Fire år siden Lehman Brothers

På denne tiden for fire år siden hadde McCain endelig klart å hente inn ledelsen til Obama. Så kom Lehman Brothers-kollapsen. Hvilken rolle vil økonomien spille denne gangen?

Vi mar­ke­rer i dis­se dager fire­års­da­gen siden kol­lap­sen av Leh­man Brot­hers. Den var selve sym­bo­let på den øko­no­mis­ke ned­tu­ren som USA og Ves­ten frem­de­les sli­ter med å kom­me seg ut av. Det­te sjok­ket — i etter­tid kan­skje bed­re skild­ret som rea­li­tets­ori­en­te­rin­gen — bærer i seg et para­doks for pre­si­dent Oba­ma. Det var Leh­man Brot­hers-kol­lap­sen som vir­ke­lig sik­ret sei­e­ren over McCain, sam­ti­dig som de øko­no­mis­ke vans­ke­lig­he­te­ne kol­lap­sen mar­ker­te start­skud­det på er akku­rat det som poten­si­elt kan fel­le den sit­ten­de pre­si­den­ten fire år etter.

Jeg har tid­li­ge­re argu­men­tert for at Oba­ma bør vin­ne val­get i år, og det står ved lag, men den øko­no­mis­ke situa­sjo­nen i lan­det er på ingen måte et solid argu­ment til for­del for Oba­ma. Sna­re­re er det her Mitt Rom­neys sjan­ser lig­ger for en skrell i novem­ber. Øko­no­mi­en er en av de abso­lutt vik­tigs­te sake­ne vel­ger­ne ten­ker på når de avgir sin stem­me, og den­ne gan­gen er nasjo­nen i dår­lig for­fat­ning i så måte. Spørs­må­let som hen­ger i luf­ten er hvem vel­ger­ne kom­mer til å gi skyl­den.

Bære­bjel­ken i teori­en om øko­no­misk stem­me­giv­ning sier at vel­ger­ne straf­fer de sit­ten­de myn­dig­he­te­ne når det er dår­li­ge øko­no­mis­ke tider. I føl­ge ansvars­hy­po­te­sen er valg en form for folke­av­stem­ming om den sit­ten­de regjeringen/presidenten, hvor vel­ger­ne beløn­ner eller straf­fer regje­ren­de myn­dig­he­ter alt etter hvor vel­lyk­ket de mener poli­tik­ken har vært. For­tje­ner de for­ny­et til­lit, eller skal de kas­tes til for­del for nye kos­ter? Ronald Rea­gan spil­te på nett­opp det­te poen­get når han i 1980 spur­te ame­ri­ka­ner­ne om de var «bet­ter off now than four years ago».

Ansvars­hy­po­te­sen er utgangs­punk­tet for øko­no­misk stem­me­giv­ning, men ikke all lit­te­ra­tu­ren på fel­tet har hand­let om sit­ten­de regje­rin­gers eller pre­si­den­ters pre­sta­sjo­ner. Kli­en­tell­hy­po­te­sen sier at i tider hvor øko­no­mi­en svik­ter vil vel­ge­re ven­de seg mot venstre­par­ti­er, og i mot­satt ret­ning når øko­no­mi­en går bra. For­kla­rin­gen på det­te er at par­ti­er på venstre­si­den his­to­risk har hatt et ster­ke­re fokus på kamp mot arbeids­le­dig­het enn par­ti­ene på høyre­si­den, sam­ti­dig som kon­ser­va­ti­ve par­ti­er hatt saks­ei­er­skap til å kon­trol­le­re infla­sjon og ska­pe øko­no­misk vekst.

I kon­teks­ten for årets pre­si­dent­valg er det alt­så usik­kert hvor­dan ame­ri­ka­ner­nes øko­no­mis­ke til­stand slår ut. Har Oba­ma arvet et pro­blem av repub­li­ka­ner­ne, og gjort det bes­te ut av den situa­sjo­nen han blei satt inn i? Er han den mest skik­ke­de kan­di­da­ten til å brin­ge dem ut av det øko­no­mis­ke uføret, eller har han fei­let som pre­si­dent for­di han har hatt fire år uten å få øko­no­mi­en på fote? Ved det­te punk­tet vil skyt­ter­gra­ve­ne gra­ves og det tyngs­te artil­le­ri­et brin­ges fram fra beg­ge parti­lei­rer de kom­men­de uke­ne. I går lek­ket en video ut hvor Rom­ney ankla­get nær halv­par­ten av de ame­ri­kans­ke vel­ger­ne for å opp­tre som ofre og å være avhen­gi­ge av det offent­li­ge. I tider hvor ame­ri­ka­ne­re gene­relt er bekym­ret for sin øko­no­mis­ke fram­tid spørs det om den­ne typen utta­lel­ser vin­ner fle­re stem­mer over på hans side.

Per i dag leder Oba­ma løpet hos opi­nio­nen, og er «foran skje­ma» i for­hold til and­re vin­ne­re av pre­si­dent­val­get de sei­ne­re åre­ne.

Hos realclearpolitics.com kan du sam­men­lik­ne målin­ge­ne fra i år med målin­ge­ne i 2008 og 2004. Her er sta­tus i dag sam­men­lik­net med sam­me tids­punkt i 2008:

Kil­de: RealClearPolitics.com. Klikk for inter­ak­tiv ver­sjon.

I 2008 seil­te Oba­ma fra McCain på den­ne tiden på grunn av det nevn­te øko­no­mis­ke sjok­ket, og det er lite tro­lig at en lig­nen­de skjell­set­ten­de hen­del­se skal opp­stå. Kan­skje mer inter­es­sant er det å sam­men­lik­ne målin­ge­ne med Bush, som i 2004 også var sit­ten­de pre­si­dent.

Obama/Romney vs. Bush/Kerry. Kil­de: Realclearpolitics.com

Pre­si­dent Bush lå i leng­re peri­oder av valg­året etter Ker­ry, men tok demo­kra­ten igjen i måned­s­kif­tet august/september, for ald­ri å se seg til­ba­ke.  Ved de to for­ri­ge val­ge­ne var det alt­så på den­ne tiden at den vin­nen­de kan­di­da­ten dro fra, og de sis­te dagers målin­ger anty­der at til­sva­ren­de kan være i ferd med å skje igjen.  Oba­ma har i år hatt over­ta­ket på repub­li­ka­ner­nes kandidat(er) hele året gjen­nom, og har siden begyn­nel­sen av sep­tem­ber dratt fra Rom­ney ytter­li­ge­re. Det later alt­så til at Oba­ma får fire nye år på å få skikk på øko­no­mi­en.

TEMA

B

arack O
bama

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen