FORFATTER

Svein Haugsgjerd


2 bidrag

Vallas rettssikkerhet

Ved å påta seg å være sakkyn­di­ge i forhold til Fougn­er-utval­get har de to psyki­ater­ne beveg­et seg inn i en rolle som så vidt jeg forstår er uten presedens, og inn i et område hvor verken den kliniske psyki­a­tris eller rettsp­syki­a­triens diag­nosekat­e­gori­er med forskn­ingsmes­sig baserte kri­terier, kom­mer til anvendelse. 

 
 
til toppen