Britisk gjennombrudd for åpne data

Det britiske kartverket skal frigi data -- Gordon Brown legger prestisje i data-åpenhet.

Både i Stor­bri­tan­nia og Nor­ge arbei­des det med å få fri­gitt mer av offent­lig sek­tors data for videre­bruk. Men de to regje­rin­ge­nes til­nær­ming til arbei­det kun­ne ikke vært mer for­skjel­lig.

I går offent­lig­gjor­de den bri­tis­ke regje­rin­gen at data fra kart­ver­ket Ord­nan­ce Sur­vey skal fri­gis for videre­bruk — også kom­mer­si­ell — fra nes­te år. I førs­te omgang fri­gis data om kom­mune­gren­ser og valg­kret­ser, post­num­mer­om­rå­der og såkalt «mid sca­le map­ping infor­ma­tion.» I desem­ber star­ter en hørings­pro­sess hvor det skal utre­des hva slags data som ellers skal fri­gis. Her skal det kon­klu­de­res og end­rin­ger gjø­res alle­re­de innen april 2010.

Under pre­sen­ta­sjo­nen i går var både stats­mi­nis­ter Gor­don Brown, kom­mu­nal­mi­nis­te­ren og Sir Tim Ber­ners-Lee til ste­de. Brown har enga­sjert opp­fin­ne­ren av world wide web som front­fi­gur for ini­tia­ti­vet «Making Pub­lic Data Pub­lic». Stats­mi­nis­te­ren kom­men­ter­te nyhe­ten om kart­da­ta­ene slik:

We live in exci­ting times; a digi­tal age of high-speed com­mu­ni­ca­tions and infor­ma­tion just a click away that is trans­for­ming our dai­ly rou­ti­nes. Tech­no­lo­gical advan­ces and rising custo­mer expecta­tions are revo­lu­tio­ni­sing how we all do things. Today’s announ­ce­ment responds to the demands for bet­ter use and access to data held by govern­ment. In this new world, smar­ter govern­ment is not an option but a neces­sity.

Med slik topp­tung til­stede­væ­rel­se gir Brown arbei­det for fri­gi­vel­se av offent­li­ge data pre­sti­sje og for­plik­ter regje­rin­gen til å leve­re resul­ta­ter. Sam­men­lign det­te med nyhe­ten om Sta­tens kart­verks fri­gi­vel­se av kart­tje­nes­ter i for­ri­ge uke. Her var det ingen­ting som ga inn­trykk av at det­te var noe annet enn Kart­ver­kets eget ini­tia­tiv — kun en mini­ma­lis­tisk mel­ding fra Miljø­vern­de­par­te­men­tet infor­mer­te om saken på regjeringen.no.

Så len­ge det ikke gis noen klar poli­tisk marsj­ord­re, er det bare å ven­te at til­stan­den i norsk offent­lig sek­tor vil for­bli den sam­me som i dag: Noen iher­di­ge sje­ler vil job­be på sine fag­felt med å fri­gi data; ofte vil de måt­te over­vin­ne bety­de­lig intern mot­stand. Ordent­lig fart i sake­ne vil det ikke bli før en hel­het­lig stra­te­gi er utfor­met.

Kart-nyhe­te­ne i Stor­bri­tan­nia og Nor­ge er vik­ti­ge skritt på vei­en mot mer åpen­het i offent­lig sek­tor. Det var ikke til­fel­dig at The Guar­di­an fei­ret nyhe­ten som en sei­er — avi­sen har i fle­re år dre­vet en kam­pan­je for å «fri­gi våre data». Guar­di­an har også nytt om hva Browns regje­ring plan­leg­ger vide­re:

In the new year Brown intends to pub­lish 2,000 sets of data, pos­sibly inclu­ding all legis­la­tion, as well as road-traf­fic counts over the past eight years, pro­per­ty prices listed with the stamp-duty yield, moto­ring offen­ces with types of offen­ce and the num­bers, by coun­ty, for the top six offen­ces.

(Takk til Tryg­ve Lie for tips om saken på Ori­go-sonen Offent­lig infra­struk­tur og søk).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen