligdemokrater fra CDU/CSU og lib­erale fra FDP, Chris­t­ian Wulff (CDU), vant med en hårs­bredd først i tred­je val­go­m­gang. Gauck hadde likev­el sym­pa­tien fra en overveldende majoritet av tyskerne på sin side — i et direk­te­valg hadde han vun­net klart. Wulff var en av de fre­mad­stor­mende i kansler Angela Merkels par­ti, og det het seg at hun fore­trakk å plassere ham i lan­dets høyeste embete før han kunne utfor­dre henne: Trusse­len var erk­jent og uskadelig­gjort i tide.

Nå får tyskerne alt­så pres­i­den­ten de har “tatt til sine hjert­er”, og hans pop­u­lar­itet har økt enda mer i takt med alt Wulff har viklet seg inn i av betalte ferier og andre ven­net­jen­ester, så stakkarslig og banalt at det nesten er for smått til å fort­jene beteg­nelsen korrupsjon.

Gauck i 2009 (foto: Sebas­t­ian Hillig, CC: by-nc)

Ved Gauck, der­i­mot, er alt stort. Sak­lig, klar, rett på sak, en for­fek­ter av fri­het under ans­var, en karis­ma­tisk formi­dler av demokrati­ets og repub­likkens storhet. Tyskerne elsker men­nesker som han: De som er drevet av over­be­vis­ning, de upoli­tiske som ikke går inn for det oppor­tune, det nød­vendi­ge eller en bestemt ret­ning, men bare føl­ger moralske målestokker. Så stor er lengse­len etter en slik per­son­lighet­stype at poli­tikere som synes å passe, stadig vekk blir haus­set opp. Sist gjaldt det tidligere forsvarsmin­is­ter Karl-Theodor zu Gut­ten­berg. Dette medlem­met av høyade­len ble av det bay­erske CSU og regionale medi­er i sitt hjem­lige Ober­franken fram­stilt som en slags über-poli­tik­er og avanserte til den nasjonale poli­tiske sce­nen. Det store fler­tall av tyskere tiltrodde ham det aller meste, for­di han av og til mål­bar syn­spunk­ter som ikke pas­set inn i det par­tipoli­tiske møn­steret — til slutt var det knapt noen som tvilte på at man her hadde fun­net en fram­tidig tysk kansler. Så falt han. Det kom fram at han ikke hadde ervervet seg dok­tor­graden sin gjen­nom ærlig akademisk arbeid, men ist­e­den svin­dlet den til seg med et pla­giat, klip­pet og limt fra internett.

Kom­bi­nasjo­nen av pop­u­lar­itet og selvs­tendi­ge meninger har en for­førende virkn­ing på de fleste tyskere. Om dette så forbindes med en vin­nende, karis­ma­tisk opp­tre­den, forsvin­ner siste rest av motforestillinger.

Gauck som pres­i­dent er den insti­tusjon­alis­erte perspektivforandring

I mot­set­ning til zu Gut­ten­berg er ikke Gauck en illusjon. Hans lib­er­alkon­ser­v­a­tive over­be­vis­ning har sine røt­ter i livs­løpet hans, i hans reflek­terte kris­ten­tro. Han vet å formi­dle hele sin hold­ning og per­son­lighet med basis i motiv­er som er like uan­gripelige som de er forståelige. Faren hans satt fire år i sibirsk interner­ingsleir, DDR omringet sine borg­ere med tanke‑, ytrings- og reise­for­bud, alt­så kunne ikke Gauck bifalle den “reelt eksis­terende sosial­is­men”. Dette er kilden til Gaucks mot­stand­sh­old­ning som prest i DDR, hans ubøyelige tro på demokrati­et og hans bek­jen­nelse til rettsstaten.

Det har gjort ham pop­ulær. Likev­el er beteg­nelsen “pres­i­den­ten i folkets hjert­er” en mediefik­sjon som ikke har noe med den virke­lige Joachim Gauck å gjøre. Dette er den første mis­forståelsen om Gauck.

Etter Wulffs avgang var det et behov for å innsette folkets kan­di­dat i pres­i­den­tem­betet, ikke enda en par­tipoli­tik­er. Det er å for­vente at folk dan­ner seg et mer real­is­tisk bilde av Gauck etter hvert. En fors­mak kom umid­del­bart etter at han ble nomin­ert som “kon­sen­suskan­di­dat” av alle par­tiene i For­bunds­da­gen unntatt Die Linke, som har sine røt­ter i SED, det stats­bærende par­ti­et i DDR. Nærmest ut av intet brøt det en “shit­storm” løs på Twit­ter om Gaucks tidligere uttalelser. Angivelig gikk han inn for fri­het uten sosialt sikker­het­snett, kalte Occu­py-beveg­elsen “tåpelig”, fordømte ikke bankene tilstrekke­lig tydelig under bankkrisens høy­depunkt, og tok ikke klart nok avs­tand fra kri­gene i Irak og Afghanistan — eller til og med forsvarte både kri­gene og bankene. Stor­men døde hen like raskt som den hadde opp­stått: Ved nærmere betrak­t­ning av orig­i­nal­si­tatene viste det seg at Gauck ikke lot seg redusere til så enkle form­ler. Han hadde uttalt seg dif­fer­en­siert, ikke bare forsøkt å gjøre seg inter­es­sant ved å stille seg på tvers av hov­ed­strøm­men i par­tipoli­tikken og sam­fun­net. Denne pres­i­den­ten vil gi tyskerne noe å tenke på, også slikt som er ube­hagelig. Hans pop­u­lar­itet vil uun­ngåelig lide under det. 

Det som ikke vil lide, er hans autoritet. Net­topp her er opphavet til den andre mis­forståelsen: beteg­nelsen “kon­sen­suskan­di­dat”. “Kon­ser­v­a­tiv” betyr hos Gauck ikke at han står de borg­erlige kris­teligdemokratiske par­tiene særlig nær, og hans “lib­er­al­isme” har ingent­ing med de lib­erale Fridemokratene (FDP) å gjøre, selv om de har støt­tet hans kan­di­datur spe­sielt sterkt. Han kri­tis­er­er De Grønne for at omleg­gin­gen av ener­gisek­toren i forny­bar ret­ning er for ure­flek­tert og over­ilet. Sosialdemokratene får høre at de risik­er­er å sette fri­heten på spill med sin velferdsideologi.

Den som på slikt vis insis­ter­er på en plass mel­lom alle stol­er er en dis­senskan­di­dat, og han ønsker å være det. Den for­mentlig upoli­tiske Gauck hold­er det mest poli­tiske av speil opp for poli­tik­erne. Der ser han stand­punk­tene deres verken fra podi­et hvor de van­ligvis blir fram­ført eller fra en av de van­lige kri­tik­er­scenene. Gauck som pres­i­dent er den insti­tusjon­alis­erte per­spek­tiv­foran­dring. Han åpn­er blikket.

Til forskjell fra Merkel har han ordet i sin makt

Det var nøyak­tig der­for at kansler Angela Merkel til siste øye­b­likk med en viss for­bi­trelse forsøk­te å forhin­dre Gaucks kan­di­datur. Hun har opphøyd prag­ma­tis­men til vik­tig­ste styring­sprin­sipp og hevder stadig vekk at løs­nin­gene hun går inn for er de eneste mulige. Med dette har hun suk­sess, også på europeisk nivå. For Gauck er det mulig å søke etter alter­na­tiv­er til alt — unntatt demokrati og plu­ral­isme. Erfarin­gen fra DDR, der regimets syn ble hevdet å være den viten­skapelig baserte sannhet, har opp­dratt ham til skep­sis. Til forskjell fra Merkel har han ordet i sin makt. Nesten alle Tysk­lands poli­tikere, med Merkel i spis­sen, har grunn til å fryk­te Gaucks intellek­tuelle uavhengighet.

Den tred­je og siste mis­forståelsen er at Gauck skulle være den ideelle mann til embetet som tysk statsover­hode. Tysk­land er ikke et val­gmonar­ki som Frankrike eller USA: For­bund­spres­i­den­ten skal stort sett rep­re­sen­tere, han for­val­ter ikke poli­tisk makt. Gaucks forgjen­gere Köh­ler, den uanselige finans­poli­tik­eren som hadde satt spor etter seg inter­nasjon­alt, og Wulff, provins­duk­sen med sitt nære og varme kon­tak­t­nett, pas­set i prin­sip­pet godt til en jobb som dreier seg mer om å formi­dle enn å lede. Gauck er åpen­bart flere num­re større enn dette. Mange av hans forgjen­gere vok­ste inn i embetet og forsto i tidens løp å gi det en per­son­lig pro­fil. Gauck rår allerede fra beg­yn­nelsen av over så mye av dette at han heller må dempe seg for ikke å sprenge rammene for­fat­nin­gen og tradis­jo­nen gir for­bund­spres­i­den­ten. På den annen side: Hvor­for skulle ikke Tysk­land kunne leve med en uavhengig ånd i statens høyeste stilling?

TEMA

T

yskland

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Dette er en ser­iøs sol­id akademisk analyse. En motvekt til all den tabloide presse. Det lik­er jeg, for­di jeg har brukt bår av mitt liv i ulike uni­ver­siteter og fått en utdan­nelse der­fra. Sam­men­lik­nende poli­tikk, statsviten­skap eller his­to­rie i fagkret­sen, da ville dette vært inter­es­sant, men det er ikke mange.Og det fort­jen­er ikke denne tek­sten. Hva du eller dere bør gjøre vet jeg ikke. Det er en Inter­nett jun­gel der ute.

til toppen