POLISARIO-kongress i Vest-Sahara

Den 14-18. desember avholdes POLISARIOs kongress i Tifariti i Vest-Sahara.

Det er 4 år siden for­ri­ge kon­gress, og Raft­o­stif­tel­sen er invi­tert til å del­ta på begi­ven­he­ten. Som Raft­os repre­sen­tan­ter sen­des 3 dele­ga­ter som vil over­være deler av den 5‑dager lan­ge kon­gres­sen i de fri­gjor­te områ­de­ne av Vest-Saha­ra. Stor­par­ten av Vest-Saha­ra er fort­satt under marok­kansk okku­pa­sjon, noe som har vært til­fel­le siden 1975.
 
Kon­gres­sen for Vest-Saha­ras fri­gjø­rings­be­ve­gel­se, POLISARIO avhol­des hvert 3–4. år. Det er ved den­ne anled­ning at poli­tik­ken for sahara­wie­ne leg­ges. Fri­gjø­rings­be­ve­gel­sen og Marok­ko inn­gikk i 1991 en våpen­hvi­le for å få en slutt på kon­flik­ten. Høyt­stå­en­de med­lem­mer i POLISARIO har imid­ler­tid den sis­te tiden lan­sert en mulig ny stra­te­gi, nem­lig å gri­pe til våpen og gjen­opp­ta væp­net kon­flikt. Det­te vil vil debat­te­res vide­re på kon­gres­sen den­ne uken.
 
Raft­o­stif­tel­sens dele­ga­sjon vil kom­me til­ba­ke med ytter­li­ge­re infor­ma­sjon om kon­gres­sen på nyåret.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen