Gratisapper er ikke gratis

Da det ble avslørt at Facebook hadde gitt Cambridge Analytica tilgang til privat informasjon om 50 millioner av sine brukere, valgte mange å slette profilene sine. Men hva med alle de andre appene som har tilgang til dataene våre?

Når du hør­er ordet gratis-app, tenker du at appen er gratis. Sannheten er at utviklerne ofte tar betalt — ikke i form av penger kan­skje — men i form av dine pri­vate data. Du får beskjed om hva appen skal ha til­gang til, og må god­ta det for å laste den ned, men mange vet ikke hva dette innebærer.

Bildene du sender via Snapchat, slettes ikke innen ti sekun­der slik man får inntrykk av. Face­book eier ret­tighetene til alle bilder som lastes opp hos dem, dette står skrevet i bruk­ervilkårene du aksepterte da du oppret­tet kon­toen din. Ser du ofte reklame på inter­nett for ting du net­topp vur­derte å kjøpe, er sannsyn­ligheten er stor for at du har lastet ned apper som har tilla­telse til å hente ut din pri­vate infor­masjon, kan­skje uten at du tenker over det.

Eksem­pler på infor­masjon du gir fra deg i bytte mot at du får laste ned en app kan være fam­i­liebilder eller navn og tele­fon­num­mer til alle på kon­tak­tlis­ten din. Synes du dette er greit?

Foto: Anton Porsche/Flickr cb

Flere av gratis­spil­lene som tilbys til iPhone og Android krev­er til­gang til dine pri­vate data.

Av de mest pop­ulære gratis­spil­lene som er tilgjen­gelige, ber flere om til­gang til ulik pri­vat infor­masjon. Spillet “Knife Hit” vil ha til­gang til for eksem­pel bilder, medi­er og fil­er samt infor­masjon om WiFi-tilkobling. “Ord Cross” og “Ordmester” skal i til­legg ha til­gang til enhets-ID og anropsin­for­masjon. Ver­stin­gen av de 15 mest pop­ulære spil­lene på Google Play er “Sub­way Surfers”, som er lastet ned over 500.000.000 ganger. “Sub­way Surfers” krev­er nem­lig til­gang til alt nevnt oven­for, pluss enhets- og apploggen, samt iden­titet (alt­så iden­ti­fis­erende infor­masjon om bruk­eren). At en bilderedi­ger­ingsapp har behov for til­gang til bildene dine er naturlig, men hvor­for skal et spill ha det?

Man kan gjerne si at gratis-apper ikke er gratis, men at sel­skapene som utvikler dem tar seg betalt i form av infor­masjon om brukeren.

Man kan gjerne si at gratis-apper ikke er gratis, men at sel­skapene som utvikler dem tar seg betalt i form av infor­masjon om bruk­eren. Hvorvidt denne infor­masjo­nen blir hen­tet ut fra bruk­erne og hva den eventuelt blir brukt til, er mye diskutert. Noen men­er den ikke blir hen­tet ut i det hele tatt, mens andre er over­be­vist om at NSA lagr­er all infor­masjon om alle i store data­bas­er. Mange tenker også at det ikke spiller noen rolle; at hvis amerikanske myn­digheter vil ha alle detal­jer om dem, så gjør det ikke noe.

Mange tar seg ikke bryet med å se over lis­ten over infor­masjon en app ber om til­gang til, eller har ikke prob­le­mer med å dele denne. For hvor­for skal man bry seg? Der­som jeg ikke bry­ter loven eller gjør noe galt, så kan det vel ikke få noen kon­sekvenser for meg?

Dessverre stem­mer ikke dette, da det kan få kon­sekvenser. For eksem­pel kan infor­masjon om deg bli sol­gt i forbindelse med mål­ret­tet reklame, tele­fon­salg, svin­del via epost eller annet. Det kan utnyttes til iden­titet­styveri. I ver­ste fall havn­er du i en situ­asjon der du blir pres­set for penger for at ikke pri­vate bilder skal havne i innbok­sen til alle du kjen­ner. Infor­masjo­nen din kan også bli brukt mot deg i fremti­den, for eksem­pel når du søk­er jobb. Dermed kan du ende opp med å betale dyrt for å ha lastet ned en gratis app.

Det vik­tige er ikke om din per­son­lige infor­masjon blir hen­tet ut, men om du er vil­lig til å ta risikoen på at det kan skje. Alle bør bli mer bevisst på hva de del­er – og med hvem. Så lenge vi ikke leg­ger inn noen form for protest ved at vi fort­set­ter å laste ned appene heller enn tydelig å ta avs­tand fra dem, har ikke utviklere grunn til å stoppe denne byt­te­han­de­len av infor­masjon mot små goder. De vil fort­sette å be om infor­masjo­nen vår. Slik det er nå, befinner vi oss i en dig­i­tal ver­den hvor “if you’re not pay­ing for it, you’re the prod­uct” har blitt veldig van­lig. Det vil si at når du får noe gratis, er det ofte for­di du selv er pro­duk­tet som blir solgt.

Slik det er nå, befinner vi oss i en dig­i­tal ver­den hvor “if you’re not pay­ing for it, you’re the prod­uct” har blitt veldig vanlig.

Tankegan­gen mange har om at det ikke gjør noe om infor­masjon lekker for­di man ikke har gjort noe galt, er mot­be­vist gjen­nom sak­er som den om Face­book og Cam­bridge Ana­lyt­i­ca, der den pri­vate infor­masjo­nen ble brukt til å påvirke val­get i USA. Alt­så trenger man ikke gjøre noe galt for at lekkas­jen av infor­masjon skal ha konsekvenser.

I Face­book og Cam­bridge Ana­lyt­i­ca-sak­en, ble bruk­ernes per­son­da­ta ble brukt til poli­tiske for­mål, som fikk poli­tiske kon­sekvenser. Dette er et konkret eksem­pel på hva som skjer når ingen av partene er nøye nok på per­son­vern, og vis­er at per­son­vern ikke bare han­dler om pri­vat­per­son­er. Det vis­er også at ans­varet for at per­son­da­ta ikke blir delt, ikke bare bør ligge på bruk­erne, men også på politikerne.

Et løs­ning på prob­lemet er å få på plass et lovverk som forteller at det er ulovlig for apper å be om til­gang til per­son­lig infor­masjon der­som det ikke er nød­vendig for at appen skal kunne fun­gere. Apputviklerne kan fort­satt tjene penger på reklame, men uten å ha infor­masjon om bruk­eren. På denne måten kan de fort­satt tjene penger på grati­s­ap­pen sin, men uten at bruk­eren risik­er­er at per­son­lig infor­masjon kom­mer på avveie.

I kjøl­van­net av avs­lørin­gene om Face­book og Cam­bridge Ana­lyt­i­ca-sak­en har mange slet­tet pro­fi­lene sine på Face­book. Mange har sagt ifra at det ikke er gre­it at vår infor­masjon blir brukt til for­mål vi ikke har sagt ja til. Det er på tide at vi set­ter foten ned, også for andre app-utviklere som ønsker å utnytte våre pri­vate data. Vi må beg­ynne å stille krav til poli­tik­erne om få på plass et lovverk som forhin­dr­er mis­bruk av infor­masjon som val­u­ta. Vi må gjøre det før det er for sent.

TEMA

P

ersonda
ta

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen