De litt forbudte filmene

Kan politisk tv-reklame bidra til et bedre demokrati? Det er på tide med ny debatt og ny regulering av politisk reklamefilm i Norge.

Poli­tiske reklame­filmer er bare litt for­budt i Norge. De er for­budt på norske fjern­syn­skanaler, bort­sett fra på Frikanalen. De eksis­ter­er likev­el, er pop­ulære blant par­tiene og spres via net­tet – men har ofte et dårlig ryk­te i offentlige debatter.

Argu­mentene som brukes for og mot poli­tisk fjern­syn­sreklame er dypt prob­lema­tiske, og mange av dem får hverken støtte i forskn­ing eller i de fak­tiske reklame­filmer som er pro­dusert og sendt i Norge.

Hov­ed­prob­lemet med debat­ten er at det ikke diskuteres om poli­tisk reklame­film er ønske­lig i norsk offent­lighet. Hva med å diskutere om poli­tisk reklame­film kunne gjøre Norge til et bedre demokrati? Hvor­for lar vi reklamene for­bli omdiskuterte og bare litt forbudte? 

Hos de poli­tiske par­tiene er for­bere­delsene til val­gkam­p­en i 2013 i full gang, og temaet poli­tisk fjern­syn­sreklame skal debat­teres. Arbei­der­par­ti­ets Mar­tin Kol­berg brak­er sam­men med Civ­i­tas Eirik Løkke i Dagsnytt 18s radios­tu­dio 19. juli. Kol­berg trekker frem fjern­syns­me­di­ets slagkraft, økonomiske stør­relser og at skit­tkastin­gen vil dominere der­som en skal tillate dette på TV. Løkke hevder at den tek­nol­o­giske utviklin­gen har gjort lov­givnin­gen meningsløs, og trekker frem at poli­tisk reklame er tillatt i andre medi­er. Etter ti min­ut­ters ver­bal spar­ring, hvor det vek­sles mel­lom å avvise mot­partens argu­menter blankt, er den tilmålte tiden over. Disse ti min­ut­tene opp­sum­mer­er mye av den debat­ten som har foregått de siste tiårene.

Rundt-grøten-argumentasjon

I diskusjo­nen om poli­tisk reklame­film, hvor begge parter men­er at utfal­l­et får store kon­sekvenser for demokrati­et, enten de er pos­i­tive eller neg­a­tive – noe som i seg selv er en inter­es­sant diskusjon — er det imi­dler­tid vik­tig at det som fak­tisk diskuteres er den poli­tiske sak­en. Da er det vik­tig at en besvar­er spørsmålet om hvorvidt denne typen reklame vil gi et bedre demokrati og et bedre sam­funn eller ikke. Kort sagt: Ønsker vi, eller ønsker vi ikke poli­tisk fjern­syn­sreklame, og hvor­for? Neden­for er et eksem­pel fra Arbei­der­par­ti­ets val­gkamp 2009, pub­lis­ert på nett.

Ser en på argu­mentene som har blitt brukt av begge parter i en årrekke, vis­er det seg at en stor del av argu­mentene på begge sider besvar­er helt andre, og ofte enklere spørsmål. Når Eirik Løkke forteller at den tek­nol­o­giske utviklin­gen har vært så stor at det nå er vanske­lig å skille mel­lom fjern­syn og nett-tv, gjør han net­topp dette. Et slik argu­ment innebær­er en automatikk: Man nærmest god­ta poli­tisk fjern­syn­sreklame på grunn av at tek­nol­o­gisk utvikling gjør lovver­ket avleg­gs. Et slik argu­ment kom­menter­er hverken selve filmene som ytringer, eller ønske­ligheten av dem.

Mar­tin Kol­berg fremhev­er fjern­syn som et medi­um med større slagkraft enn andre medi­er. Dette argu­mentet spiller på fjern­syns­me­di­ets makt og er spe­sielt vik­tig i denne debat­ten, for­di det er et sen­tralt støt­tear­gu­ment for en rekke vel­bruk­te argu­ment i diskusjo­nen. Fjern­synet når ut til mange men­nesker, men hvor effek­tivt og mek­tig er egentlig dette medi­et? Svaret på dette spørsmålet er vik­tig for begge parter. Den siden som ønsker å beholde for­budet men­er at fjern­syns­me­di­ets makt er svært stor, mens mot­parten næmest bagatel­lis­er­er mak­ten. Felles for de to sidene er at det gjøres en rekke antakelser om fjern­syns­me­di­ets makt som hverken begrunnes eller tematiseres. 

Forskn­ing støt­ter ikke troen på fjern­synets store makt. Argu­mentet er i mange til­feller basert på nye antakelser – om at bilder er mer over­tal­ende og mer manip­u­la­tive enn ord. Forskn­ing gir ikke hold­epunk­ter for å hevde dette. Man kan være uenig i lev­ende bilder på samme måte som man kan være uenig i noe man leser eller hør­er i en tale. Dette opplever de fleste der­som de ser en poli­tisk reklame for et par­ti med helt andre verdier enn dem de selv står for. Folk bry­ter fort­satt farts­grensen og røyk­er sigaret­ter til tross for tall­rike kam­pan­jer fra Trygg Trafikk eller Helsedi­rek­toratet. Dette svekker en rekke av argu­mentene som benyttes av den siden som er mot poli­tisk fjernsynsreklame. 

Men det at fjern­syn ikke er et så mek­tig medi­um som man kan­skje hadde trodd, er jo i seg selv ikke et godt argu­ment for å tillate poli­tisk fjern­syn­sreklame. De som ønsker denne typen reklame kan ikke nøye seg med å avvise mot­standerens argu­menter. De må komme med argu­menter for hvor­for akku­rat denne typen reklame er ønskelig.

Filmene – populære og positive

Kaster en et blikk mot filmene som fak­tisk er pro­dusert og vist i Norge (enten på fjern­syn, eller over inter­nett) vis­er det seg først og fremst at denne for­men for kom­mu­nikasjon har blitt svært pop­ulær blant samtlige parti­er, som hyp­pig leg­ger ut filmer på sine YouTube-kanaler eller egne nettsider. I til­legg har en rekke forskjel­lige reklamer også blitt kringkastet på fjern­syn, enten ved klare lovbrudd eller via forskjel­lige smut­thull i lovgivningen. 

Den norske poli­tiske reklame­film er alt­så først og fremst i full blomst. Selve filmene er ikke spe­sielt neg­a­tive. Angrep forekom­mer, men som regel alltid i sam­men­heng med kon­trasterende frem­still­inger — rene angrep­sreklamer er for unntak å reg­ne. Filmene appellerer til for­nuft og følelser om hveran­dre, slik vi kjen­ner fra det daglige poli­tiske spillet. De frem­står ikke som manip­u­la­tive, og slett ikke «amerikanis­erte» i form av skit­tkast­ing, manip­u­la­tivt preg og neg­a­tivitet — til tross for at en kan finne inspi­rasjon fra val­gkamp i andre land. Reklamene lign­er rett og slett ikke på reklame­filmene fra USA. 

Et behov for tydelige retningslinjer

I 2009, etter seks år med rettssak­er, seiret Pen­sjon­ist­par­ti­et over den norske stat­en ved Den europeiske men­neskerettighets­dom­stolen. Par­ti­et var blitt bøte­lagt for en poli­tisk reklame sendt på TV Vest i 2003. Etter denne dom­men har Norge hatt et uavk­lart forhold til poli­tisk fjern­syn­sreklame. Det formelle for­budet står fort­satt, til tross for at det er lov til å sende poli­tisk fjern­syn­sreklame på Frikanalen. I til­legg flo­r­erer alt­så poli­tiske filmer på inter­nett. I 2009 delte TV-Norge ut gratis reklametid til 13 poli­tiske parti­er – noe daværende kul­tur­min­is­ter Trond Giske kom­menterte som helt gre­it, så lenge ingen betalte for det. I 2011 sendte Bevar Hardan­ger poli­tisk reklame på TV 2. Rekla­men ble ikke ansett som ulovlig av Medi­etil­synet (pdf), for­di organ­isas­jo­nen var såpass liten. Men når er det egentlig gre­it å kringkaste poli­tisk reklame på fjern­syn? Er det gre­it der­som en stat­sråd sier det er gre­it? Og når er man en liten nok organ­isas­jon, slik at man kan få lov til å sende denne typen reklame? Her et nytt eksem­pel, fra Frem­skrittspar­ti­ets val­gkamp 2009.

Norge trenger en ny diskusjon om poli­tisk fjern­syn­sreklame – og nye forslag til reg­u­ler­ing. Resul­tatet må ikke nød­vendigvis bli skit­tkast­ing og opp­blåste penge­s­pi­raler – Norge er nem­lig ikke fremmed for gode reg­u­ler­ingsregimer. Det vik­tig­ste er at det tas et aktivt valg, at en ikke glem­mer å ta still­ing til smut­thull og vanske­lige til­feller, eller pas­sivt tillater poli­tisk fjern­syn­sreklame for­di men­neske­heten har gjort tek­nol­o­giske frem­skritt innen inter­nett og mobil­tele­foni. Et aktivt valg er å fore­trekke — og det fort­jen­er både vel­gerne og de poli­tiske partiene.

Politisk reklame: Flere eksempler

Om artikkelen

Artikkelfor­fat­teren lev­erte i 2012 en mas­teropp­gave i medieviten­skap om det norske for­budet mot poli­tisk fjern­syn­sreklame ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, UiB. Den er basert på under­søkelser av argu­menter benyt­tet for og mot for­budet i offentlige doku­menter og avis­ar­tik­ler i peri­o­den 1992–2011, i til­legg til analyser av 85 norske poli­tiske reklame­filmer i lev­ende bilder, pro­dusert og vist i peri­o­den 1995–2011.

