Britisk gjennombrudd for åpne data

Det britiske kartverket skal frigi data -- Gordon Brown legger prestisje i data-åpenhet.

Både i Storbri­tan­nia og Norge arbei­des det med å få frigitt mer av offentlig sek­tors data for videre­bruk. Men de to reg­jerin­ge­nes tilnærm­ing til arbei­det kunne ikke vært mer forskjellig. 

I går offentlig­gjorde den britiske reg­jerin­gen at data fra kartver­ket Ord­nance Sur­vey skal frigis for videre­bruk — også kom­mer­siell — fra neste år. I første omgang frigis data om kom­mune­grenser og val­gkretser, post­num­merom­råder og såkalt “mid scale map­ping infor­ma­tion.” I desem­ber starter en høring­spros­ess hvor det skal utre­des hva slags data som ellers skal frigis. Her skal det kon­klud­eres og endringer gjøres allerede innen april 2010.

Under pre­sen­tasjo­nen i går var både statsmin­is­ter Gor­don Brown, kom­mu­nalmin­is­teren og Sir Tim Bern­ers-Lee til stede. Brown har engas­jert oppfinneren av world wide web som front­fig­ur for ini­tia­tivet “Mak­ing Pub­lic Data Pub­lic”. Statsmin­is­teren kom­menterte nyheten om kart­dataene slik:

We live in excit­ing times; a dig­i­tal age of high-speed com­mu­ni­ca­tions and infor­ma­tion just a click away that is trans­form­ing our dai­ly rou­tines. Tech­no­log­i­cal advances and ris­ing cus­tomer expec­ta­tions are rev­o­lu­tion­is­ing how we all do things. Today’s announce­ment responds to the demands for bet­ter use and access to data held by gov­ern­ment. In this new world, smarter gov­ern­ment is not an option but a necessity.

Med slik topp­tung tilst­ede­værelse gir Brown arbei­det for fri­givelse av offentlige data prestis­je og for­p­lik­ter reg­jerin­gen til å levere resul­tater. Sam­men­lign dette med nyheten om Statens kartverks fri­givelse av kart­tjen­ester i for­rige uke. Her var det ingent­ing som ga inntrykk av at dette var noe annet enn Kartver­kets eget ini­tia­tiv — kun en min­i­mal­is­tisk meld­ing fra Miljøvern­de­parte­mentet informerte om sak­en på regjeringen.no.

Så lenge det ikke gis noen klar poli­tisk marsjor­dre, er det bare å vente at til­standen i norsk offentlig sek­tor vil for­bli den samme som i dag: Noen iherdi­ge sjel­er vil jobbe på sine fagfelt med å fri­gi data; ofte vil de måtte overvinne bety­delig intern mot­stand. Ordentlig fart i sak­ene vil det ikke bli før en hel­hetlig strate­gi er utformet.

Kart-nyhetene i Storbri­tan­nia og Norge er vik­tige skritt på veien mot mer åpen­het i offentlig sek­tor. Det var ikke til­feldig at The Guardian feiret nyheten som en seier — avisen har i flere år drevet en kam­pan­je for å “fri­gi våre data”. Guardian har også nytt om hva Browns reg­jer­ing plan­leg­ger videre:

In the new year Brown intends to pub­lish 2,000 sets of data, pos­si­bly includ­ing all leg­is­la­tion, as well as road-traf­fic counts over the past eight years, prop­er­ty prices list­ed with the stamp-duty yield, motor­ing offences with types of offence and the num­bers, by coun­ty, for the top six offences.

(Takk til Trygve Lie for tips om sak­en på Ori­go-sonen Offentlig infra­struk­tur og søk).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen