Ny blogg om teknologi og medier

Teknologibloggen skal analysere medienes møte med ny og "farlig" teknologi. Kunstig intelligens-baserte verktøy står sentralt.

Et kvart århun­dre etter at world wide web mark­erte starten på de dig­i­tale omvelt­nin­gene, synes den tek­nol­o­giske utviklin­gen bare å aksel­erere. Men mens teknolo­gien tidligere ble omtalt som et gode, ja til og med frigjørende, klinger nå dys­trere ton­er med når den siste nyvin­nin­gen pre­sen­teres. Kun­stig intel­li­gens og mask­in­er vil elim­inere arbei­d­splass­er i bran­sje etter bran­sje, blir vi advart om; offent­ligheten splittes opp i godt isol­erte ekkokam­re, med skum­le kon­sekvenser for demokratiet.

Kunstig intelligens og offentligheten

Inn­leggene i denne nye bloggen vil tolke teknolo­giens betyd­ning for medi­ene ut fra fagfelt som medieviten­skap, design­viten­skap, pro­gra­mutvikling, kun­stig intel­li­gens, teknologi­filosofi og inno­vasjon­ste­ori. Skriben­tene vil granske hvor­dan konkrete teknolo­gi­er set­ter medi­enes etablerte arbei­dsmåter under press. De vil også analy­sere hvilke begreper og forståelses­ram­mer vi tar i bruk når vi snakker om teknologien.

Bloggen startes i samar­beid med TekLab ved Uni­ver­sitetet i Bergen. TekLab er et ini­tia­tiv for å fremme akademisk forskn­ing som sikr­er at kun­stig intel­li­gens og andre avanserte teknolo­gi­er brukes på en best mulig måte for offent­ligheten. Inn­leggene blir også pub­lis­ert på TekLabs nettsider.

Farlige og spennende teknologier

Det første inn­legget “Trans­gres­siv mediedesign” er skrevet av forskerne Lars Nyre og Bjørnar Tessem, begge ved Info­me­dia på UiB og TekLab, og illus­tr­erer godt hva bloggen vil by på. De to peker på at flere nye teknolo­gi­er oppleves som “farlige”: Droner, ansik­ts­g­jenkjen­ning, syn­tetisk tale. I mediesam­men­heng er det farlige at de truer for eksem­pel innar­bei­d­ede presseetiske regler og prak­sis­er. Men de er også farlige i betyd­nin­gen “spen­nende” – teknolo­giene kan brukes av medi­ene for å løse sam­funnsop­p­draget på nye måter. Ved hjelp av trans­gres­siv mediedesign kan forskere ta for seg farlige teknolo­gi­er på en ans­varlig og nyt­te­ori­en­tert måte, hevder Nyre og Tessem.

Bloggen vil vie kun­stig intel­li­gens (AI) spe­siell opp­merk­somhet. Den offentlige sam­tal­en om AI er det kan­skje beste eksem­plet på hvor­dan hes­e­ble­sende hyllest kom­bineres med bange anelser om kon­sekvensene av ny teknolo­gi. Men hva er egentlig kun­stig intel­li­gens, og hva er de vik­tig­ste prob­lem­still­in­gene for medi­er som vil utnytte det smarte, men styre unna det skumle?

Bidragsytere på bloggen vil være forskere ved UiB og andre forskn­ingsmiljøer i inn- og utland, medar­bei­dere i medie- og teknolo­givirk­somheter samt uavhengige skriben­ter. Bloggen vil også pub­lis­ere bear­bei­d­ede inn­legg fra sem­i­narse­rien AI Ago­ra, der ekspert­er på kun­stig intel­li­gens tar for seg vik­tige tema og tilnær­m­ingsmåter. Vi tar sik­te på å pub­lis­ere et nytt inn­legg hver måned det første halvåret.

Ta kon­takt der­som du har inn­spill til bloggen eller kunne tenke deg å bidra med eget innlegg.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen