Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2010-06-27

Young Guns ajr.org: Jour­nal­ist­stu­den­ter gjør grave­jobb i nytt sen­ter for under­søk­ende jour­nal­is­tikk. (tags: jour­nal­is­tikk utdan­ning iowa uni­ver­siteter) Kan­skje de burde hørt på Lars Nyre? astridmeland.wordpress.com: Om den slående likheten mel­lom vuvuzela og Kudu-horn… (tags: formidling medi­er vuvuzela sør-afri­­ka impe­ri­al­isme fotball-vm-2010)

 

links for 2010-06-20

The strange and con­se­quen­tial case of Bradley Man­ning, Adri­an Lamo and Wik­iLeaks salon.com: Er Bradley Man­ning en klas­sisk varsler? (tags: wik­ileaks inter­nett varsling kilde­v­ern medi­er ytrings­fri­het usa irak afghanistan) Hel­tene i direk­toratene e24.no: Rettsstat­en trenger mer enn noe annet et upoli­tis­ert embetsverk, skriv­er Erling Dokk Holm. (tags: retts­stat direk­torater embetsverk styring demokratisering)

 

links for 2010-06-19

Det ekstreme højres nye kulørte ansigt information.dk: Pro­fil av høyreek­streme Eng­lish Defence League. (tags: storbri­tan­nia høyreek­strem­isme edl islamisme minoriteter) The Dig­i­tal Land­scape: What’s next for News? nieman.harvard.edu: Nye analyser av nyheter og dig­i­tale medi­er. (tags: medi­er jour­nal­is­tikk nieman)

 

links for 2010-06-17

Gov­ern­ment can (help) save the news — but maybe not news­pa­pers arstechnica.com: Innblikk i debat­ten om medi­estøtte i USA. (tags: medi­estøtte usa mediepoli­tikk ftc jour­nal­is­tikk) Ice­landic Mod­ern Media Ini­tia­tive immi.is: Hjemmes­i­den til det islandske ini­tia­tivet for frie medi­er. (tags: medi­er island ytrings­fri­het presse­fri­het kilde­v­ern wik­ileaks) What will Iceland’s new media laws mean for jour­nal­ists? niemanlab.org: Island […]

 

links for 2010-06-15

OECD exam­ines the Future of News and the Inter­net oecd.org: Rap­port om aviskrise, medi­estøtte og nettmedi­er. (tags: medi­estøtte avis­er nettmedi­er medi­er mediepoli­tikk) Hacks/Hackers Sur­vival Glos­sary docs.google.com: Engel­sk ordliste for tek­nol­o­giske begreper i jour­nal­is­tikk. (tags: jour­nal­is­tikk teknolo­gi inno­vasjon) – Vil bli mer fea­ture på nett journalisten.no: Dok­tor­grad­sklare Steen Steensen tror iPaden vil gi bety­delig fea­tureøkn­ing på nett. (tags: […]

 

links for 2010-06-14

Et språk­lig vill­nis aftenposten.no: Alt er lov i muntlig norsk. Det hin­dr­er meg i å bli likestilt borg­er i det norske sam­fun­net, skriv­er Rebek­ka Borsch. (tags: språk inte­grering norsk norskopplæring)

 

links for 2010-06-10

David Gross­man award­ed the 2010 Peace Prize of the Ger­man Book Trade boersenverein.de: Den israelske for­fat­teren får den tyske bokhan­de­lens fred­spris 2010. (tags: david-gross­­man israel tysk­land pris­er lit­ter­atur fred) Med Hum­boldt som ledest­jerne nyheter.uib.no: Human­istar og sam­funnsvi­tarar har eit spe­sielt ans­var for å delta i sam­­funns- og idéde­bat­ten, seier Nils Klim-prisvin­nar. (tags: nils-klim-prisen forskn­ing utdan­ning universiteter)

 

links for 2010-06-09

Vil lage norsk «EU-direk­­tiv» aftenposten.no: Sam­ferd­selsmin­is­ter Magn­hild Meltveit Klep­pa vil lage en egen, norsk vari­ant av data­la­grings­di­rek­tivet. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet per­son­vern kriminalitet)

 
 
til toppen