Barns bruk av nye strømmetjenester

Barn er svært viktige for TV-bransjen siden de utgjør fremtidens voksne mediebrukere. Hva tenker bransjen selv om barnas mediebruk?

YouT­ube er iføl­ge under­sø­kel­sen Medie­barn 2017 den desi­dert mest popu­læ­re platt­for­men blant nors­ke barn fra 3–11 år, fulgt av NRK Super og Net­flix. Hvor­for er YouT­ube så popu­lært blant barn? Er det inn­hol­det, funk­sjo­na­li­tet eller design, eller en kom­bi­na­sjon av dis­se?

Hva betyr strøm­me­tje­nes­te­nes popu­la­ri­tet for TV-bran­sjen? Når strøm­ming av inn­hold etter hvert blir den nye nor­men for TV-tit­ting hos barn, må utvik­le­re av strøm­me­tje­nes­ter for TV «hen­ge med i svin­ge­ne».

Der­for bur­de vi se på de tje­nes­te­ne barn benyt­ter seg mest av og fin­ne ut nøy­ak­tig hva det er som gjør dis­se tje­nes­te­ne så attrak­ti­ve for bar­na, men også hvor­for så man­ge aktø­rer nå lager strøm­me­tje­nes­te for barn.

Er det for bar­nets bes­te, eller er det en måte å tje­ne pen­ger på en bru­ker­grup­pe man ikke kan ret­te rekla­me mot?

Ekspertmøte i TV-industrien

Det­te var hoved­te­ma­et under et panel på IBC2018 som ble arran­gert i Amster­dam sist sep­tem­ber. På den årli­ge kon­fe­ran­sen IBC sam­les TV-indu­stri­en for å vise frem løs­nin­ger til alle ledd i pro­duk­sjo­nen av inn­hold, uli­ke tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger, dis­ku­te­re rele­van­te emner og dri­ve nett­verks­byg­ging.

To barn i full sving med nett­brett. Foto: Jel­le­ke Vanooteg­hem, Unsplash

Kon­fe­ran­sen star­tet med et fore­drag kalt «Expe­ri­en­ce the futu­re of enter­tain­ment» gitt av Neal Mohan, YouT­u­bes Chief Pro­duct Offi­cer. Det kom tyde­lig frem at YouT­ube sat­ser på TV i til­legg til tele­fon, nett­brett og data­ma­ski­ner.

Mohan mener at YouT­ube Kids, YouT­u­bes appli­ka­sjon laget for de yngs­te kon­su­men­te­ne mel­lom fire og 13 år, vil bli vik­tig for frem­ti­dig inter­ak­sjon med fjern­sy­net. Mohan tror den nye gene­ra­sjo­nens atferd vil for­år­sa­ke at den gam­le måten å interage­re med fjern­sy­net på vil for­svin­ne.

Mohan nevn­te i sitt fore­drag at barn i dag vokser opp med den­ne nye måten å se TV på, og at de ikke aner hvor­dan barn så på TV for 20 år siden (da måt­te bru­ke­ren for eksem­pel gå bort til VHS-spil­le­ren og spo­le til­ba­ke fil­men da den var fer­dig).

Chief Pro­duct Offi­cer hos YouT­ube, Neal Mohan, for­tel­ler om YouT­ube på kon­fe­ran­sen. Foto: Sara Peder­sen Ste­ne.

TV-bran­sjen kan være svært inno­va­tiv i måten den desig­ner løs­nin­ger på, siden barn i dag er bru­ke­re som er eks­tremt vant til for eksem­pel å svei­pe, klik­ke og dra.

Digitale innfødte

Gene­ra­sjon Alfa (alle født etter 2010) er den førs­te gene­ra­sjo­nen som er skik­ke­li­ge digi­ta­le inn­fød­te, åpner Fabi­an Bir­g­feld fra W12 Stu­dios debat­ten med. Til­gang til inter­nett har vært begren­set for sto­re deler av de fat­ti­ge i ver­den. Det­te er i end­ring, og gjør at den­ne gene­ra­sjo­nen er mer mang­fol­dig i en tek­no­lo­gisk kon­tekst. Alfa-gene­ra­sjo­nen for­ven­ter at ting fun­ge­rer; at en hand­ling skal føre til en umid­del­bar respons. Tål­mo­dig­he­ten deres er mind­re enn tid­li­ge­re gene­ra­sjo­ners. Det­te ble dis­ku­tert i et panel under fore­dra­get «Reaching Gen Alpha: How to cap­ti­va­te kids».

YouT­ube, som vi påstår ikke er desig­net spe­si­fikt for den­ne gene­ra­sjo­nen, er like­vel fore­truk­ket av fle­re barn under 13 år. Del­ta­ker­ne i pane­let brin­ger opp at YouT­ube har en ned­re alders­gren­se på 13 år, og at YouT­ube abso­lutt ikke er trygt for barn mel­lom 2 og 6 år.

De som del­tok i pane­let var Fabi­an Bir­g­feld (W12 Stu­dios), Jodie Mor­ris (Bea­no), Rob Lowe (Lego), Miki Choj­nacka (Hops­ter) and Yesmin Kun­ter (Play to Inno­va­te). Foto: Skjerm­dump fra IBCTV.

Kan­skje det­te var en av grun­ne­ne til at YouT­ube laget YouT­ube Kids? Like­vel mener vi påstan­den er gyl­dig siden inter­ak­sjon med YouT­ube Kids er umu­lig for de aller yngs­te bru­ker­ne. De mins­te bar­na kan ofte ikke lese, skri­ve eller for­stå inter­ak­sjon ennå, og har behov for hjelp for å se bar­ne-TV eller Pep­pa Gris.

Søker ekthet

Siden den­ne gene­ra­sjo­nen er digi­ta­le inn­fød­te, set­ter de pris på ekt­het og det ana­lo­ge. Man bør snak­ke så åpent som mulig til dem, for de er klar over at det fin­nes en ver­den rundt dem, frem­he­ves det i debat­ten.

Brexit og Trump er ikke ukjent for bar­na. De skjøn­ner lett hva som er klikkagn, og søker der­for ekt­het fra, for eksem­pel, pro­duk­ter som Lego, mener Rob Lowe fra Lego.

Sosia­le nett­verk er en vik­tig fak­tor bak YouT­u­bes suk­sess med den­ne gene­ra­sjo­nen, mener del­ta­ker­ne i dis­ku­sjo­nen.

Barna er brukerne, men foreldrene er kundene

Siden den­ne gene­ra­sjo­nen fort­satt er så ung, er lite av mar­keds­fø­rin­gen ret­tet mot dem. Mar­keds­fø­rin­gen er ret­tet mot for­eld­re­ne, og det vik­tigs­te for for­eld­re er sik­ker­het når bar­na deres bru­ker en app eller tje­nes­te. Der­imot kan man ikke sto­le på at for­eld­re­ne skal ta vare på bar­nas sik­ker­het, der­for mener Lego at man bør være obser­vant på språk­bru­ken man har. Eksemp­ler på det­te er click­bait-tit­ler, bruk av iro­ni og spøk. Man må ha en “kun­den først”-tilnærming!

Til Neder­land for å lære om ny medie­tek­no­lo­gi

Artik­ke­len er del av et stør­re for­mid­lings­pro­sjekt om bio­met­ris­ke måle­verk­tøy for medie­bruk. Stu­den­ter og ansat­te fra Media City Ber­gen dro på stu­di­e­rei­se til Neder­land i sep­tem­ber 2018. De besøk­te fors­ke­re og tek­no­lo­ger i fir­ma­et Nol­dus Infor­ma­tion Tech­no­lo­gy, og del­tok på ei stor mes­se for ny tek­no­lo­gi i fjern­syns­bran­sjen (IBC). Rei­sen til Neder­land ble finan­siert med støt­te fra Stu­die­ad­mi­ni­stra­tiv avde­ling ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Inn­sik­te­ne fra den­ne rei­sen for­mid­les i en serie artik­ler om bio­met­ris­ke tek­no­lo­gi­er for fors­king på medie­bruk, og de blir sam­let på teklab.uib.no.

Barn endrer seg raskt

Det er sto­re for­skjel­ler mel­lom barn på uli­ke alders­trinn. I alde­ren 0 til 6 er bar­na i en fan­tasi­ver­den, frem­hol­des det i debat­ten. Når de star­ter på sko­len, skjer det en end­ring. En til­knyt­ning til and­re øns­kes fra den­ne alde­ren. De lærer å skri­ve og lese, ten­ke logisk.

Del­ta­ker­ne i pane­let tror den­ne end­rin­gen kan kom­me til å skje tid­li­ge­re på grunn av, for eksem­pel, bruk av emo­ji­er. En emoji kan man for­stå før man lærer å lese.

Tek­no­lo­gi kan være en vik­tig fak­tor for å nå flest mulig i den yng­re del av gene­ra­sjon Alfa. Robot­ta­le kan for eksem­pel gjø­re tje­nes­ter til­gjen­ge­lig for del­vis blin­de, og nevn­te emo­ji­er for de med lese­vans­ker.

En vik­tig dis­ku­sjon som blir tatt opp blant del­ta­ker­ne, er hvor rele­vant line­ær-TV er for den­ne gene­ra­sjo­nen. En for­del med line­ær-TV er at bar­na ikke selv kan vel­ge inn­hol­det, og bru­ke­ren vil da bli eks­po­nert for mer ulikt inn­hold enn hvis de had­de valgt selv. Det­te mener fle­re av del­ta­ker­ne kan være «sun­ne­re». En løs­ning for Video on-demand kan være bed­re for­slag på inn­hold fra tje­nes­ten.

TEMA

S

trømmin
g

10 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen