Sosiale medier endrer maktforhold

Potensialet for å mobilisere grasrotmeninger, og gjøre dem synlige i offentligheten og for politikerne, utgjør den kanskje viktigste maktforskyvningen knyttet til sosiale medier.

De siste par årene har vi sett flere eksem­pler på at sosiale medi­er for­rykker og endr­er mak­t­forhold. Den ara­biske våren står som det frem­ste eksem­pelet på hvor­dan sosiale medi­er brukes til å mobilis­ere og, i ytter­ste kon­sekvens, velte regimer. Også i nordiske land har vi fått demon­str­ert de sosiale medi­enes kraft, som for eksem­pel i etterkant av 22. juli-hendelsene. 

Men foran­dr­er sosiale medi­er egentlig offent­ligheten og poli­tikken? Poli­tisk engas­je­ment gjen­nom sosiale medi­er beteg­nes ofte som «slack­tivism», en utvan­net form for aktivisme som verken krev­er noe av de som deltar, eller som har noen virkn­ing på det poli­tiske sys­temet. Et annet spørsmål er om det er så lett for den van­lige mann og kvinne å nå gjen­nom med sitt bud­skap, eller om sosiale medi­er brukes av elitene til å dominere ord­skiftet. Med andre ord: ser vi en demokra­tis­er­ing av det offentlige rom, med mulighet for flere til å uttrykke seg og få gjen­nom­slag, eller dannes dig­i­tale hier­arki­er, der gam­le (eller nye) eliter dominer­er ordskiftet? 

For å forstå hvor­dan makt virk­er i de sosiale medi­ene er det vik­tig å forstå hva som skjer når indi­vider kobles sam­men gjen­nom dig­i­tale nettverk.

Kort vei til å påvirke andre

Et demokratisk poten­sial lig­ger i at dig­i­tale nettverk er svært effek­tive når det gjelder å koble sam­men indi­vider eller enheter – de skaper en «liten ver­den». Når indi­vider er koblet gjen­nom et nettverk vil de kunne påvirke hveran­dres atferd og beslut­ninger. I nettverk forsterkes det enkelt­per­son­er gjør når andre i nettver­ket ser han­dlin­gen og vel­ger å gjøre det samme, for eksem­pel når noen klikker «deltar» på en poli­tisk demon­strasjon etter å ha sett på Face­book at mange av vennene har tenkt seg dit. Sosiale medi­er er godt egnet til å skape infor­masjon­skaskad­er for­di brukere lett kan se hva deres ven­ner eller føl­gere formi­dler og spre infor­masjo­nen videre i sine nettverk. 

Den mye omtalte KONY 2012-aksjo­nen på Face­book våren 2012 er et eksem­pel på en infor­masjon­skaskade. Aksjo­nen opp­for­dret brukere til å spre en video om for­bry­telser begått av Joseph Kony i Ugan­da (se neden­for). Hen­sik­ten var å sette press på det inter­nasjonale sam­fun­net for å få Kony arrestert. Lenken til videoen spred­de seg til hele ver­den via Face­book i reko­rd­fart, og vis­er slik poten­sialet i infor­masjon­sspred­ning via sosiale medi­er. Sam­tidig er KONY 2012 et godt eksem­pel på slack­tivism – og frakobling mel­lom offline og online engas­je­ment. Gateak­sjo­nen det ble opp­for­dret til sam­let svært få deltagere. 

KONY 2012 from INVISIBLE CHILDREN on Vimeo.

De rike blir rikere

Sam­tidig som sosiale medi­er har dette poten­sialet for at den van­lige borg­er kan trigge masse­mo­bilis­er­ing, med­før­er de også at hier­arki­er etableres og forsterkes. Det som er blitt kalt «de rike blir rikere»-effekten innebær­er at web­sider som i utgangspunk­tet er veldig syn­lige og mye besøkt, har en ten­dens til å bli enda mer syn­lige. Dette skyldes algo­rit­mer som styr­er hva brukere skal se, avhengig av siders pop­u­lar­itet, bruk­erens sosiale nettverk og tidligere valg. Ulike søke­mo­tor­er og sosiale medi­er bruk­er ulike algo­rit­mer, men felles for dem er at de lager et hier­ar­ki av syn­lighet. Mens få web­sider og bruk­er­pro­fil­er opp­når kjendis­sta­tus, for­blir de fleste anonyme. 

Hvis man for eksem­pel ser på det poli­tiske Norge på webben og vel­ger ut sidene som har den høyeste page rank, er det et klart hier­ar­ki. Tradis­jonelle medi­er som aftenposten.no og nrk.no er høyest rangert. Deretter kom­mer de poli­tiske par­tiene, og etter disse de sosiale medi­ene. Dette betyr at de tradis­jonelle medi­ene fort­satt er mest syn­lige på net­tet, og at etablerte eliter dermed gjen­skaper sin makt i det dig­i­tale rom­met. Sam­tidig blir sosiale medi­er vik­tigere og vik­tigere, og innen­for disse kan nye dig­i­tale eliter poten­sielt bygge seg opp og utfor­dre de etablerte elitene.

Mobilisering gjennom sosiale medier – det viktigste demokratiske potensialet?

De lave kost­nadene knyt­tet til bruk av sosiale medi­er, kom­bin­ert med nettverksstruk­turen gjør det mulig for enkeltin­di­vider å ta ini­tia­tiv til demon­strasjon­er og aksjon­er som før krevde at man hadde en organ­isas­jon i ryggen. 

Selv om mange slike ini­tia­tiv­er feil­er, finnes det også eksem­pler på at de led­er til massemøn­stringer, slik som «rose­to­gene» — sorgmark­erin­gene i etterkant av 22. juli. Ini­tia­tivet til demon­strasjo­nen kom fra en helt van­lig borg­er med en Face­book-kon­to. Våre studi­er vis­er at Face­book var den primære kanalen for å få ut infor­masjon om rose­to­gene, foran etablerte medi­er, i alle alder­s­grup­per opp til 54 år. 

Tvetydig utvikling

De sosiale medi­ene varsler en utvikling i ret­ning av et «samar­bei­ds­demokrati», der det er let­tere å gi kollek­tiv kraft til den van­lige borg­ers meninger, hva enten disse er av sam­funns­byggende eller av mer ned­bry­tende karak­ter. Vi tror at dette poten­sialet for å mobilis­ere gras­rot­meninger, og gjøre dem syn­lige i offent­ligheten og for poli­tik­erne, utgjør den kan­skje vik­tig­ste mak­t­forskyvnin­gen knyt­tet til sosiale medier. 

Utviklin­gen er likev­el tvety­dig. Sosiale mediers nettverksstruk­tur leg­ger til rette for at flere deltar og får gjen­nom­slag, til at etablerte insti­tusjon­er ved­like­hold­er sin makt og til at nye dig­i­tale eliter kan bygge seg opp. De mest pop­ulære og syn­lige organ­isas­jonene i dig­i­tale nettverk utgjør de nye elitene og har stor inn­fly­telse i sosiale medi­er. Men både for de gam­le og de nye elitene og for van­lige brukere av sosiale medi­er består utfor­drin­gen i å utnytte nettverksstruk­turen til å skape informasjonskaskader.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i avisen Poli­tiken 5. sep­tem­ber 2012.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] til andre nettverk. Forskn­ingsled­er ved Insti­tutt for sam­funns­forskn­ing, Bernard Enjol­ras, sier i Vox Pub­li­ca at ikke bare vil indi­vider som er koblet sam­men gjen­nom et nettverk kunne påvirke hverandres […]

til toppen