FORFATTER

Svein Haugsgjerd


2 bidrag

Vallas rettssikkerhet

Ved å påta seg å være sak­kyn­di­ge i for­hold til Foug­ner-utval­get har de to psy­kia­ter­ne beve­get seg inn i en rol­le som så vidt jeg for­står er uten pre­se­dens, og inn i et områ­de hvor ver­ken den kli­nis­ke psy­kia­tris eller retts­psy­kia­tri­ens dia­gnose­ka­te­go­ri­er med forsk­nings­mes­sig baser­te kri­te­ri­er, kom­mer til anven­del­se.

 
 
til toppen