Notre-Dame de Paris – katedralen som ble en hjørnestein for politisk makt

Natten fra 15. til 16. april ble katedralen Notre-Dame i Paris herjet av brann. Dagen etter lovet president Emmanuel Macron å sette i stand bygningen igjen på ufattelig kort tid: fem år. Det tok derimot mange århundrer, og en ferd gjennom mange forskjellige maktregimer, før Notre-Dame ble til en hjørnestein for politisk makt og nasjonal enhet i Frankrike.

Mandag 15. april 2019, kl. 18.15. I beg­yn­nelsen av den stille uken stim­ler de troende sam­men til bønn i kirkeskipet i Notre-Dame. Da lyder bran­nalar­men. Sikker­hetsvak­ten merk­er ingent­ing uvan­lig, men fra takhvelvin­gen høres en svak støy. Høytids­feirin­gen avbrytes, de troende for­later kirkerom­met. Kl. 18.40 utløs­es bran­nalar­men på nytt. Takkon­struk­sjo­nen fra beg­yn­nelsen av 1200-tal­let, som går under navnet «sko­gen» for­di den er bygget av 1300 eiketrær, tilin­tet­gjøres i et flam­me­hav med 1000 grad­er varme. 1326 tak­plater av bly smelter. Det 90 meter høye kirke­spiret, kon­struert av arkitekt Eugène Vio­l­let-le-Duc i 1860, gir etter for flammene og kol­lapser. Med 500 tonn treverk og 210 tonn bly riv­er det med seg en del av kir­ke­taket i fal­l­et. I siste øye­b­likk red­des noen av kat­e­dralens uvur­derlige skat­ter, som den berømte tornekro­nen og kong Lud­vig IXs hel­lige kjor­tel, og bringes i sikker­het i råd­huset. Den 13 tonn tunge kirkek­lokken «Emmanuel», støpt på 1600-tal­let under Lud­vig XIV, klar­er seg. 

At Notre-Dame ikke var noen hvilken som helst bygn­ing gjen­speiles av de sterke følelsene dra­maet utløste i Frankrike, den sterke inter­nasjonale sol­i­dariteten og løftet om over 8500 mil­lion­er kro­ner i støtte til gjenopp­bygn­ing. Men like tydelig vis­es det i hvor raskt kat­e­dralen har blitt gjen­stand for poli­tiske kon­flik­ter. Emmanuel Macron ønsker å utl­yse en stor inter­nasjon­al konkur­ranse for gjenopp­byg­ging av taket og kirke­spiret. Men lan­det er delt i to: Noen vil ha en iden­tisk rekon­struk­sjon, andre ønsker en ny utform­ing med ele­menter fra samti­den. For at gjenopp­byg­gin­gen skal bli fer­dig på 5 år, slik at Frankrike skal vise seg fra sin beste side under åpnin­gen av De olymp­iske lek­er i Paris i 2024, lanser­er pres­i­den­ten et lov­forslag om å kunne omgå visse regler for byplan­leg­ging, miljøvern og kul­tur­min­n­ev­ern. Men det franske over­huset, der oppo­sisjo­nen har fler­tal­let, kri­tis­er­er forslaget kraftig. David Assouline, rep­re­sen­tant for sosial­ist­par­ti­et i Paris, langer ut: «Det dreier seg om en lov for gjenopp­bygge Notre-Dame de Paris, og ikke Notre-Dame de l’Elysée» – alt­så presidentpalasset. 

I til­legg til sin religiøse rolle, er Notre-Dame de Paris en ekte poli­tisk mak­t­fak­tor. Det er Emmanuel Macron fullt klar over: Gjenopp­byg­gingsar­bei­det for kat­e­dralen styres direk­te fra pres­i­dent­palas­set under ledelse av gen­er­al Jean-Louis Georgelin. Ved å velge den gam­le forsvarss­je­fen under pres­i­den­tene Jacques Chirac og Nico­las Sarkozy, som dessuten har vært orden­skansler i fremmedle­gio­nen, for­bigår pres­i­den­ten alle fagin­stanser i stats­for­valt­nin­gen. Når Emmanuel Macron slik tar kon­trollen over gjenopp­bygnin­gen av Notre-Dame, er det også for­di han ønsker å sette sitt stem­pel på dette sym­bol­ske stedet i fran­sk politikk. 

