Ny blogg om teknologi og medier

Teknologibloggen skal analysere medienes møte med ny og "farlig" teknologi. Kunstig intelligens-baserte verktøy står sentralt.

Et kvart århund­re etter at world wide web mar­ker­te star­ten på de digi­ta­le omvelt­nin­ge­ne, synes den tek­no­lo­gis­ke utvik­lin­gen bare å akse­le­re­re. Men mens tek­no­lo­gi­en tid­li­ge­re ble omtalt som et gode, ja til og med fri­gjø­ren­de, klin­ger nå dyst­re­re toner med når den sis­te nyvin­nin­gen pre­sen­te­res. Kuns­tig intel­li­gens og maski­ner vil eli­mi­ne­re arbeids­plas­ser i bran­sje etter bran­sje, blir vi advart om; offent­lig­he­ten split­tes opp i godt iso­ler­te ekko­kam­re, med skum­le kon­se­kven­ser for demo­kra­ti­et.

Kunstig intelligens og offentligheten

Inn­leg­ge­ne i den­ne nye blog­gen vil tol­ke tek­no­lo­gi­ens betyd­ning for medie­ne ut fra fag­felt som medie­vi­ten­skap, design­vi­ten­skap, pro­gram­ut­vik­ling, kuns­tig intel­li­gens, tek­no­logi­fi­lo­so­fi og inno­va­sjons­teori. Skri­ben­te­ne vil grans­ke hvor­dan kon­kre­te tek­no­lo­gi­er set­ter medie­nes etab­ler­te arbeids­må­ter under press. De vil også ana­ly­se­re hvil­ke begre­per og for­stå­el­ses­ram­mer vi tar i bruk når vi snak­ker om tek­no­lo­gi­en.

Blog­gen star­tes i sam­ar­beid med TekLab ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. TekLab er et ini­tia­tiv for å frem­me aka­de­misk forsk­ning som sik­rer at kuns­tig intel­li­gens og and­re avan­ser­te tek­no­lo­gi­er bru­kes på en best mulig måte for offent­lig­he­ten. Inn­leg­ge­ne blir også pub­li­sert på TekLabs nett­si­der.

Farlige og spennende teknologier

Det førs­te inn­leg­get «Trans­gres­siv medie­de­sign» er skre­vet av fors­ker­ne Lars Nyre og Bjør­nar Tessem, beg­ge ved Info­me­dia på UiB og TekLab, og illust­re­rer godt hva blog­gen vil by på. De to peker på at fle­re nye tek­no­lo­gi­er opp­le­ves som «far­li­ge»: Dro­ner, ansikts­gjen­kjen­ning, syn­te­tisk tale. I medie­sam­men­heng er det far­li­ge at de tru­er for eksem­pel inn­ar­bei­de­de presse­etis­ke reg­ler og prak­si­ser. Men de er også far­li­ge i betyd­nin­gen «spen­nen­de» – tek­no­lo­gi­ene kan bru­kes av medie­ne for å løse sam­funns­opp­dra­get på nye måter. Ved hjelp av trans­gres­siv medie­de­sign kan fors­ke­re ta for seg far­li­ge tek­no­lo­gi­er på en ansvar­lig og nytteori­en­tert måte, hev­der Nyre og Tessem.

Blog­gen vil vie kuns­tig intel­li­gens (AI) spe­si­ell opp­merk­som­het. Den offent­li­ge sam­ta­len om AI er det kan­skje bes­te eksemp­let på hvor­dan hese­ble­sen­de hyl­lest kom­bi­ne­res med ban­ge anel­ser om kon­se­kven­se­ne av ny tek­no­lo­gi. Men hva er egent­lig kuns­tig intel­li­gens, og hva er de vik­tigs­te pro­blem­stil­lin­ge­ne for medi­er som vil utnyt­te det smar­te, men sty­re unna det skum­le?

Bidrags­yte­re på blog­gen vil være fors­ke­re ved UiB og and­re forsk­nings­mil­jø­er i inn- og utland, med­ar­bei­de­re i medie- og tek­no­logi­virk­som­he­ter samt uav­hen­gi­ge skri­ben­ter. Blog­gen vil også pub­li­se­re bear­bei­de­de inn­legg fra semi­nar­se­ri­en AI Ago­ra, der eks­per­ter på kuns­tig intel­li­gens tar for seg vik­ti­ge tema og til­nær­mings­må­ter. Vi tar sik­te på å pub­li­se­re et nytt inn­legg hver måned det førs­te halv­året.

Ta kon­takt der­som du har inn­spill til blog­gen eller kun­ne ten­ke deg å bidra med eget inn­legg.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen