Suu Kyi må fordømme volden

Aung San Suu Kyi har et ansvar. Det er på høy tid at hun utvetydig fordømmer overgrepene på sivile.

De siste ukene har over 300 000 men­nesker fra folkegrup­pen rohingya fly­k­tet over grensen fra del­stat­en Rakhine i Myan­mar til Bangladesh. De forteller om gru­fulle over­grep mot sivile. Reak­sjonene fra Myan­mars mil­itære mot det de anser som ter­ror­isme fra rohingya-aktivis­ter ram­mer et helt folk. Lands­by­er er brent ned – barn og vok­sne er drept.

Bergens Tidende påpeker på led­er­plass 11.09 at ver­denssam­fun­net må stoppe folkemordet.

I mai skrev Raftos­tif­telsen brev til Aung San Suu Kyi, som mot­tok Rafto­prisen i 1990, der vi uttryk­te vår bekym­ring for situ­asjo­nen i Rakhine. Vi ber henne gjøre alt i sin makt for å stanse overgrepene.

Raftos­tif­telsen er svært skuf­fet over at hun ikke fordøm­mer vold­en mot sivile.

Når hun kom­menter­er situ­asjo­nen for rohingyaene er det svært urovekkende at hun søk­er å diskred­itere men­neskerettsor­gan­isas­jonene som påpeker overgrepene.

Aung San Suu Kyi taler under sitt besøk i Bergen i 2012.

Suu Kyi har ofte beskrevet Rafto­prisen som den første inter­nasjonale anerk­jen­nelsen hun og demokrat­i­beveg­elsen fikk, i det som den gang het Bur­ma. Hun satt mange år i husar­rest, og Raftos­tif­telsen har hele tiden arbei­det for å støtte Suu Kyi og demokrat­i­beveg­elsen i Bur­ma, mot et av vår tids mest bru­tale mil­itær­regimer. Da hun for første gang, i 2012, fikk lov å dra uten­lands, besøk­te hun Bergen for å takke 20.000 men­nesker på Torgallmenningen.

Suu Kyis par­ti Nation­al League for Democ­ra­cy (NLD) vant val­get i 2015 med et over­be­visende fler­tall. Grunnloven ble der­i­mot forhan­dlet frem mens mil­itæret fort­satt satt med mak­ten, og den begrenser Suu Kyis makt på avgjørende områder. Den hin­dr­er henne fra å være statsover­hode og gir mil­itæret rett på faste plass­er i par­la­mentet. Grunnloven fratar også den sivile reg­jerin­gen makt over mil­itæret. Selv om Suu Kyi beskrives som lan­dets fak­tiske led­er, har hun ingen formell makt til å stanse over­grepene, som mil­itæret i dag begår over­for rohingyaene.

Hennes man­glende fordøm­melse av over­grepene gjør også henne ansvarlig

Før val­get i 2015 advarte Suu Kyi ver­denssam­fun­net mot det hun beskrev som en naiv tro på at de gam­le gen­era­lene hadde omfavnet demokrati­et. Mange land var inter­essert i en nor­malis­er­ing av forhold­et til Myan­mar, ikke minst på grunn av de store mulighetene for næringslivet i det ressursrike landet.

Det pågår i dag et poli­tisk spill i Myan­mar som få har over­sik­ten over. Det bud­dhis­tiske fler­tal­let i Myan­mar har lite til overs for den mus­limske minoriteten rohingya. Suu Kyi risik­er­er å tape opp­slut­ning fra folket om hun vis­er sym­pa­ti for rohingyane. Enten mis­ter hun folke­lig støtte, eller så kan hun miste inter­nasjon­al støtte. Uansett vin­ner mil­itæret. På sikt kan den sivile reg­jerin­gen endre lovene som reg­ulerer sta­tusen til de ulike folkegrup­pene og dermed styrke ret­tighetene til rohingyane, men dette stanser ikke over­grepene som skjer nå.

Til tross for dette har Suu Kyi et ans­var. Selv om hun har liten formell makt over mil­itæret, er det på høy tid at hun utvety­dig fordøm­mer over­grepene på sivile. Hun kan ikke fornek­te at hun er den mest inn­fly­telses­rike poli­tiske led­eren i dagens Myan­mar. Hennes man­glende fordøm­melse av over­grepene gjør også henne ans­varlig. At hun har val­gt å hin­dre FN til­gang til Rakhine for å doku­mentere situ­asjo­nen, er helt uak­sept­abelt. At hun overs­er de inter­nasjonale men­neskerettsor­gan­isas­jonene som påpeker over­grepene, er dypt urovekkende. Dette er de samme organ­isas­jonene som kjem­pet for henne da hun satt i husarrest.

Vår lojalitet vil alltid ligge hos dem som er ofre for menneskerettighetsbrudd

I 30 år har Raftos­tif­telsen delt ut Rafto­prisen til men­neskeretts­fork­jem­pere som trenger ver­dens opp­merk­somhet. De fleste har som Suu Kyi vært ukjente for ver­den da de ble tildelt prisen. Vi gir ikke bare en pris, vi for­p­lik­ter oss til å følge opp pris­mot­takere så lenge det trengs.

Det betyr ikke at vi fred­er våre pris­mot­takere. Vår lojalitet vil alltid ligge hos dem som er ofre for men­neskerettighets­brudd. Rafto­prisen til Aung San Suu Kyi i 1990 var ikke bare en pris til henne, men til demokrat­i­beveg­elsen i Bur­ma. Raftos­tif­telsen vil fort­sette å følge med på situ­asjo­nen i Myan­mar og holde de ans­varlige for men­neskerettighets­brudd ans­varlige, inklud­ert Aung San Suu Kyi.

TEMA

A

ung San
Suu Ky
i

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen