Teknologi­bloggen

En blogg om ny teknologi, medier og offentlighet.

17 innlegg

Essayføljetong 1:9 — Hans Jonas og problemet med moderne teknologi

Media er pre­ga av perm­a­nent inno­va­sjon og sta­di­ge kon­tro­ver­sar om ret­nin­ga på utviklinga.
Opti­mis­tar mei­ner vi har det betre enn nokon sin­ne og bør hal­de stø kurs fram­over, medan
pes­si­mis­tar mei­ner vi vert fra­mand­gjor­te og mis­tar kon­trol­len. I det­te essay­et skal eg under­sø­ke den bekym­ra haldninga.

 

Kunstig intelligens – venn (og fiende) i kampen mot falske nyheiter

Medie­til­sy­net kun­ne for ein månad sidan for­tel­je at 45% i Noreg har sett fals­ke nyhei­ter om koro­na-viru­set i uli­ke media, 27% har ikkje sett sli­ke, og 28% veit ikkje. Man­ge har alt­så kom­pe­tan­se i å vere kri­tisk til inn­hald spreidd gjen­nom sosia­le media og nyheits­me­dia. Men vi lever i ei verd der fals­ke nyhei­ter i aukan­de grad vert masse­pro­du­sert og brukt som eit poli­tisk verke­mid­del av illi­be­ra­le kref­ter. Tru­leg vil tek­no­lo­gi­ar som avdek­k­ar fals­ke nyhei­ter ver­te naud­synt for jour­na­lis­tar og medie­bru­ka­rar; snart treng vi avan­ser­te ana­lyse­verk­tøy som er i stand til å sjek­ke om ei nyheits­sak, eit bil­de eller ein video er eit falsum.

 
 
til toppen