Kat­e­dralen der nasjo­nen vis­er sine avdøde pres­i­den­ter den siste ære, har en nærmest mys­tisk tilknyt­ning til statens ledende kretser. Etter gen­er­al De Gaulles død ble det avholdt en storsla­gen messe den 12. novem­ber 1970 for å hedre grunn­leg­geren av det mod­erne Frankrike vi i dag kjen­ner som den femte repub­likk. Den 6. okto­ber 1974 ble pres­i­dent Georges Pom­pi­dous død mark­ert på samme måte. Den 11. jan­u­ar 1996 ble det avholdt en messe til minne om François Mit­ter­rand i nærvær av min­istre, rep­re­sen­tan­ter for ledende myn­digheter og sek­sti statsover­hoder, blant annet Fidel Cas­tro og Tysk­lands kansler Hel­mut Kohl. Sosi­olo­gen Denis Fleur­dorge ved Uni­ver­sitetet i Mont­pel­li­er men­er messen som avholdes når pres­i­den­ter avgår ved døden er «et slags ‘sub­sti­tusjon­sritu­al’ der stat­en tar i bruk et hel­lig sakra­ment for å markere over­gan­gen til det sekulære livet etter døden, nem­lig his­to­rien» (Denis Fleur­dorge: Nais­sance d’une tra­di­tion funéraire prési­den­tielle: mourir sous la Vème République. Etudes sur la mort, 2008). Frankrike skyver her til side det ellers så vik­tige skil­let mel­lom stat og kirke, og gjør Notre-Dame til et rom­skip inn i evigheten. 

Men når alt kom­mer til alt: Hvor­dan kunne det vært annerledes? Da biskopen i Paris, Mau­rice de Sul­ly, bestem­mer seg for å starte byg­gin­gen av en gotisk kat­e­dral tileg­net den hel­lige jom­fru på l’île de la Cité rundt 1160, gir kong Lud­vig VII ham ufor­be­hold­en poli­tisk støtte. Og med god grunn: Slik kan kon­gen styrke sin vak­lende autoritet. 

Senere skal forhold­et mel­lom Notre-Dame og den poli­tiske mak­ten i Frankrike bli stadig sterkere. Når kirken står fer­dig på 1250-tal­let, lig­ger det ved siden av det kon­gelige slott. Den 10. april 1302 innkaller kong Fil­ip IV den smukke til det første sten­der­møtet i fran­sk his­to­rie. De frem­møtte støt­ter kon­gens kamp mot paven om ret­ten til å kreve skatt av kirkens for­mue. Den 16. desem­ber 1431, når den franske konge­mak­ten vak­ler under hun­dreårskri­gen, kro­nes Eng­lands Hen­rik VI til konge over Frankrike – i Notre-Dame. Når situ­asjo­nen snur og Karl VII har ned­kjem­pet sin rival, feir­er han ved å la hym­nen Te Deum klinge i Notre-Dame i 1437. Den 22. mars 1594, etter hun­dre år med borg­erkrig, gjør den nykon­vert­erte kato­likken og kon­gen av Frankrike Hen­rik IV sitt inntog i Paris, og begir seg til Notre-Dame for å la seg feire. Den 10. mars 1687 organ­is­er­er Lud­vig XIV en storsla­gen min­neser­e­moni for Louis de Bour­bon, kalt «den store condé», som var av kon­gelig slekt og hadde vært kon­gens hær­før­er. Aldri har Notre-Dame vært så overdådig utsmykket. Noen år senere, i 1699, inn­frir solkon­gen sin fars løfte fra 1638 om å bygge et nytt kor i kat­e­dralen, og gjør jom­fru Maria til Kon­geriket Frankrikes beskyt­ter. Mel­lom stat­uene av Lud­vig XIII og Lud­vig XIV settes det opp en enorm pietà-skul­tur i mar­mor, et uttrykk for en poli­tisk-religiøs forbindelse som er enestående i den vestlige ver­den. Det er dette koret og disse stat­uene som over­levde flam­me­havet i kat­e­dralen. Et tegn fra oven? 

Notre-Dame i brann. Foto: Olivi­er Mabelly.

