Anja Salzmann og Dag Elgesem: Overvåkingskapitalismen som demokrati-utfordring

Boken Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff har fått mye oppmerksomhet. Her tegnes et bilde av en ny form for kapitalisme basert på overvåking, kontroll og manipulasjon, som også kan sies å undergrave demokratiet. Hvor treffende er denne kritikken?

Boken Surveil­lance Capi­ta­lism av Shos­ha­na Zubo­ff har fått mye opp­merk­som­het. Den kri­ti­se­rer de sto­re tek­no­logi­sel­ska­pe­ne for å sam­le per­son­lig infor­ma­sjon på måter som er ugjen­nom­sik­ti­ge for bru­ker­ne, og for å utnyt­te den som fri råvare til kom­mer­si­el­le for­mål. Per­son­ver­net kren­kes på den­ne måten, vår fri­het som selv­sten­di­ge, auto­no­me indi­vi­der under­gra­ves. Slik teg­nes et bil­de av en ny form for kapi­ta­lis­me basert på over­vå­king, kon­troll og mani­pu­la­sjon, som også kan sies å under­gra­ve demo­kra­ti­et. Hvor tref­fen­de er den­ne kri­tik­ken?

Fore­dra­ge­ne holdt av Anja Sal­z­mann og Dag Elge­sem med påføl­gen­de debatt i Café Chris­tie 14. febru­ar 2020.
Inter­vju av Anja Sal­z­mann i etter­kant av debat­ten. Inter­vju­et gjen­nom­fø­res av Anders Johan­sen.

Omta­le i The Guar­di­an:  Shos­ha­na Zubo­ff: ‘Surveil­lance capi­ta­lism is an assault on human auto­no­my’

Inter­vju med Shos­ha­na Zubo­ff: Shos­ha­na Zubo­ff on the Unde­tectab­le, Inde­ci­phe­rab­le World of Surveil­lance Capi­ta­lism | Cent­re for Inter­na­tio­nal Gover­nan­ce 

Dag Elge­sem er filo­sof, ansatt pro­fes­sor i IKT og sam­funn ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, UiB.

Anja Sal­z­mann er sti­pen­diat ved sam­me insti­tutt, enga­sjert i et pro­sjekt om nyhets­jour­na­lis­tikk og mobil­tek­no­lo­gi.

Møte­le­der: Anders Johan­sen

TEMA

O

vervåkn
ing

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen