Forfengelighetens fyrverkeri

Dokumentaren Best of Enemies forteller historien om forholdet mellom de innflytelsesrike skribentene William F. Buckley og Gore Vidal. Den er pompøs og perspektivrik, akkurat som hovedpersonene.

Helt mot slut­ten av Best of Ene­mies, den nylig BIFF-aktuelle doku­mentaren om forhold­et mel­lom Gore Vidal og William F. Buck­ley, ref­er­eres det til hva Vidal svarte da han ble spurt om hva han tenk­te da han fikk vite at Buck­ley var død. Vidal svarte: «I thought hell is bound to be a live­li­er place, as he joins for­ev­er those whom he served in life, applaud­ing their prej­u­dices and fan­ning their hatred.” Buck­ley kunne sikkert brukt like sterke ord selv.

Nyvinning fra ABC

Best of Ene­mies forteller his­to­rien om den amerikanske nettverk­skanalen ABC, én av de tre reklame­fi­nan­sierte kana­lene som alle amerikanere med TV-antenne kunne ta inn på sek­sti­tal­let. ABC lå mile­vis bak konkur­rentene CBS og NBC i seeropp­slut­ning, og man­glet økonomiske ressurs­er til å plas­tre sende­flatene med min­utt for min­utt-dekn­ing av demokratenes og repub­likan­ernes landsmøter i 1968. «Det ble spøkt om at den sikreste måten Viet­nam-kri­gen kunne avs­luttes på var å sende den på ABC. Da ville den bli kansellert i løpet av 13 måned­er», flir­er New York Mag­a­zine-kom­men­ta­toren Frank Rich, en av fil­mens mange intervjuobjekter.

AKTUELL FILM
Best of Enemies
USA, 2015
Regi: Robert Gor­don og Mor­gan Neville
Med: William F. Buck­ley, Gore Vidal, Sam Tanen­haus og flere.

ABC måtte finne en måte å dekke landsmøtene på som kostet min­dre, men som ga et inntrykk av at de likev­el var på banen på samme måte som de andre. ABCs nyvin­ning besto i å leie inn William F. Buck­ley, den meningssterke redak­tøren av det inn­fly­telses­rike, kon­ser­v­a­tive mag­a­sinet Nation­al Review. De paret ham med Gore Vidal, en velar­tikulert, feiret for­fat­ter med lib­erale hold­ninger som nøt å kile høyre­fløyen i kne­hasene. De ble bedt om å holde daglige debat­ter under begge partiers årsmøter.

De to intellek­tuelle flammes­luk­erne pas­set hveran­dre. Begge kom fra bedrestilte fam­i­li­er i New York, og de både hørtes ut som og ted­de seg som om ingent­ing kunne såre dem. De delte en affek­tert tone, utstud­ert arro­ganse og tårn­høy tro på egne argu­menter. Likev­el laget de strålende fjern­syn­sun­der­hold­ning. Det er ellers ikke på grunn av blendende pro­duk­sjonsverdier – ABCs stu­dio kol­lapset pus­sig nok dagen før repub­likan­ernes landsmøte startet, og våre hov­e­drollein­neha­vere måtte dermed møtes med ABCs hastig anbragte, ens­fargede sceneteppe som bakgrunn. 

Seer­tal­lene skulle vise at den hjemmes­nekrede sce­nen ikke hadde noe si: Vidal/Buck­ley-debat­tene skapte medieopp­merk­somhet, og seerne vir­ket til å tørste etter kon­tek­stu­alis­er­ing av begiven­hetene. Det ble den siste gan­gen ABCs konkur­renter ryd­det sende­flat­en for å over­føre landsmøte­forhan­dlin­gene uavbrutt fra første til siste klubbeslag.

Effektiv kommunikasjon

Hvor­for fungerte debat­tene mel­lom Vidal og Buck­ley? Det burde være en opp­skrift på katas­trofe: Debat­tan­tene frem­sto aris­tokratiske, mile­vidt fra den jord­nærheten det er van­lig å hevde at er påkrevd for å være en lovende poli­tik­er i USA i dag. Men kroppsspråket deres var effek­tivt. Buck­ley og Vidal delte to enkle uttrykk, som lot seg kom­mu­nis­ere enkelt på TV når den andre snakket, hjulpet av det sta­tiske kam­er­aet som ofte hadde begge i bildet sam­tidig: Det ned­la­tende side­b­likket eller den hov­erende him­lin­gen med øynene. Seerne kunne kan­skje ikke helt forstå hvor disse arro­gante bedreviterne kom fra, men argu­mentene deres var klare og ukom­plis­erte. Der­som du kom til debat­ten med en fer­dig formet mening om dagens spørsmål, var du fullt rustet til å nikke i enighet når din mann førte ordet, og klar til å skrike til fjern­syn­sap­pa­ratet når det mot­sat­te syn­spunk­tet ble fremført.

Buckley og Vidal debatterer, 1968. (foto: ABC Photo Archives/ABC via Getty Images/bestofenemiesfilm.com)

Buck­ley og Vidal debat­ter­er, 1968. (foto: ABC Pho­to Archives/ABC via Get­ty Images/bestofenemiesfilm.com)

Klip­pene fra debat­tene er fil­mens lim. Innimel­lom sla­gene brukes forskere, for­fat­tere og menings­feller til å pre­sen­tere hov­ed­per­son­enes liv og his­to­rie. Her bry­ter regis­sørene med den lineære for­men, men bruken av talk­ing heads gir et preg av TV-doku­men­tar. Til gjeng­jeld spen­ner de buen til bris­tepunk­tet: De fleste som uttaler seg gir inntrykk av at TV-debat­tene mel­lom William F. Buck­ley og Gore Vidal var et definerende øye­b­likk i amerikan­sk TV-his­to­rie. Mange synes å mene at man med fordel kan stryke pre­fik­set «TV».

De velme­nende inter­vjuob­jek­tenes store ord virk­er over­drevne i møtet med fil­men de med­virk­er i. Mange av debatt-klip­pene (som er lett tilgjen­gelige i sin hel­het på YouTube) vis­er debat­tan­ter som vet hva de dri­ver med – Vidal hadde over­taket under repub­likan­ernes landsmøte, men ble drevet på defen­siv­en uken etter­på – men debat­tnivået vi pre­sen­teres for leg­ger stor vekt på gjen­sidi­ge per­fiditeter. Den snaue spille­ti­den på drøye 80 min­ut­ter vis­er at det kunne vært plass til mer utfyl­lende argu­men­tasjon­srekker enn dem vi får.

Olje og vann

Både Vidal og Buck­ley fort­sat­te å sette sitt preg på den offentlige debat­ten i tiår etter ABCs vel­lykkede landsmøtes­tunt gjen­nom bøk­er og artik­ler (mest kjent er deres essay-fei­de i Esquire om debatt-øye­b­likket da Vidal kalte Buck­ley en «cryp­to-Nazi», hvor­på Buck­ley nek­tet å la seg belære om Viet­nam-kri­gen av en «queer»). Fil­mens epi­log synes — ved å vise et kjent klipp av Jon Stew­arts nedsabling av CNNs høyre mot ven­stre-debattpro­gram Cross­fire – å hevde at Vidal/Buck­ley-debat­tene var start­skud­det for den polaris­erte poli­tiske diskursen som særlig den kon­ser­v­a­tive kabeltv-kanalen Fox News har tjent på de siste 20 årene. ABC vant seere ved å sette olje opp mot vann. Best of Ene­mies er en per­spek­tivrik, men pom­pøs påmin­nelse om den gang det fak­tisk bidro til en fruk­t­bar meningsutveksling.

TEMA

M

ediehis
torie

27 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Utrolig bra skrevet, Stein Ove!

  2. Utmerkede artik­ler

til toppen