Gratisapper er ikke gratis

Da det ble avslørt at Facebook hadde gitt Cambridge Analytica tilgang til privat informasjon om 50 millioner av sine brukere, valgte mange å slette profilene sine. Men hva med alle de andre appene som har tilgang til dataene våre?

Når du hører ordet gra­tis-app, ten­ker du at appen er gra­tis. Sann­he­ten er at utvik­ler­ne ofte tar betalt — ikke i form av pen­ger kan­skje — men i form av dine pri­va­te data. Du får beskjed om hva appen skal ha til­gang til, og må god­ta det for å las­te den ned, men man­ge vet ikke hva det­te inne­bæ­rer.

Bil­de­ne du sen­der via Sna­pchat, slet­tes ikke innen ti sekun­der slik man får inn­trykk av. Face­bo­ok eier ret­tig­he­te­ne til alle bil­der som las­tes opp hos dem, det­te står skre­vet i bru­ker­vil­kå­re­ne du aksep­ter­te da du opp­ret­tet kon­to­en din. Ser du ofte rekla­me på inter­nett for ting du nett­opp vur­der­te å kjø­pe, er sann­syn­lig­he­ten er stor for at du har las­tet ned apper som har til­la­tel­se til å hen­te ut din pri­va­te infor­ma­sjon, kan­skje uten at du ten­ker over det.

Eksemp­ler på infor­ma­sjon du gir fra deg i byt­te mot at du får las­te ned en app kan være fami­lie­bil­der eller navn og tele­fon­num­mer til alle på kon­takt­lis­ten din. Synes du det­te er greit?

Fle­re av gra­tis­spil­le­ne som til­bys til iPhone og And­roid kre­ver til­gang til dine pri­va­te data.

Av de mest popu­læ­re gra­tis­spil­le­ne som er til­gjen­ge­li­ge, ber fle­re om til­gang til ulik pri­vat infor­ma­sjon. Spil­let «Kni­fe Hit» vil ha til­gang til for eksem­pel bil­der, medi­er og filer samt infor­ma­sjon om WiFi-til­kob­ling. «Ord Cross» og «Ord­mes­ter» skal i til­legg ha til­gang til enhets-ID og anrops­in­for­ma­sjon. Ver­stin­gen av de 15 mest popu­læ­re spil­le­ne på Goog­le Play er «Sub­way Sur­fers», som er las­tet ned over 500.000.000 gan­ger. «Sub­way Sur­fers» kre­ver nem­lig til­gang til alt nevnt oven­for, pluss enhets- og applog­gen, samt iden­ti­tet (alt­så iden­ti­fi­se­ren­de infor­ma­sjon om bru­ke­ren). At en bilde­re­di­ge­rings­app har behov for til­gang til bil­de­ne dine er natur­lig, men hvor­for skal et spill ha det?

Man kan gjer­ne si at gra­tis-apper ikke er gra­tis, men at sel­ska­pe­ne som utvik­ler dem tar seg betalt i form av infor­ma­sjon om bru­ke­ren.

Man kan gjer­ne si at gra­tis-apper ikke er gra­tis, men at sel­ska­pe­ne som utvik­ler dem tar seg betalt i form av infor­ma­sjon om bru­ke­ren. Hvor­vidt den­ne infor­ma­sjo­nen blir hen­tet ut fra bru­ker­ne og hva den even­tu­elt blir brukt til, er mye dis­ku­tert. Noen mener den ikke blir hen­tet ut i det hele tatt, mens and­re er over­be­vist om at NSA lag­rer all infor­ma­sjon om alle i sto­re data­ba­ser. Man­ge ten­ker også at det ikke spil­ler noen rol­le; at hvis ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter vil ha alle detal­jer om dem, så gjør det ikke noe.

Man­ge tar seg ikke bry­et med å se over lis­ten over infor­ma­sjon en app ber om til­gang til, eller har ikke pro­ble­mer med å dele den­ne. For hvor­for skal man bry seg? Der­som jeg ikke bry­ter loven eller gjør noe galt, så kan det vel ikke få noen kon­se­kven­ser for meg?

