FORFATTER

Marit Kristine Bjøntegård
Marit Kristine Bjøntegård

Medieviter og vitenskapelig assistent ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Har interesse for retorikk, flyktning- og asylpolitikk og valgdebatt.

http://www.uib.no/personer/Marit.Kristine.Bjøntegård


1 bidrag

Et spørsmål om verdier

Da inn­vand­rings­spørs­må­let for førs­te gang ble dis­ku­tert i NRKs parti­le­der­de­batt i 1987, tal­te poli­ti­ker­ne i stor grad om Nor­ges huma­ni­tæ­re tra­di­sjo­ner for å vise hvor­for «vi» skal hjel­pe and­re i nød. Har inn­vand­rings­de­bat­ten end­ret seg siden den gang?

 
 
til toppen