TEMA

P

olitisk
kommun
ikasjon

42 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

9 KOMMENTARER

 1. Bendik Ritland says:

  Gode per­spek­tiv­er på et kom­plekst område som vi har diskutert frem og tilbake alt for lite. Det norske folk kan med fordel engas­jeres med TV-reklame. Kan­skje vi er klar for, kan­skje vi ikke er klare for poli­tisk tv-reklame. I min ver­den har vi nok reklame allerede og kunne gjerne hatt mye min­dre. Helst ingent­ing. Klart vi burde diskutere! Men vi må være sikre på at det ikke blir vold­et noen skade…

  • Magnus H. Iversen says:

   Bendik,

   Som du også trekker frem i ditt inn­legg er det nok både fordel­er og ulem­per å se. Noe forskn­ing anty­der at poli­tisk fjern­syn­sreklame bidrar til et noe økt engas­je­ment hos vel­gerne, spe­sielt med tanke på enkelte grup­per av yngre vel­gere — det kan f.eks utløse at man opp­søk­er mer infor­masjon på inter­nett etter å ha sett en slik reklame, og så videre.

 2. et fris­lipp av poli­tisk reklame vil i Norge føre til en penge­ga­lopp slik en ser det har blitt i USA, vil vi at de med mest penger skal styre infor­masjon­sspred­nin­gen av poli­tiske sak­er eller vil vi at alle selv små parti­er kan slippe igjen­nom. ja noen vil vel mene at det alt er slik men jeg føler et fris­lipp vil føre til enda større og tydeligere skille mel­lom de som har støtte fra rike per­son­er eller store sel­skaper som på en eller annen måte støt­ter et par­ti som fron­ter sin sak

  • Magnus H. Iversen says:

   EWB, det du nevn­er der er et ofte brukt og vel­fun­dert argu­ment i denne debat­ten. Sam­tidig så hentes ofte eksem­pelet med sterke pengein­ter­ess­er og penge­ga­lopp som en noe direk­te import fra USA. I Norge har vi en annen poli­tisk kul­tur, kan en hevde. I Norge har man også lange tradis­jon­er for mediereg­u­ler­ing — så da kan man stille seg spørsmålet om hvorvidt det over­hodet er tenke­lig med et fullt fris­lipp i Norge. Det man kan­skje burde beg­ynne å gru­ble på er hvor­dan man skal reg­ulere denne typen bud­skap — for de finnes jo allerede, og blir stadig mer populære.

 3. Jens Kjeldsen says:

  Bra og nyansert redegjøring av en infløkt og kom­pleks materie, Mag­nus. Vi trenger mer forskn­ing på dette området. Du fort­jen­er en stipen­di­at-still­ing, hvor du kan jobbe videre med poli­tisk fjernsynsreklame.

  • Magnus H. Iversen says:

   Tusen takk for hyggelig kom­men­tar, Jens! Jeg arbei­der nå med en analyse av et eksem­pel på en norsk reklame­film som har blitt sendt både på inter­nett og på TV-Norge.

 4. Meget godt og tankevekkende fra Mag­nus Hoem Iversen. Jeg er delvis enig med EWB — fris­lipp av poli­tisk reklame vil kunne føre til større skille mel­lom poli­tiske parti­er. Men er det nød­vendigvis slik at flere midler eller økonomisk støtte før­er til “bedre” eller mer over­be­visende poli­tiske reklamer. 

  En kan jo bare slå på fjern­syn­sap­pa­ratet for å se eksem­pler på dyre reklamer som bom­mer helt på ski­va (sikkert av den typen Bendik Rit­land ville sett min­dre av!)

  Uansett trenges det mer dypt­gående forskn­ing på dette området.

  • Magnus H. Iversen says:

   SHI,

   Takk for kommentar,

   I hvor stor grad poli­tisk fjern­syn­sreklame virk­er over­be­visende og/eller vin­ner stem­mer er også et vik­tig moment i denne diskusjo­nen. Her er det mye forskn­ing som tyder på at det er de fær­reste reklamer som virk­er direk­te over­be­visende — men­nesker har sin egen vil­je, og skrur enten av fjern­syn­sap­pa­ratet eller opponer­er kraftig mot det bud­skapet de blir servert på skjer­men. Det er mye som tyder på at poli­tisk reklame­film i så måte er mer egnet til å moti­vere vel­gere som allerede støt­ter ditt par­ti til å fak­tisk stemme på valgdagen.

 5. Magnus Hoem Iversen says:

  En liten opp­da­ter­ing: TVNorge har uttalt at de ønsker å selge poli­tisk reklame­film i Stort­ingsval­gkam­p­en 2013. Se føl­gende linker:

  http://www.tvnorge.no/programmer/tvnorge/vil-ha-politisk-reklame‑1.20473

  eller

  http://www.dagbladet.no/2012/10/31/kultur/tv/tv_og_medier/tvnorge/politikk/24121846/

  Det kan bli spen­nende å følge argu­men­tasjo­nen på begge sider, nå som debat­ten blusser opp.

til toppen