Menneskerettigheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Truslene mot fred, frihet og menneskerettigheter

  President, Internasjonal terrorisme og spredningen av masseødeleggelsesvåpen utgjør dagens mest akutte trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det er denne erkjennelsen som siden 11.

 • Johan Sverdrup

  De kender alle den Myte, vi i de senere Aar har oplevet, en mytisk Kamp, der foregik etsteds i Nordeuropa mellem en Mand, hvem et helt Folk havde udset til dets Forkæmper, og saa en overnaturlig, unaturlig Magt, det saakaldte absolute Veto, en Slags kronet Lindorm, der krævede Menneskeofre eller dog Ofre af Mandsfrihed og Menneskeværdighed. Manden førte et godt Sværd og fik sit mytiske Navn deraf.

 • Menneskerettighetenes erklæring i historiens lys

  De menneskelige samfunns politiske historie viser oss et fengslende vekselspill mellom ideer og ytre forhold. Tidens herskende tanker er som en bred strøm med mange kilder og tilsig.

  Fra SNL

 • menneskerettigheter

  Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.Tenkningen rundt menneskerettighetene har en lang historie tilbake til Konfucius og til antikkens filosofi.

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

  Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et uavhengig offentlig organ som har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. NIM har hovedkontor i Oslo og et kontor i Kautokeino. Dagens NIM ble opprettet gjennom lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges institusjon for menneskerettigheter (nedenfor omtalt som NIM-loven).

  Fra wikipedia

 • Menneskerettigheter

  Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett etnisitet, rase, kjønn, legning, livssyn eller alder, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.Menneskerettighetene bygger normalt sett på filosofien som kalles naturrett og naturrettens rettsprinsipper.

 • Menneskerettigheter i Uganda

  Menneskerettigheter i Uganda omhandler menneskerettighetessituasjonen i Uganda fra Idi Amins diktatur i 1971 og fremover.

 • Menneskerettighetserklæringen

  Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10.