Barns bruk av nye strømmetjenester

Barn er svært viktige for TV-bransjen siden de utgjør fremtidens voksne mediebrukere. Hva tenker bransjen selv om barnas mediebruk?

YouTube er ifølge under­søkelsen Mediebarn 2017 den desidert mest pop­ulære plat­tfor­men blant norske barn fra 3–11 år, ful­gt av NRK Super og Net­flix. Hvor­for er YouTube så pop­ulært blant barn? Er det innhold­et, funksjon­alitet eller design, eller en kom­bi­nasjon av disse? 

Hva betyr strøm­met­jen­estenes pop­u­lar­itet for TV-bran­sjen? Når strøm­ming av innhold etter hvert blir den nye nor­men for TV-tit­ting hos barn, må utviklere av strøm­met­jen­ester for TV “henge med i svingene”.

Der­for burde vi se på de tjen­estene barn benyt­ter seg mest av og finne ut nøyak­tig hva det er som gjør disse tjen­estene så attrak­tive for bar­na, men også hvor­for så mange aktør­er nå lager strøm­met­jen­este for barn. 

Er det for bar­nets beste, eller er det en måte å tjene penger på en bruk­er­gruppe man ikke kan rette reklame mot?

Ekspertmøte i TV-industrien

Dette var hov­edtemaet under et pan­el på IBC2018 som ble arrangert i Ams­ter­dam sist sep­tem­ber. På den årlige kon­fer­ansen IBC sam­les TV-indus­trien for å vise frem løs­ninger til alle ledd i pro­duk­sjo­nen av innhold, ulike tek­nol­o­giske løs­ninger, diskutere rel­e­vante emn­er og dri­ve nettverksbygging.

To barn i full sving med net­tbrett. Foto: Jelleke Vanooteghem, Unsplash 

Kon­fer­ansen startet med et fore­drag kalt “Expe­ri­ence the future of enter­tain­ment” gitt av Neal Mohan, YouTubes Chief Prod­uct Offi­cer. Det kom tydelig frem at YouTube satser på TV i til­legg til tele­fon, net­tbrett og datamaskiner. 

Mohan men­er at YouTube Kids, YouTubes app­likasjon laget for de yng­ste kon­sumentene mel­lom fire og 13 år, vil bli vik­tig for frem­tidig inter­ak­sjon med fjern­synet. Mohan tror den nye gen­erasjo­nens atferd vil forår­sake at den gam­le måten å inter­agere med fjern­synet på vil forsvinne. 

Mohan nevnte i sitt fore­drag at barn i dag vokser opp med denne nye måten å se TV på, og at de ikke aner hvor­dan barn så på TV for 20 år siden (da måtte bruk­eren for eksem­pel gå bort til VHS-spilleren og spole tilbake fil­men da den var ferdig). 

Chief Prod­uct Offi­cer hos YouTube, Neal Mohan, forteller om YouTube på kon­fer­ansen. Foto: Sara Ped­er­sen Stene. 

TV-bran­sjen kan være svært inno­v­a­tiv i måten den design­er løs­ninger på, siden barn i dag er brukere som er ekstremt vant til for eksem­pel å sveipe, klikke og dra. 

Digitale innfødte

Gen­erasjon Alfa (alle født etter 2010) er den første gen­erasjo­nen som er skikke­lige dig­i­tale inn­fødte, åpn­er Fabi­an Birgfeld fra W12 Stu­dios debat­ten med. Til­gang til inter­nett har vært begrenset for store del­er av de fat­tige i ver­den. Dette er i endring, og gjør at denne gen­erasjo­nen er mer mang­foldig i en tek­nol­o­gisk kon­tekst. Alfa-gen­erasjo­nen for­ven­ter at ting fun­ger­er; at en han­dling skal føre til en umid­del­bar respons. Tålmodigheten deres er min­dre enn tidligere gen­erasjon­ers. Dette ble diskutert i et pan­el under fore­draget “Reach­ing Gen Alpha: How to cap­ti­vate kids”. 

YouTube, som vi påstår ikke er designet spe­si­fikt for denne gen­erasjo­nen, er likev­el fore­trukket av flere barn under 13 år. Deltak­erne i pan­elet bringer opp at YouTube har en nedre alder­s­grense på 13 år, og at YouTube abso­lutt ikke er trygt for barn mel­lom 2 og 6 år.

