– Du kan ikke være uavhengig journalist på Krim

Å bli værende hjemme på Krim-halvøya hadde vært det samme som å gi fra seg friheten sin, sier den ukrainske journalisten Valentyna Samar. Nå jobber prisvinneren for å hindre maktmisbruk og korrupsjon på Krim og i Ukraina.

– Jeg har job­bet som jour­nal­ist i mer enn 25 år, men spørsmålet om fri­heten min fikk meg aldri til å nøle. Jeg tror at enhver per­son har så mye fri­het som hun klar­er å erobre.

Det sier Valen­ty­na Samar (50), ukrain­sk jour­nal­ist og men­neskerettighets­fork­jem­per, til Vox Pub­li­ca. I mars mot­tok hun en av stif­telsen Fritt Ord og ZEIT-Stiftungs pressepris­er til Rus­s­land og Øst-Europa for sitt arbeid som uavhengig og kri­tisk jour­nal­ist i Ukraina og på Krim-halvøya.

I pris­be­grun­nelsen står det at Samar ble nomin­ert til presseprisen «for­di hun ikke nøler med å pub­lis­ere kri­tiske artik­ler om poli­tiske temaer eller under­søkelser om kor­rup­sjon begått av statlige myn­digheter i Ukraina. Hun har pub­lis­ert en rekke tankevekkende artik­ler om den ukrain­sk-rus­siske krigen».

– Det var helt uven­tet for meg å mot­ta prisen. Selvsagt betyr det mye, men jeg tror ikke jeg skjønte hvor mye før kol­leger rundt om i ver­den beg­y­nte å sende meg grat­u­lasjon­er, forteller Samar.

– De banket opp journalistene våre

Pris­beløpet på 10000 euro tror hun vil komme godt med.

Valentyna Samar, prisbelønt ukrainsk journalist fra Krim-halvøya (foto: Fritt Ord)

Valen­ty­na Samar, pris­belønt ukrain­sk jour­nal­ist (foto: Fritt Ord)

– Denne prisen vil ikke bare hjelpe meg, men også kol­le­gene mine som fort­satt befinner seg på Krim. De trenger hjelp. Vi trenger å få tilbake loka­lene og utstyret vårt som ble beslaglagt av rus­siske styrk­er. I til­legg vil det være med på å støtte arbei­det mitt med under­søk­ende jour­nal­is­tikk, som for tiden dreier seg om et mediepros­jekt om Krim.

Samar job­bet som jour­nal­ist for tv-stasjo­nen Chornomors­ka på Krim i flere år. Men i fjor på denne tiden så hun seg nødt til å fly­k­te fra hjem­st­edet sitt. 1. mars 2014 ble redak­sjon­sloka­lene beslaglagt av dem hun kaller «de små grønne mennene». Dette var godt organ­is­erte væp­nede styrk­er uten kjen­netegn på uni­formene. Senere har det vist seg at det var en del av den rus­siske strate­gien for “hybrid krigføring” å skape uklarhet rundt disse styrkenes sta­tus mens de tok kon­trollen over Krim. De “små grønne mennene” var reg­ulære rus­siske sol­dater.

Valen­ty­na Samar

– De tok utstyret vårt, de ban­ket opp jour­nal­is­tene våre, og i løpet av august var det ingent­ing igjen verken av loka­lene eller utstyret. Da ble jeg også tatt inn til etter­forskn­ingsloka­lene deres og utspurt om det de kalte ekstrem­isme i artik­lene mine.

Men det var ikke før i sep­tem­ber at Samar så seg helt nødt til å for­late Krim-halvøya.

– De okku­perte sko­lene. Den ukrainske skolen søn­nen min gikk på ble rus­sisk, og jeg kunne ikke se for meg hvor­dan min egen sønn skulle gå på en rus­sisk skole. Jeg forstod at arbei­det mitt i ver­ste fall kunne gjøre at jeg havnet i fengsel, og jeg tvang meg selv til å forstå at jeg ikke lenger kunne jobbe der. Jeg skjønte at jeg kunne gjøre mer for hjem­st­edet mitt fra Kiev, så jeg dro.

­Godtar kun «kjekke Putin»

Nå job­ber Samar for det ukentlige nyhets­ma­gasinet Mir­ror Week­ly, i til­legg til å være direk­tør for den friv­il­lige organ­isas­jo­nen Infor­ma­tion Press Cen­ter som er et uavhengig press­esen­ter for ukrainske journalister. 

Flere uavhengige jour­nal­is­ter i lan­det har den siste tiden stått over­for alvorlige anklager fra rus­siske myn­digheter på Krim. Redak­tør Natalya Koko­ri­na ble 13. mars løs­latt etter å ha blitt avhørt i seks timer av det rus­siske sikker­het­spoli­ti­et FSB. I den forbindelse uttalte advokat­en hennes at jour­nal­is­ter som dri­ver med under­søk­ende, kri­tisk og uavhengig jour­nal­is­tikk sannsyn­ligvis vil risikere både ransak­ing og avhør i tiden fremover.

De "små grønne menn". Russiske soldater uten kjennetegn tar kontrollen over Simferopol flyplass på Krim-halvøya 28. februar 2014 (foto: VOA/Wikimedia Commons)

De “små grønne menn”. Rus­siske sol­dater uten kjen­netegn tar kon­trollen over Sim­fer­opol fly­plass på Krim-halvøya 28. feb­ru­ar 2014 (foto: VOA/Wikimedia Commons)

– De som ble på Krim lid­er. De job­ber under ekstremt vanske­lige forhold, og kan ikke bruke sitt eget navn eller vise frem sitt eget arbeid. Hvis de skriv­er om kjekke Putin og hans fan­tastiske poli­tikk, kan de jobbe fritt, men det nek­ter de selvsagt, forteller Samar.

– Hva vil det si å være en uavhengig jour­nal­ist på Krim?
– Det vil si å ikke være på Krim. For er du på Krim, kan du i sje­len din være et fritt og uavhengig men­neske, men så lenge fraværet av men­neskerettigheter dominer­er slik det gjør nå, er den eneste måten å være uavhengig jour­nal­ist på, å jobbe fra Ukraina. Jeg kunne ikke bli på Krim for­di det ville vært det samme som å gi fra meg fri­heten min.

– Et lovløst Krim

Rus­s­land har formelt annek­tert Krim og gjort området til en del av den rus­siske føderasjo­nen, men annek­sjo­nen anerk­jennes ikke av det inter­nasjonale samfunnet. 

Prisvin­nere fra øst
Fritt Ord og Zeit-Stiftungs pressepris­er for 2015 ble gitt til disse jour­nal­is­tene og mediene:

 • Ukeav­isen Pskovska­ja Guberni­ja og redak­tøren Gali­na Timt­sjenko fra Russland
 • Byrået Slidstvo.Info og jour­nal­is­tene Ser­hij Har­masj og Valen­ty­na Samar fra Ukraina
 • Nettmedi­et Netgazeti fra Georgia

Situ­asjo­nen for befolknin­gen på Krim-halvøya er vanske­lig, skriv­er Aman­da Paul fra tankesmien Euro­pean Pol­i­cy Cen­tre i en rap­port. Økonomien er sterkt svekket, og det er mange rap­porter om krenkelse av minoriteters menneskerettigheter. 

– Det finnes ingen lov på Krim lenger. Det finnes ingen men­neskerettigheter. Men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen på Krim er verre enn men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i Rus­s­land. Til og med rus­siske men­neskerettighets­fork­jem­pere har for­t­alt meg at mye av det som foregår på Krim nå aldri ville skjedd i Rus­s­land, sier Samar.

– På hvilken måte er situ­asjo­nen verre enn i Russland?

– Det han­dler om antall straffe­sak­er som aldri blir etter­fors­ket. Det finnes ingen lov eller rettssys­tem. Du har ingen ret­tigheter eller rett på dine egne eien­del­er. Krim er i ferd med å bli en eneste stor mil­itær­base, og på en mil­itær­base finnes ingen ytringsfrihet.

Samar har flere kol­leger som fort­satt job­ber på Krim, men det vil hun ikke snakke om for­di hun fryk­ter for livet deres. Flesteparten lever med skjult identitet.

Knebling av pressefrihet

Organ­isas­jo­nen for sikker­het og samar­beid i Europa (OSSE) har flere ganger uttalt seg om situ­asjo­nen for presse­fri­het på Krim. Blant annet har alle ukrainske tv-kanaler blitt byt­tet ut med rus­siske kanaler, og jour­nal­is­ter fra minst 13 uavhengige medi­er, frilan­sjour­nal­is­ter og blog­gere er blitt truet, over­falt, nek­tet adgang, forhørt og kid­nap­pet. Utstyret deres er enten blitt kon­fiskert eller ødelagt.

– Den kon­tin­uerlige øde­leggelsen av frie medi­er på Krim og kneblin­gen av uavhengige og kri­tiske røster er dypt urovekkende. Jeg opp­for­dr­er de ans­varlige til å stoppe mediesen­sur og sørge for jour­nal­istenes sikker­het, sa OSS­Es rep­re­sen­tant for mediefri­het Dun­ja Mija­tovic da hun besøk­te Krim i beg­yn­nelsen av mars.

– Gjør bare jobben min

– Situ­asjo­nen på Krim føltes full­s­tendig håpløs da jeg var der selv. Annek­terin­gen er ikke bare en trussel mot Ukraina, men mot hele ver­den. At invasjo­nen aksepteres her, betyr at den kan aksepteres hvor som helst, og det er farlig. Vi er kom­met til et punkt der det ikke lenger bare han­dler om ytrings­fri­het og ret­tigheter, men om menneskeliv.

Fak­ta: Krim-halvøya

 • Styrt av folkegrup­pen krim­tatarene 1441–1783
 • Del av Sov­je­tu­nio­nen fra 1921
 • Krim­tatarene deportert av Stal­in i 1944 (har fått vende tilbake etter 1988)
 • Krim over­ført fra den rus­siske til den ukrainske sov­je­tre­pub­likken i 1954
 • Del av det selvs­tendi­ge Ukraina fra 1991, med selvstyre
 • Annek­tert av Rus­s­land i 2014
 • Annek­sjo­nen ikke inter­nasjon­alt anerkjent
 • Fordel­ing etniske grup­per: 58 pros­ent russere, 25 pros­ent ukrainere, 12 pros­ent tatar­er (tall fra folketelling i 2001).

Kilder: snl.no, Wikipedia

– Hvor­dan klar­er man å fort­sette å være pro­fesjonell i en slik pres­set situasjon?

– Du er den første til å spørre meg det spørsmålet. Jeg gjør bare jobben min, og jeg prøver å lære andre å gjøre det samme. Hov­edessensen er at ukrainske jour­nal­is­ter trenger å være frie, og de som en gang har følt seg frie i jobben sin vil aldri jobbe under press. Der­for job­ber vi for at det skal være nor­men, ikke bare på Krim, men i hele Ukraina.

Det er ikke over­rask­ende at for­navnet til den 50 år gam­le jour­nal­is­ten betyr «modig». Samar job­ber iherdig for å avs­løre kor­rup­sjon og mak­t­mis­bruk i et split­tet Ukraina som bær­er preg av svært lite presse­fri­het.

– Sen­suren kom­mer ikke fra myn­dighetene selv, men fra for­ret­nings­menn og store, mek­tige sel­skaper som eier medi­ene. De store tv-kana­lene ble monop­o­lis­ert under pres­i­dent Vik­tor Janukovit­sj og fordelt mel­lom mek­tige oli­gark­er. Vi ser ingen foran­dring i dag når det kom­mer til bal­ansert journalistikk.

Sier mer, men gjør mindre

Samar forteller at situ­asjo­nen når det gjelder mak­t­mis­bruk og kor­rup­sjon i Ukraina i dag er sta­bil, og med det men­er hun at lite har skjedd de siste årene. Hun ser en gam­mel tradis­jon for at det er vik­tigere å være lojal mot statsmin­is­teren og pres­i­den­ten enn å være pro­fesjonell politiker.

– Myn­dighetene snakker mer om å bek­jempe kor­rup­sjon enn tidligere, men gjør min­dre. Men det ukrainske sivil­sam­fun­net vokser, og det gjør at de ikke kom­mer til å kunne fort­sette på samme måte. Med et vok­sende sivil­sam­funn og inter­nasjon­alt press på ukrainske myn­digheter, tror jeg at vi vil kunne se en forandring.

– Hva kan vi i resten av ver­den gjøre?

– Støtt de inter­nasjonale og ukrainske organ­isas­jonene som job­ber for å forbedre situ­asjo­nen. Og følg all poli­tikk som går på å begrense Rus­s­lands makt over oss. For meg per­son­lig er det vik­tig at folk vis­er sol­i­daritet med Krim. Hvis Krim ikke kom­mer tilbake til Ukraina, vil hele men­neske­heten ta et steg tilbake.

TEMA

U

kraina

9 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen