Teknologi­bloggen

En blogg om ny teknologi, medier og offentlighet.

12 innlegg

Essayføljetong 6:9 — Framskritt er opium for folket

Vi likar vår høg­tek­no­lo­gis­ke kvar­dag og synest den gjev oss man­ge goder. Vi kan kom­mu­ni­se­re effek­tivt, rei­se kom­for­ta­belt og under­hal­de oss med all­ver­das mat og drik­ke, for­tel­jin­gar og opp­le­vin­gar. Kvi­for skul­le vi vel end­re på det­te? Vi bur­de hel­ler ynskje at alle men­nes­ke fekk ta del i des­se gode­ne. Men så enkelt slepp vi ikkje unna i Hans Jonas sitt morals­ke uni­vers.

 

Essayføljetong 5:9 — Vår farlege skaparkraft

«Men­nes­kets kapa­si­tet er vår skjeb­ne», sei­er Hans Jonas (s. 129). Vår kunn­skaps­tørst og evne til å ska­pe nye ting vert sta­dig far­le­ga­re for natur­mil­jø­et og men­nes­kas vil­kår i fram­ti­da. Homo Faber — det ska­pan­de men­nes­ket — har tatt over for Homo Sapi­ens, og det­te vil ver­te vår under­gang, sei­er Hans Jonas med karak­te­ris­tisk alvor.

 

Essayføljetong 4:9 — Teknologiane vert sterkare av seg sjølv

Moder­ne tek­no­logi­ut­vik­ling er pre­ga av sin eigen auto­ma­tis­ke vekst, sei­er Hans Jonas. Det tek­nis­ke fram­skrit­tet fort­set av seg sjølv for­di men­nes­kas ynskje om vekst og vel­stand har vor­te ein del av den ener­gi­en som driv utvik­lin­ga vida­re. Vi var frie til å ta det fyrs­te skrit­tet, men er sla­ve av det and­re og det tred­je.

 

Essayføljetong 3:9 — Tradisjonell etikk har gått ut på dato

Grunn­la­get for etik­ken har end­ra seg for­di tek­no­lo­gi­ane si rol­le i sam­fun­net har vor­te så mykje stør­re og ster­ka­re. Tra­di­sjo­nell etikk kla­rar ikkje å regu­le­re vår åtferd med moder­ne tek­no­lo­gi. Der­som ein vil dri­ve med ansvar­leg tek­no­logi­ut­vik­ling går det difor ikkje an å bru­ke his­to­ria som rette­snor for kva ein bør gje­re. Hans Jonas mei­ner for­ti­da no i hovud­sak lærer oss kva vi ikkje bør gje­re.

 

Essayføljetong 2:9 — Framtida er viktigare enn notida

Hans Jonas er djupt bekym­ra over den sto­re påver­kin­ga som moder­ne tek­no­lo­gi har på natur­mil­jø­et, og der­med på vil­kå­ra til men­nes­ke og dyr i fram­ti­da. Vi har fått langt stør­re makt til å end­re ting enn vi er i stand til å hand­te­re. Sam­fun­net må ver­te flin­ka­re til å ta ansvar for til­stan­dar i fram­ti­da, og under­sø­kin­ga av kor­leis det­te kan skje kal­lar han futu­ro­lo­gi eller enkla­re; fram­tids­etikk.

 

Essayføljetong 1:9 — Hans Jonas og problemet med moderne teknologi

Media er pre­ga av perm­a­nent inno­va­sjon og sta­di­ge kon­tro­ver­sar om ret­nin­ga på utvik­lin­ga.
Opti­mis­tar mei­ner vi har det betre enn nokon sin­ne og bør hal­de stø kurs fram­over, med­an
pes­si­mis­tar mei­ner vi vert fra­mand­gjor­te og mis­tar kon­trol­len. I det­te essay­et skal eg under­sø­ke den bekym­ra hald­nin­ga.

 

Kunstig intelligens – venn (og fiende) i kampen mot falske nyheiter

Medie­til­sy­net kun­ne for ein månad sidan for­tel­je at 45% i Noreg har sett fals­ke nyhei­ter om koro­na-viru­set i uli­ke media, 27% har ikkje sett sli­ke, og 28% veit ikkje. Man­ge har alt­så kom­pe­tan­se i å vere kri­tisk til inn­hald spreidd gjen­nom sosia­le media og nyheits­me­dia. Men vi lever i ei verd der fals­ke nyhei­ter i aukan­de grad vert masse­pro­du­sert og brukt som eit poli­tisk verke­mid­del av illi­be­ra­le kref­ter. Tru­leg vil tek­no­lo­gi­ar som avdek­k­ar fals­ke nyhei­ter ver­te naud­synt for jour­na­lis­tar og medie­bru­ka­rar; snart treng vi avan­ser­te ana­lyse­verk­tøy som er i stand til å sjek­ke om ei nyheits­sak, eit bil­de eller ein video er eit fal­sum.

 
 
til toppen