I krig og kjærlighet er banaliteter blitt tillatt

Bak all roping om for høye alko­hol­pri­ser lig­ger en mer grunn­leg­gende uenig­het om hva Lit­te­ra­tur­hu­set i Bergen skal romme og hvem det skal være for.

La meg ha det sagt først som sist; jeg els­ker Lit­te­ra­tur­hu­set! Like­vel, jeg er så lei av alt skri­ve­ri­et rundt det at jeg får kvel­nings­for­nem­mel­ser idet jeg selv føy­er meg inn i rek­ken av debat­tan­ter som føler at de har noe kon­struk­tivt på hjer­tet angå­en­de byens nye lit­te­rære stor­stue. I håp om å kun­ne end­re fokus i debat­ten stik­ker jeg like­vel hån­den i vepse­bo­let.

Det hele begyn­te idet Tomas Espe­dal for gans­ke nøy­ak­tig to år siden gikk til fron­tal­an­grep på Lit­te­ra­tur­hu­set, som den gang såvidt var unn­fan­get. Han gikk ut fra at Lit­te­ra­tur­hu­set vil­le bli «for dår­lig», i og med at lede­ren var «inkom­pe­tent». Sett bort fra den ufi­ne tonen, had­de Espe­dal man­ge gode inn­spill om hva Lit­te­ra­tur­hu­set bur­de rom­me. At en har høye ambi­sjo­ner for en etter­leng­tet insti­tu­sjon i byen er posi­tivt. Espe­dal sat­te like­vel stan­dar­den for en usak­lig­het som siden har pre­get debat­ten.

Sist ute var for­fat­ter Hen­ning Bergs­våg, som i en kro­nikk i Ber­gens Tiden­de tok til orde for bil­li­ge­re øl på Colo­nia­len. Ikke len­ge etter gikk Lit­te­ra­tur­hu­set ut og sa at de vil­le sen­ke noen av pri­se­ne i kafe­en, samt at de arbei­det med å fin­ne en god løs­ning for salg av drik­ke til arran­ge­men­ter. At det er mulig å påvir­ke drif­ten av Lit­te­ra­tur­hu­set i opp­starts­fa­sen, er både bra og nød­ven­dig. Den høye tem­pe­ra­tu­ren i inn­leg­ge­ne er også noe posi­tivt.

Det må imid­ler­tid være lov å håpe på at debat­ten snart vink­les over på det som skjer i de and­re rom­me­ne, ikke bare i kafe­en

Etter Bergs­vågs inn­spill tok BT seg bry­et med å tes­te Lit­te­ra­tur­hu­sets ølpri­ser opp mot and­re barer i byen, et lav­mål i en lang rek­ke usak­lig­he­ter som er blitt skre­vet om huset både før og etter åpnin­gen. Det er nær­mest for­nær­men­de at medie­ne går ut fra at det folk er mest opp­tatt av hva Lit­te­ra­tur­hu­set angår, er hvor en fin­ner toa­let­te­ne og hva det kos­ter for en halv­li­ter. Hvor er til­bake­mel­din­gen på selve pro­gram­met og møte­ne? Det bur­de vært knyt­tet stør­re for­vent­nin­ger til dis­se enn til huset som sådan. At de ber­gens­ke medie­ne har unn­dratt seg det mest vesent­li­ge ved åpnin­gen av et lit­te­ra­tur­hus, er intet mind­re enn en indi­ka­sjon på kul­tur­jour­na­lis­tik­kens kol­laps.

Det kan vir­ke som det bak all roping om for høye alko­hol­pri­ser lig­ger en mer grunn­leg­gen­de uenig­het om hva Lit­te­ra­tur­hu­set skal rom­me og hvem det skal være for. De to nevn­te for­fat­ter­ne synes å mene at det bør være et mer ren­dyr­ket lit­te­ra­tur­hus, hvor en ute­luk­ken­de snak­ker om lit­te­ra­tur, og omgås men­nes­ker som dri­ver med lit­te­ra­tur. Man­ge and­re mener at Lit­te­ra­tur­hu­set skal være en plass der folk møtes på tvers av ved­tat­te skille­lin­jer, hvor lit­te­ra­tur­men­nes­ker møter folk som omgås helt and­re ting enn lit­te­ra­tur til van­lig. I media blir den­ne uenig­he­ten over­skyg­get av bana­li­te­ter.

Det er liten tvil om at ledel­sen av Lit­te­ra­tur­hu­set går for den sis­te stra­te­gi­en, å sam­le folk fra uli­ke områ­der og sam­funns­lag. Men den har de lyk­tes med, de uli­ke arran­ge­men­te­ne jeg har besøkt har vært fylt til ran­den med alt fra krim­le­se­re, stu­den­ter og for­fat­te­re til arki­tek­ter, advo­ka­ter og medie­folk. Nå er det på tide å ta debat­ten om kva­li­te­ten på inn­hol­det. For så len­ge det som for­mid­les på huset er inter­es­sant, bør noen kro­ner fra eller til for vin­glas­set spil­le mind­re rol­le.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen