I krig og kjærlighet er banaliteter blitt tillatt

Bak all roping om for høye alko­hol­pri­ser lig­ger en mer grunn­leg­gende uenig­het om hva Lit­te­ra­tur­hu­set i Bergen skal romme og hvem det skal være for.

La meg ha det sagt først som sist; jeg elsker Lit­ter­aturhuset! Likev­el, jeg er så lei av alt skriver­i­et rundt det at jeg får kvel­nings­fornem­melser idet jeg selv føy­er meg inn i rekken av debat­tan­ter som føler at de har noe kon­struk­tivt på hjertet angående byens nye lit­terære storstue. I håp om å kunne endre fokus i debat­ten stikker jeg likev­el hån­den i vepsebolet.

Det hele beg­y­nte idet Tomas Espedal for ganske nøyak­tig to år siden gikk til fronta­lan­grep på Lit­ter­aturhuset, som den gang såvidt var unn­fanget. Han gikk ut fra at Lit­ter­aturhuset ville bli «for dårlig», i og med at led­eren var «inkom­pe­tent». Sett bort fra den ufine tonen, hadde Espedal mange gode inn­spill om hva Lit­ter­aturhuset burde romme. At en har høye ambisjon­er for en etter­lengtet insti­tusjon i byen er pos­i­tivt. Espedal sat­te likev­el stan­dar­d­en for en usak­lighet som siden har preget debatten.

Sist ute var for­fat­ter Hen­ning Bergsvåg, som i en kro­nikk i Bergens Tidende tok til orde for bil­ligere øl på Colo­nialen. Ikke lenge etter gikk Lit­ter­aturhuset ut og sa at de ville senke noen av prisene i kafeen, samt at de arbei­det med å finne en god løs­ning for salg av drikke til arrange­menter. At det er mulig å påvirke driften av Lit­ter­aturhuset i opp­starts­fasen, er både bra og nød­vendig. Den høye tem­per­a­turen i inn­leggene er også noe positivt.

Det må imi­dler­tid være lov å håpe på at debat­ten snart vin­kles over på det som skjer i de andre rommene, ikke bare i kafeen

Etter Bergsvågs inn­spill tok BT seg bryet med å teste Lit­ter­aturhusets ølpris­er opp mot andre bar­er i byen, et lavmål i en lang rekke usak­ligheter som er blitt skrevet om huset både før og etter åpnin­gen. Det er nærmest fornær­mende at medi­ene går ut fra at det folk er mest opp­tatt av hva Lit­ter­aturhuset angår, er hvor en finner toalet­tene og hva det koster for en halvliter. Hvor er tilbakemeldin­gen på selve pro­gram­met og møtene? Det burde vært knyt­tet større for­vent­ninger til disse enn til huset som sådan. At de bergenske medi­ene har unndratt seg det mest vesentlige ved åpnin­gen av et lit­ter­aturhus, er intet min­dre enn en indikasjon på kul­tur­jour­nal­is­tikkens kollaps.

Det kan virke som det bak all rop­ing om for høye alko­hol­pris­er lig­ger en mer grunn­leggende uenighet om hva Lit­ter­aturhuset skal romme og hvem det skal være for. De to nevnte for­fat­terne synes å mene at det bør være et mer rendyr­ket lit­ter­aturhus, hvor en utelukkende snakker om lit­ter­atur, og omgås men­nesker som dri­ver med lit­ter­atur. Mange andre men­er at Lit­ter­aturhuset skal være en plass der folk møtes på tvers av ved­tat­te skil­lelin­jer, hvor lit­ter­atur­men­nesker møter folk som omgås helt andre ting enn lit­ter­atur til van­lig. I media blir denne uenigheten over­skygget av banaliteter.

Det er liten tvil om at ledelsen av Lit­ter­aturhuset går for den siste strate­gien, å sam­le folk fra ulike områder og sam­funnslag. Men den har de lyk­tes med, de ulike arrange­mentene jeg har besøkt har vært fylt til ran­den med alt fra krim­le­sere, stu­den­ter og for­fat­tere til arkitek­ter, advokater og mediefolk. Nå er det på tide å ta debat­ten om kvaliteten på innhold­et. For så lenge det som formi­dles på huset er inter­es­sant, bør noen kro­ner fra eller til for vin­glas­set spille min­dre rolle.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen