Overvåkning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • militær overvåking

  Militær overvåking er virksomhet for å føre kontroll med eget lands sjø-, land- og luftterritorium. I Norge utføres militær overvåking ved hjelp av sjø- og luftstridskrefter, radar og andre elektroniske hjelpemidler.Under krig er overvåking også en systematisk og kontinuerlig observasjon for å oppnå opplysninger om fiendens styrke, gruppering og virksomhet i et angitt område.

 • Luftforsvaret

  Luftforsvaret er en forsvarsgren i det norske Forsvaret. Luftforsvarets hovedmateriell består av kamp-, overvåknings- og transportfly, ulike typer helikoptre, luftvernsystemer og overvåkningsradarer. I alt disponerer forsvarsgrenen noe over 100 flymaskiner av forskjellig slag. Luftforsvaret ble opprettet 10. november 1944 som landets tredje forsvarsgren.

  Fra wikipedia

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), tidligere Statens strålevern, er et direktorat for Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet, og har oppdrag på vegne av og understøtter andre departementer ved behov.

 • Overvåkning

  Overvåkning eller overvåking er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr..

 • Tsjekkia

  Tsjekkia, offisielt Den tsjekkiske republikk, er et land i Sentral-Europa.