Den 15. juli 1789 begir innbyg­gerne i Paris seg til Notre-Dame for å vise sin takknem­lighet etter stormin­gen av Bastillen dagen før. Notre-Dame blir dermed et vik­tig åst­ed for den franske rev­o­lusjo­nen, og for den enorme omvelt­nin­gen som snart skal legge grunnlaget for vår poli­tiske moder­nitet: over­førin­gen av mak­ten fra kon­gen til folket. Etter å ha blitt plyn­dret og brukt som lager i rev­o­lusjo­nens mørkeste år, rykkes kat­e­dralen i sen­trum av fran­sk poli­tikk av Napoleon Bona­parte. I mot­set­nin­gen til de franske kon­gene som ble kro­net i Reims, lar den kor­sikanske gen­eralen seg kro­ne til keis­er av Frankrike i Notre-Dame i Paris den 2. desem­ber 1804, i nærvær av pave Pius VII. I en artikkel i tidsskriftet La Vie skriv­er dominikan­er­prest og his­torik­er Yves Combeau at mer enn noen annen hen­delse «er det denne kro­nin­gen som gir Notre-Dame i Paris sin nye sta­tus: fra å være Paris’ kat­e­dral blir den Frankrikes kat­e­dral.» Når repub­likken etableres defin­i­tivt i 1870, oppret­tholdes forbindelsen. I 1894 avholdes det stats­be­grav­else for pres­i­dent Sadi Carnot i kat­e­dralen, og i 1929 for marskalk Fer­di­nand Foch, som ledet an til seieren i andre ver­den­skrig. Med loven om skil­let mel­lom kirke og stat fra 1905, blir Notre-Dame kirkens eien­dom. Den 26. august 1944 gjør Charles de Gaulle en tri­um­fer­ende gjenkomst på Champs-Elysées, og begir seg så til Notre-Dame for å feire frigjørin­gen av Paris. På dette sym­bol­ske stedet kan led­eren for det frie Frankrike bekrefte sin autoritet over­for andre krefter i mot­stands­beveg­elsen og de allierte. 

Det er der­for naturlig at Notre-Dame er stedet for andak­ter og mark­er­ing av nasjo­nens enhet under topp­møtene mel­lom stat­en og kirken i Frankrike på 2000-tal­let. I 2007 avholdes det i nærvær av pres­i­dent Jacques Chirac stats­be­grav­else for Abbé Pierre i Notre-Dame. Presten bestemte seg i 1949 for å gjøre kam­p­en mot fat­tig­dom og hjem­løshet til sin liv­sopp­gave, og grunnla Emmaus-beveg­elsen. I 2008 får den franske non­nen Søster Emmanuelle, som også har viet sitt liv til å hjelpe de aller svakeste, feiret sin dødsmesse i kat­e­dralen etter et opprop blant folket. Benkene i Notre-Dame er full­satt, på første rad sit­ter den nyval­gte pres­i­den­ten Nico­las Sarkozy og hans forgjenger Jacques Chirac. Men det er kan­skje den siste bøl­gen av ter­ro­ran­grep i Frankrike som virke­lig befester bån­dene mel­lom Notre-Dame, den poli­tiske mak­ten og det franske sam­fun­net. Under en messe den 15. novem­ber 2015 møtes over tusen men­nesker for å sørge over de 131 ofrene for angrepene i Paris to dager tidligere. Ser­e­monien innledes med et kvarter klemt­ing med kirkek­lokkene. Til stede er borg­er­mesteren i Paris, pres­i­den­ten for nasjon­al­for­sam­lin­gen, to forhen­værende statsmin­istre og tidligere pres­i­dent Valéry Gis­card d’Estaing. Ved beg­yn­nelsen av nattver­den stem­mer de troende spon­tant i Mar­seil­laisen. Søndag den 16. juli 2016 avholdes det igjen en messe i Notre-Dame for å hedre de 84 ofrene for ter­roren i Nice, som ram­met nasjon­aldags­feirin­gen den 14. juli på prak­t­gat­en Prom­e­nade des Anglais. Som his­torik­eren Alain Erlande-Bran­den­burg har skrevet, finner lan­det i kat­e­dralen i Paris «en utvei fra alle håpløse situ­asjon­er, ved å bøye seg for en gud det ellers lat­er som det ikke kjen­ner» (Les Lieux de mémoires, sous la direc­tion de Pierre Nora, Gal­li­mard, 1986–1992). Tyn­g­den av for­gangne århun­dr­er, den lange forbindelsen mel­lom poli­tisk makt og katoli­sisme, og behovet for et fast ori­en­ter­ingspunkt i tider preget av uro­lighet og tvil om lan­dets fremtid, alt dette fork­lar­er karak­teren ved Notre-Dame. 

Lørdag den 15. juni ble det avholdt en messe i kat­e­dralen for første gang etter bran­nen. Lan­det er i ferd med å brette opp ermene og pusse det brannskadde sølvtøyet i nasjo­nens smykkeskrin. For stat­en har forstått at å gjenopp­bygge Notre-Dame betyr også å restau­rere en av mak­tens hjørnestein­er og gjenop­prette fun­da­mentet for en sam­let nasjon. 

Over­satt fra fran­sk av Snorre Fjeld­stad.

TEMA

F

rankrik
e

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen