Forfengelighetens fyrverkeri

Dokumentaren Best of Enemies forteller historien om forholdet mellom de innflytelsesrike skribentene William F. Buckley og Gore Vidal. Den er pompøs og perspektivrik, akkurat som hovedpersonene.

Helt mot slut­ten av Best of Ene­mies, den nylig BIFF-aktu­el­le doku­men­ta­ren om for­hol­det mel­lom Gore Vidal og Wil­liam F. Buck­ley, refe­re­res det til hva Vidal svar­te da han ble spurt om hva han tenk­te da han fikk vite at Buck­ley var død. Vidal svar­te: «I thought hell is bound to be a live­li­er place, as he joins fore­ver those whom he served in life, applau­ding their pre­ju­dices and fan­ning their hatred.» Buck­ley kun­ne sik­kert brukt like ster­ke ord selv.

Nyvinning fra ABC

Best of Ene­mies for­tel­ler his­to­ri­en om den ame­ri­kans­ke nett­verks­ka­na­len ABC, én av de tre reklame­fi­nan­sier­te kana­le­ne som alle ame­ri­ka­ne­re med TV-anten­ne kun­ne ta inn på seksti­tal­let. ABC lå mile­vis bak kon­kur­ren­te­ne CBS og NBC i seer­opp­slut­ning, og mang­let øko­no­mis­ke res­sur­ser til å plast­re sende­fla­te­ne med minutt for minutt-dek­ning av demo­kra­te­nes og repub­li­ka­ner­nes lands­mø­ter i 1968. «Det ble spøkt om at den sik­res­te måten Viet­nam-kri­gen kun­ne avslut­tes på var å sen­de den på ABC. Da vil­le den bli kan­sel­lert i løpet av 13 måne­der», fli­rer New York Magazi­ne-kom­men­ta­to­ren Frank Rich, en av fil­mens man­ge intervjuobjekter.

AKTUELL FILM
Best of Enemies
USA, 2015
Regi: Robert Gor­don og Mor­gan Neville
Med: Wil­liam F. Buck­ley, Gore Vidal, Sam Tanen­haus og flere.

ABC måt­te fin­ne en måte å dek­ke lands­mø­te­ne på som kos­tet mind­re, men som ga et inn­trykk av at de like­vel var på banen på sam­me måte som de and­re. ABCs nyvin­ning besto i å leie inn Wil­liam F. Buck­ley, den menings­ster­ke redak­tø­ren av det inn­fly­tel­ses­rike, kon­ser­va­ti­ve maga­si­net Natio­nal Review. De paret ham med Gore Vidal, en vel­ar­ti­ku­lert, fei­ret for­fat­ter med libe­ra­le hold­nin­ger som nøt å kile høyre­fløy­en i kne­ha­se­ne. De ble bedt om å hol­de dag­li­ge debat­ter under beg­ge par­ti­ers årsmøter.

De to intel­lek­tu­el­le flam­me­slu­ker­ne pas­set hver­and­re. Beg­ge kom fra bedre­stil­te fami­li­er i New York, og de både hør­tes ut som og ted­de seg som om ingen­ting kun­ne såre dem. De del­te en affek­tert tone, utstu­dert arro­gan­se og tårn­høy tro på egne argu­men­ter. Like­vel laget de strå­len­de fjern­syns­un­der­hold­ning. Det er ellers ikke på grunn av blen­den­de pro­duk­sjons­ver­di­er – ABCs stu­dio kol­lap­set pus­sig nok dagen før repub­li­ka­ner­nes lands­møte star­tet, og våre hoved­rolle­inne­ha­ve­re måt­te der­med møtes med ABCs has­tig anbrag­te, ens­far­ge­de scene­tep­pe som bakgrunn. 

Seer­tal­le­ne skul­le vise at den hjem­me­sne­kre­de sce­nen ikke had­de noe si: Vidal/­Buck­ley-debat­te­ne skap­te medie­opp­merk­som­het, og seer­ne vir­ket til å tørs­te etter kon­teks­tua­li­se­ring av begi­ven­he­te­ne. Det ble den sis­te gan­gen ABCs kon­kur­ren­ter ryd­det sende­fla­ten for å over­fø­re lands­møte­for­hand­lin­ge­ne uav­brutt fra førs­te til sis­te klubbeslag.

