Teknologi­bloggen

En blogg om ny teknologi, medier og offentlighet.

17 innlegg

Teknologi og medier: «Kampen om metaverset»

Siden ver­densve­vens begyn­nel­se for nær­me­re 30 år siden har meng­den kul­tu­rell og sosi­al akti­vi­tet på net­tet eska­lert eks­po­nen­si­elt. Aksel­le­rert av den pågå­en­de pan­de­mi­en har vi nå vide­re fått en smake­bit av hvor mye som kan gjø­res virtuelt—men kan­skje også hvor util­freds­stil­len­de det kan føles. Det sistnevnte—vår opp­le­vel­se av grense­snit­tet som gir til­gang til det virtuelle—kan rik­tig­nok end­re seg vel­dig raskt. Ny tek­no­lo­gi er under utvik­ling, og bak sce­nen fore­går det en drag­kamp om eier­skap og domi­nans over hva som vil bli det nye metaverset.

 

Essayføljetong 6:9 — Framskritt er opium for folket

Vi likar vår høg­tek­no­lo­gis­ke kvar­dag og synest den gjev oss man­ge goder. Vi kan kom­mu­ni­se­re effek­tivt, rei­se kom­for­ta­belt og under­hal­de oss med all­ver­das mat og drik­ke, for­tel­jin­gar og opp­le­vin­gar. Kvi­for skul­le vi vel end­re på det­te? Vi bur­de hel­ler ynskje at alle men­nes­ke fekk ta del i des­se gode­ne. Men så enkelt slepp vi ikkje unna i Hans Jonas sitt morals­ke univers.

 

Essayføljetong 5:9 — Vår farlege skaparkraft

«Men­nes­kets kapa­si­tet er vår skjeb­ne», sei­er Hans Jonas (s. 129). Vår kunn­skaps­tørst og evne til å ska­pe nye ting vert sta­dig far­le­ga­re for natur­mil­jø­et og men­nes­kas vil­kår i fram­ti­da. Homo Faber — det ska­pan­de men­nes­ket — har tatt over for Homo Sapi­ens, og det­te vil ver­te vår under­gang, sei­er Hans Jonas med karak­te­ris­tisk alvor. 

 

Essayføljetong 4:9 — Teknologiane vert sterkare av seg sjølv

Moder­ne tek­no­logi­ut­vik­ling er pre­ga av sin eigen auto­ma­tis­ke vekst, sei­er Hans Jonas. Det tek­nis­ke fram­skrit­tet fort­set av seg sjølv for­di men­nes­kas ynskje om vekst og vel­stand har vor­te ein del av den ener­gi­en som driv utvik­lin­ga vida­re. Vi var frie til å ta det fyrs­te skrit­tet, men er sla­ve av det and­re og det tredje. 

 

Essayføljetong 3:9 — Tradisjonell etikk har gått ut på dato

Grunn­la­get for etik­ken har end­ra seg for­di tek­no­lo­gi­ane si rol­le i sam­fun­net har vor­te så mykje stør­re og ster­ka­re. Tra­di­sjo­nell etikk kla­rar ikkje å regu­le­re vår åtferd med moder­ne tek­no­lo­gi. Der­som ein vil dri­ve med ansvar­leg tek­no­logi­ut­vik­ling går det difor ikkje an å bru­ke his­to­ria som rette­snor for kva ein bør gje­re. Hans Jonas mei­ner for­ti­da no i hovud­sak lærer oss kva vi ikkje bør gjere.

 

Essayføljetong 2:9 — Framtida er viktigare enn notida

Hans Jonas er djupt bekym­ra over den sto­re påver­kin­ga som moder­ne tek­no­lo­gi har på natur­mil­jø­et, og der­med på vil­kå­ra til men­nes­ke og dyr i fram­ti­da. Vi har fått langt stør­re makt til å end­re ting enn vi er i stand til å hand­te­re. Sam­fun­net må ver­te flin­ka­re til å ta ansvar for til­stan­dar i fram­ti­da, og under­sø­kin­ga av kor­leis det­te kan skje kal­lar han futu­ro­lo­gi eller enkla­re; framtidsetikk. 

 
 
til toppen