Dess­ver­re stem­mer ikke det­te, da det kan få kon­se­kven­ser. For eksem­pel kan infor­ma­sjon om deg bli solgt i for­bin­del­se med mål­ret­tet rekla­me, tele­fon­salg, svin­del via epost eller annet. Det kan utnyt­tes til iden­ti­tets­ty­ve­ri. I ver­ste fall hav­ner du i en situa­sjon der du blir pres­set for pen­ger for at ikke pri­va­te bil­der skal hav­ne i inn­bok­sen til alle du kjen­ner. Infor­ma­sjo­nen din kan også bli brukt mot deg i frem­ti­den, for eksem­pel når du søker jobb. Der­med kan du ende opp med å beta­le dyrt for å ha las­tet ned en gra­tis app.

Det vik­ti­ge er ikke om din per­son­li­ge infor­ma­sjon blir hen­tet ut, men om du er vil­lig til å ta risi­ko­en på at det kan skje. Alle bør bli mer bevisst på hva de deler – og med hvem. Så len­ge vi ikke leg­ger inn noen form for pro­test ved at vi fort­set­ter å las­te ned appe­ne hel­ler enn tyde­lig å ta avstand fra dem, har ikke utvik­le­re grunn til å stop­pe den­ne bytte­han­de­len av infor­ma­sjon mot små goder. De vil fort­set­te å be om infor­ma­sjo­nen vår. Slik det er nå, befin­ner vi oss i en digi­tal ver­den hvor «if you’re not pay­ing for it, you’re the pro­duct» har blitt vel­dig van­lig. Det vil si at når du får noe gra­tis, er det ofte for­di du selv er pro­duk­tet som blir solgt.

Slik det er nå, befin­ner vi oss i en digi­tal ver­den hvor «if you’re not pay­ing for it, you’re the pro­duct» har blitt vel­dig van­lig.

Tanke­gan­gen man­ge har om at det ikke gjør noe om infor­ma­sjon lek­ker for­di man ikke har gjort noe galt, er mot­be­vist gjen­nom saker som den om Face­bo­ok og Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca, der den pri­va­te infor­ma­sjo­nen ble brukt til å påvir­ke val­get i USA. Alt­så tren­ger man ikke gjø­re noe galt for at lek­ka­sjen av infor­ma­sjon skal ha kon­se­kven­ser.

I Face­bo­ok og Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca-saken, ble bru­ker­nes per­son­data ble brukt til poli­tis­ke for­mål, som fikk poli­tis­ke kon­se­kven­ser. Det­te er et kon­kret eksem­pel på hva som skjer når ingen av par­te­ne er nøye nok på per­son­vern, og viser at per­son­vern ikke bare hand­ler om pri­vat­per­soner. Det viser også at ansva­ret for at per­son­data ikke blir delt, ikke bare bør lig­ge på bru­ker­ne, men også på poli­ti­ker­ne.

Et løs­ning på pro­ble­met er å få på plass et lov­verk som for­tel­ler at det er ulov­lig for apper å be om til­gang til per­son­lig infor­ma­sjon der­som det ikke er nød­ven­dig for at appen skal kun­ne fun­ge­re. Apput­vik­ler­ne kan fort­satt tje­ne pen­ger på rekla­me, men uten å ha infor­ma­sjon om bru­ke­ren. På den­ne måten kan de fort­satt tje­ne pen­ger på gra­tis­ap­pen sin, men uten at bru­ke­ren risi­ke­rer at per­son­lig infor­ma­sjon kom­mer på avveie.

I kjøl­van­net av avslø­rin­ge­ne om Face­bo­ok og Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca-saken har man­ge slet­tet pro­fi­le­ne sine på Face­bo­ok. Man­ge har sagt ifra at det ikke er greit at vår infor­ma­sjon blir brukt til for­mål vi ikke har sagt ja til. Det er på tide at vi set­ter foten ned, også for and­re app-utvik­le­re som øns­ker å utnyt­te våre pri­va­te data. Vi må begyn­ne å stil­le krav til poli­ti­ker­ne om få på plass et lov­verk som for­hind­rer mis­bruk av infor­ma­sjon som valu­ta. Vi må gjø­re det før det er for sent.

TEMA

P

ersonda
ta

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen