Fire år siden Lehman Brothers

På denne tiden for fire år siden hadde McCain endelig klart å hente inn ledelsen til Obama. Så kom Lehman Brothers-kollapsen. Hvilken rolle vil økonomien spille denne gangen?

Vi mark­er­er i disse dager fireårs­da­gen siden kol­lapsen av Lehman Broth­ers. Den var selve sym­bo­l­et på den økonomiske ned­turen som USA og Vesten fremde­les sliter med å komme seg ut av. Dette sjokket — i etter­tid kan­skje bedre skil­dret som realitet­sori­en­terin­gen — bær­er i seg et paradoks for pres­i­dent Oba­ma. Det var Lehman Broth­ers-kol­lapsen som virke­lig sikret seieren over McCain, sam­tidig som de økonomiske vanske­lighetene kol­lapsen mark­erte start­skud­det på er akku­rat det som poten­sielt kan felle den sit­tende pres­i­den­ten fire år etter.

Jeg har tidligere argu­mentert for at Oba­ma bør vinne val­get i år, og det står ved lag, men den økonomiske situ­asjo­nen i lan­det er på ingen måte et sol­id argu­ment til fordel for Oba­ma. Snarere er det her Mitt Rom­neys sjanser lig­ger for en skrell i novem­ber. Økonomien er en av de abso­lutt vik­tig­ste sak­ene vel­gerne tenker på når de avgir sin stemme, og denne gan­gen er nasjo­nen i dårlig for­fat­ning i så måte. Spørsmålet som henger i luften er hvem vel­gerne kom­mer til å gi skylden.

Bære­b­jelken i teorien om økonomisk stem­me­givn­ing sier at vel­gerne straf­fer de sit­tende myn­dighetene når det er dårlige økonomiske tider. I følge ans­varshy­pote­sen er valg en form for folkeavstem­ming om den sit­tende regjeringen/presidenten, hvor vel­gerne beløn­ner eller straf­fer reg­jerende myn­digheter alt etter hvor vel­lykket de men­er poli­tikken har vært. Fort­jen­er de fornyet tillit, eller skal de kastes til fordel for nye koster? Ronald Rea­gan spilte på net­topp dette poenget når han i 1980 spurte amerikan­erne om de var “bet­ter off now than four years ago”.

Ans­varshy­pote­sen er utgangspunk­tet for økonomisk stem­me­givn­ing, men ikke all lit­ter­a­turen på fel­tet har han­dlet om sit­tende reg­jeringers eller pres­i­den­ters prestasjon­er. Klien­tell­hy­pote­sen sier at i tider hvor økonomien svik­ter vil vel­gere vende seg mot ven­streparti­er, og i mot­satt ret­ning når økonomien går bra. Fork­larin­gen på dette er at parti­er på ven­stres­i­den his­torisk har hatt et sterkere fokus på kamp mot arbei­d­sledighet enn par­tiene på høyres­i­den, sam­tidig som kon­ser­v­a­tive parti­er hatt sak­seier­skap til å kon­trollere inflasjon og skape økonomisk vekst.

I kon­tek­sten for årets pres­i­dent­valg er det alt­så usikkert hvor­dan amerikan­ernes økonomiske til­stand slår ut. Har Oba­ma arvet et prob­lem av repub­likan­erne, og gjort det beste ut av den situ­asjo­nen han blei satt inn i? Er han den mest skikkede kan­di­dat­en til å bringe dem ut av det økonomiske uføret, eller har han feilet som pres­i­dent for­di han har hatt fire år uten å få økonomien på fote? Ved dette punk­tet vil skyt­ter­gravene graves og det tyn­g­ste artilleri­et bringes fram fra begge par­tileir­er de kom­mende ukene. I går lekket en video ut hvor Rom­ney anklaget nær halv­parten av de amerikanske vel­gerne for å opp­tre som ofre og å være avhengige av det offentlige. I tider hvor amerikanere generelt er bekym­ret for sin økonomiske framtid spørs det om denne typen uttalelser vin­ner flere stem­mer over på hans side.

Per i dag led­er Oba­ma løpet hos opin­io­nen, og er “foran skje­ma” i forhold til andre vin­nere av pres­i­dent­val­get de seinere årene.

Hos realclearpolitics.com kan du sam­men­likne målin­gene fra i år med målin­gene i 2008 og 2004. Her er sta­tus i dag sam­men­liknet med samme tid­spunkt i 2008:

Kilde: RealClearPolitics.com. Klikk for inter­ak­tiv versjon.

I 2008 seilte Oba­ma fra McCain på denne tiden på grunn av det nevnte økonomiske sjokket, og det er lite trolig at en lig­nende skjellset­tende hen­delse skal opp­stå. Kan­skje mer inter­es­sant er det å sam­men­likne målin­gene med Bush, som i 2004 også var sit­tende president.

Obama/Romney vs. Bush/Kerry. Kilde: Realclearpolitics.com

Pres­i­dent Bush lå i lengre peri­oder av val­gåret etter Ker­ry, men tok demokrat­en igjen i måned­skiftet august/september, for aldri å se seg tilbake.  Ved de to for­rige val­gene var det alt­så på denne tiden at den vin­nende kan­di­dat­en dro fra, og de siste dagers målinger anty­der at tilsvarende kan være i ferd med å skje igjen.  Oba­ma har i år hatt over­taket på repub­likan­ernes kandidat(er) hele året gjen­nom, og har siden beg­yn­nelsen av sep­tem­ber dratt fra Rom­ney ytterligere. Det lat­er alt­så til at Oba­ma får fire nye år på å få skikk på økonomien.

TEMA

B

arack O
bama

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen