Overvåkning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Teknikken av i morgen, mennesket av i dag

  For tre hundre år siden, allerede den gang, var Petter Dass bekymret over den nye tid, eller nye tidsånd, som trengte seg frem: Jo ældre Verden hun blivet af Aar Jo værre, jo slemmer' er Menneskins Kaar. Vi haver alt levet det beste.

 • Stortinget ført bak lyset

  Det er for mykje som blir stempla hemmeleg her i landet! Kor mange gonger har vi høyrt dette dei siste månadene? Det var vel Borten som byrja. Sidan har toppane i Arbeidarpartiet kome på rekke og rad - mest som eit dårleg regissert talekor:

 • Hvorfor munnkurv om Loran C?

  Godtfolk! Politifolk! Først en opplysning. NRKs ledelse har bestemt at radio og fjernsyn ikke skal referere noe hemmelig fra dette møte.

  Fra SNL

 • militær overvåking

  Militær overvåking er virksomhet for å føre kontroll med eget lands sjø-, land- og luftterritorium. I Norge utføres militær overvåking ved hjelp av sjø- og luftstridskrefter, radar og andre elektroniske hjelpemidler.Under krig er overvåking også en systematisk og kontinuerlig observasjon for å oppnå opplysninger om fiendens styrke, gruppering og virksomhet i et angitt område.

 • Luftforsvaret

  Luftforsvaret er en forsvarsgren i det norske Forsvaret. Luftforsvarets hovedmateriell består av kamp-, overvåknings- og transportfly, ulike typer helikoptre, luftvernsystemer og overvåkningsradarer. I alt disponerer forsvarsgrenen noe over 100 flymaskiner av forskjellig slag. Luftforsvaret ble opprettet 10. november 1944 som landets tredje forsvarsgren.

  Fra wikipedia

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), tidligere Statens strålevern, er et direktorat for Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet, og har oppdrag på vegne av og understøtter andre departementer ved behov.

 • Overvåkning

  Overvåkning er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr..

 • Toppskarv

  Toppskarv (Gulosus aristotelis) kalles også småskarv og er en kystbunden dykkende sjøfugl og eneste art i slekten Gulosus, som videre inngår i skarvefamilien (Phalacrocoracidae).