Menneskerettigheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Plansje

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Plansje

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Plansje

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Plansje

  Fra Virksomme Ord

 • Truslene mot fred, frihet og menneskerettigheter

  President, Internasjonal terrorisme og spredningen av masseødeleggelsesvåpen utgjør dagens mest akutte trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det er denne erkjennelsen som siden 11.

 • Johan Sverdrup

  De kender alle den Myte, vi i de senere Aar har oplevet, en mytisk Kamp, der foregik etsteds i Nordeuropa mellem en Mand, hvem et helt Folk havde udset til dets Forkæmper, og saa en overnaturlig, unaturlig Magt, det saakaldte absolute Veto, en Slags kronet Lindorm, der krævede Menneskeofre eller dog Ofre af Mandsfrihed og Menneskeværdighed. Manden førte et godt Sværd og fik sit mytiske Navn deraf.

 • Menneskerettighetenes erklæring i historiens lys

  De menneskelige samfunns politiske historie viser oss et fengslende vekselspill mellom ideer og ytre forhold. Tidens herskende tanker er som en bred strøm med mange kilder og tilsig.

  Fra wikipedia

 • Menneskerettigheter

  Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.

 • Menneskerettighetserklæringen

  Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10.

 • Menneskerettsloven

  Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) er en norsk lov som skal styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett, jf lovens § 1.