Effektiv kommunikasjon

Hvor­for fun­ger­te debat­te­ne mel­lom Vidal og Buck­ley? Det bur­de være en opp­skrift på kata­stro­fe: Debat­tan­te­ne frem­sto aris­to­kra­tis­ke, mile­vidt fra den jord­nær­he­ten det er van­lig å hev­de at er påkrevd for å være en loven­de poli­ti­ker i USA i dag. Men kropps­språ­ket deres var effek­tivt. Buck­ley og Vidal del­te to enk­le uttrykk, som lot seg kom­mu­ni­se­re enkelt på TV når den and­re snak­ket, hjul­pet av det sta­tis­ke kame­ra­et som ofte had­de beg­ge i bil­det sam­ti­dig: Det ned­la­ten­de side­blik­ket eller den hove­ren­de him­lin­gen med øyne­ne. Seer­ne kun­ne kan­skje ikke helt for­stå hvor dis­se arro­gan­te bedre­vi­ter­ne kom fra, men argu­men­te­ne deres var kla­re og ukom­pli­ser­te. Der­som du kom til debat­ten med en fer­dig for­met mening om dagens spørs­mål, var du fullt rus­tet til å nik­ke i enig­het når din mann før­te ordet, og klar til å skri­ke til fjern­syns­ap­pa­ra­tet når det mot­sat­te syns­punk­tet ble fremført.

Buckley og Vidal debatterer, 1968. (foto: ABC Photo Archives/ABC via Getty Images/bestofenemiesfilm.com)

Buck­ley og Vidal debat­te­rer, 1968. (foto: ABC Photo Archives/ABC via Get­ty Images/bestofenemiesfilm.com)

Klip­pe­ne fra debat­te­ne er fil­mens lim. Inn­imel­lom sla­ge­ne bru­kes fors­ke­re, for­fat­te­re og menings­fel­ler til å pre­sen­te­re hoved­per­sone­nes liv og his­to­rie. Her bry­ter regis­sø­re­ne med den line­ære for­men, men bru­ken av tal­king heads gir et preg av TV-doku­men­tar. Til gjen­gjeld spen­ner de buen til briste­punk­tet: De fles­te som utta­ler seg gir inn­trykk av at TV-debat­te­ne mel­lom Wil­liam F. Buck­ley og Gore Vidal var et defi­ne­ren­de øye­blikk i ame­ri­kansk TV-his­to­rie. Man­ge synes å mene at man med for­del kan stry­ke pre­fik­set «TV».

De vel­me­nen­de inter­vju­ob­jek­te­nes sto­re ord vir­ker over­drev­ne i møtet med fil­men de med­vir­ker i. Man­ge av debatt-klip­pe­ne (som er lett til­gjen­ge­li­ge i sin hel­het på YouT­ube) viser debat­tan­ter som vet hva de dri­ver med – Vidal had­de over­ta­ket under repub­li­ka­ner­nes lands­møte, men ble dre­vet på defen­si­ven uken etter­på – men debatt­ni­vå­et vi pre­sen­te­res for leg­ger stor vekt på gjen­si­di­ge per­fi­di­te­ter. Den snaue spille­ti­den på drøye 80 minut­ter viser at det kun­ne vært plass til mer utfyl­len­de argu­men­ta­sjons­rek­ker enn dem vi får.

Olje og vann

Både Vidal og Buck­ley fort­sat­te å set­te sitt preg på den offent­li­ge debat­ten i tiår etter ABCs vel­lyk­ke­de lands­møte­stunt gjen­nom bøker og artik­ler (mest kjent er deres essay-fei­de i Esqui­re om debatt-øye­blik­ket da Vidal kal­te Buck­ley en «cryp­to-Nazi», hvor­på Buck­ley nek­tet å la seg belæ­re om Viet­nam-kri­gen av en «que­er»). Fil­mens epi­log synes — ved å vise et kjent klipp av Jon Stew­arts ned­sab­ling av CNNs høy­re mot venst­re-debatt­pro­gram Cross­fire – å hev­de at Vidal/­Buck­ley-debat­te­ne var start­skud­det for den pola­ri­ser­te poli­tis­ke dis­kur­sen som sær­lig den kon­ser­va­ti­ve kabel­tv-kana­len Fox News har tjent på de sis­te 20 åre­ne. ABC vant seere ved å set­te olje opp mot vann. Best of Ene­mies er en per­spek­tiv­rik, men pom­pøs påmin­nel­se om den gang det fak­tisk bidro til en frukt­bar meningsutveksling.

TEMA

M

ediehis
torie

27 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Utro­lig bra skre­vet, Stein Ove!

  2. Utmer­ke­de artikler

til toppen