De som del­tok i pan­elet var Fabi­an Birgfeld (W12 Stu­dios), Jodie Mor­ris (Beano), Rob Lowe (Lego), Miki Cho­j­nac­ka (Hop­ster) and Yesmin Kunter (Play to Inno­vate). Foto: Skjer­mdump fra IBCTV. 

Kan­skje dette var en av grunnene til at YouTube laget YouTube Kids? Likev­el men­er vi pås­tanden er gyldig siden inter­ak­sjon med YouTube Kids er umulig for de aller yng­ste bruk­erne. De min­ste bar­na kan ofte ikke lese, skrive eller forstå inter­ak­sjon ennå, og har behov for hjelp for å se barne-TV eller Pep­pa Gris.

Søker ekthet

Siden denne gen­erasjo­nen er dig­i­tale inn­fødte, set­ter de pris på ekthet og det analoge. Man bør snakke så åpent som mulig til dem, for de er klar over at det finnes en ver­den rundt dem, fremheves det i debatten.

Brex­it og Trump er ikke ukjent for bar­na. De skjøn­ner lett hva som er klikk­agn, og søk­er der­for ekthet fra, for eksem­pel, pro­duk­ter som Lego, men­er Rob Lowe fra Lego.

Sosiale nettverk er en vik­tig fak­tor bak YouTubes suk­sess med denne gen­erasjo­nen, men­er deltak­erne i diskusjonen. 

Barna er brukerne, men foreldrene er kundene

Siden denne gen­erasjo­nen fort­satt er så ung, er lite av markeds­førin­gen ret­tet mot dem. Markeds­førin­gen er ret­tet mot forel­drene, og det vik­tig­ste for forel­dre er sikker­het når bar­na deres bruk­er en app eller tjen­este. Der­i­mot kan man ikke stole på at forel­drene skal ta vare på bar­nas sikker­het, der­for men­er Lego at man bør være obser­vant på språk­bruken man har. Eksem­pler på dette er click­bait-titler, bruk av ironi og spøk. Man må ha en “kun­den først”-tilnærming!

Til Ned­er­land for å lære om ny medieteknologi

Artikke­len er del av et større formidling­spros­jekt om bio­metriske målev­erk­tøy for mediebruk. Stu­den­ter og ansat­te fra Media City Bergen dro på studiereise til Ned­er­land i sep­tem­ber 2018. De besøk­te forskere og teknologer i fir­maet Noldus Infor­ma­tion Tech­nol­o­gy, og del­tok på ei stor messe for ny teknolo­gi i fjern­syns­bran­sjen (IBC). Reisen til Ned­er­land ble finan­siert med støtte fra Studiead­min­is­tra­tiv avdel­ing ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Innsik­tene fra denne reisen formi­dles i en serie artik­ler om bio­metriske teknolo­gi­er for forsk­ing på mediebruk, og de blir sam­let på teklab.uib.no.

Barn endrer seg raskt

Det er store forskjeller mel­lom barn på ulike alder­strinn. I alderen 0 til 6 er bar­na i en fan­ta­siver­den, fremholdes det i debat­ten. Når de starter på skolen, skjer det en endring. En tilknyt­ning til andre ønskes fra denne alderen. De lær­er å skrive og lese, tenke logisk. 

Deltak­erne i pan­elet tror denne endrin­gen kan komme til å skje tidligere på grunn av, for eksem­pel, bruk av emo­ji­er. En emo­ji kan man forstå før man lær­er å lese.

Teknolo­gi kan være en vik­tig fak­tor for å nå flest mulig i den yngre del av gen­erasjon Alfa. Robot­tale kan for eksem­pel gjøre tjen­ester tilgjen­gelig for delvis blinde, og nevnte emo­ji­er for de med lesevansker.

En vik­tig diskusjon som blir tatt opp blant deltak­erne, er hvor rel­e­vant lineær-TV er for denne gen­erasjo­nen. En fordel med lineær-TV er at bar­na ikke selv kan velge innhold­et, og bruk­eren vil da bli ekspon­ert for mer ulikt innhold enn hvis de hadde val­gt selv. Dette men­er flere av deltak­erne kan være “sun­nere”. En løs­ning for Video on-demand kan være bedre forslag på innhold fra tjenesten.

TEMA

S

trømmin
g

10 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen