Åpne data i Danmark: prisvinnere kåret

Politiske data, energidata og informasjon om offentlige toaletter.

Den dans­ke IT- og Tele­sty­rel­sen deler i dag ut pri­se­ne i ide­kon­kur­ran­sen «Offent­li­ge data i spil». De tre vin­ner­ne viser spenn­vid­den i mulig­he­te­ne for videre­bruk av offent­lig sek­tors data:

Husets Web: Bru­ker offent­li­ge data om pri­vat­bo­li­ger til å bereg­ne og opti­me­re boli­gens energi­for­bruk.

Poli­tisk data API: Hen­ter inn data om poli­tikk fra insti­tu­sjo­ner i Dan­mark, behand­ler data­ene og stil­ler dem til rådig­het for videre­bruk. For eksem­pel i pro­sjek­tet Fol­kets ting.

Finn nær­mes­te toa­lett: Tje­nes­te som gjør det let­te­re å fin­ne offent­li­ge toa­let­ter i byer. Begyn­te som en tje­nes­te for Køben­havn, men det arbei­des nå med å utvi­de den til hele Dan­mark. Mer om pro­sjek­tet.

Vin­ner­ne får øko­no­misk støt­te til å videre­ut­vik­le og rea­li­se­re ide­ene.

Kon­fe­ran­sen kan føl­ges via Twit­ter med søke­or­det #odis.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen