FORFATTER

Lars Nyre
Lars Nyre

Professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Lars.Nyre


19 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Lars Nyre

Essayføljetong 6:9 — Framskritt er opium for folket

Vi likar vår høg­tek­no­lo­gis­ke kvar­dag og synest den gjev oss man­ge goder. Vi kan kom­mu­ni­se­re effek­tivt, rei­se kom­for­ta­belt og under­hal­de oss med all­ver­das mat og drik­ke, for­tel­jin­gar og opp­le­vin­gar. Kvi­for skul­le vi vel end­re på det­te? Vi bur­de hel­ler ynskje at alle men­nes­ke fekk ta del i des­se gode­ne. Men så enkelt slepp vi ikkje unna i Hans Jonas sitt morals­ke univers.

 

Essayføljetong 5:9 — Vår farlege skaparkraft

«Men­nes­kets kapa­si­tet er vår skjeb­ne», sei­er Hans Jonas (s. 129). Vår kunn­skaps­tørst og evne til å ska­pe nye ting vert sta­dig far­le­ga­re for natur­mil­jø­et og men­nes­kas vil­kår i fram­ti­da. Homo Faber — det ska­pan­de men­nes­ket — har tatt over for Homo Sapi­ens, og det­te vil ver­te vår under­gang, sei­er Hans Jonas med karak­te­ris­tisk alvor. 

 

Essayføljetong 4:9 — Teknologiane vert sterkare av seg sjølv

Moder­ne tek­no­logi­ut­vik­ling er pre­ga av sin eigen auto­ma­tis­ke vekst, sei­er Hans Jonas. Det tek­nis­ke fram­skrit­tet fort­set av seg sjølv for­di men­nes­kas ynskje om vekst og vel­stand har vor­te ein del av den ener­gi­en som driv utvik­lin­ga vida­re. Vi var frie til å ta det fyrs­te skrit­tet, men er sla­ve av det and­re og det tredje. 

 

Essayføljetong 3:9 — Tradisjonell etikk har gått ut på dato

Grunn­la­get for etik­ken har end­ra seg for­di tek­no­lo­gi­ane si rol­le i sam­fun­net har vor­te så mykje stør­re og ster­ka­re. Tra­di­sjo­nell etikk kla­rar ikkje å regu­le­re vår åtferd med moder­ne tek­no­lo­gi. Der­som ein vil dri­ve med ansvar­leg tek­no­logi­ut­vik­ling går det difor ikkje an å bru­ke his­to­ria som rette­snor for kva ein bør gje­re. Hans Jonas mei­ner for­ti­da no i hovud­sak lærer oss kva vi ikkje bør gjere.

 

Essayføljetong 2:9 — Framtida er viktigare enn notida

Hans Jonas er djupt bekym­ra over den sto­re påver­kin­ga som moder­ne tek­no­lo­gi har på natur­mil­jø­et, og der­med på vil­kå­ra til men­nes­ke og dyr i fram­ti­da. Vi har fått langt stør­re makt til å end­re ting enn vi er i stand til å hand­te­re. Sam­fun­net må ver­te flin­ka­re til å ta ansvar for til­stan­dar i fram­ti­da, og under­sø­kin­ga av kor­leis det­te kan skje kal­lar han futu­ro­lo­gi eller enkla­re; framtidsetikk. 

 

Essayføljetong 1:9 — Hans Jonas og problemet med moderne teknologi

Media er pre­ga av perm­a­nent inno­va­sjon og sta­di­ge kon­tro­ver­sar om ret­nin­ga på utviklinga.
Opti­mis­tar mei­ner vi har det betre enn nokon sin­ne og bør hal­de stø kurs fram­over, medan
pes­si­mis­tar mei­ner vi vert fra­mand­gjor­te og mis­tar kon­trol­len. I det­te essay­et skal eg under­sø­ke den bekym­ra haldninga.

 
 
til toppen