Anja Salzmann og Dag Elgesem: Overvåkingskapitalismen som demokrati-utfordring

Boken Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff har fått mye oppmerksomhet. Her tegnes et bilde av en ny form for kapitalisme basert på overvåking, kontroll og manipulasjon, som også kan sies å undergrave demokratiet. Hvor treffende er denne kritikken?

Boken Sur­veil­lance Cap­i­tal­ism av Shoshana Zuboff har fått mye opp­merk­somhet. Den kri­tis­er­er de store tek­nol­o­gisel­skapene for å sam­le per­son­lig infor­masjon på måter som er ugjen­nom­sik­tige for bruk­erne, og for å utnytte den som fri råvare til kom­mer­sielle for­mål. Per­son­ver­net krenkes på denne måten, vår fri­het som selvs­tendi­ge, autonome indi­vider under­graves. Slik teg­nes et bilde av en ny form for kap­i­tal­isme basert på overvåk­ing, kon­troll og manip­u­lasjon, som også kan sies å under­grave demokrati­et. Hvor tre­f­fende er denne kritikken?

Fore­dra­gene holdt av Anja Salz­mann og Dag Elge­sem med påføl­gende debatt i Café Christie 14. feb­ru­ar 2020.
Inter­vju av Anja Salz­mann i etterkant av debat­ten. Inter­vjuet gjen­nom­føres av Anders Johansen.

Omtale i The Guardian:  Shoshana Zuboff: ‘Sur­veil­lance cap­i­tal­ism is an assault on human autonomy’

Inter­vju med Shoshana Zuboff: Shoshana Zuboff on the Unde­tectable, Inde­ci­pher­able World of Sur­veil­lance Cap­i­tal­ism | Cen­tre for Inter­na­tion­al Gov­er­nance 

Dag Elge­sem er filosof, ansatt pro­fes­sor i IKT og sam­funn ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, UiB.

Anja Salz­mann er stipen­di­at ved samme insti­tutt, engas­jert i et pros­jekt om nyhet­sjour­nal­is­tikk og mobilteknologi.

Møteled­er: Anders Johansen

TEMA

O

vervåkn
ing

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen