Pakistan: Undertrykking i Balochistan

Raftostiftelsen inviterte torsdag 18.01.07 til seminar med senator Sanaullah Baloch fra Balochistan i Pakistan. Han holdt et meget interessant foredrag om dagens situasjon i denne sentrale regionen.

På grunn av den spen­te situa­sjo­nen i hele Midt-Østen og kri­gen mot ter­ror i Afgha­ni­stan har situa­sjo­nen i Balochis­tan for­ver­ret seg kraf­tig. Tra­di­sjo­nelt har regio­nen vært rela­tivt mode­rat reli­giøst sett, men siden inva­sjo­nen av Afgha­ni­stan har Tali­ban fått stør­re fot­fes­te i Balochis­tan.

I til­legg kom­mer den stat­li­ge stig­ma­ti­se­rin­gen fra Isla­ma­bad og det inter­na­sjo­na­le pres­set fra stor­mak­te­ne Kina og USA som vil utnyt­te de rike­li­ge gass­res­sur­se­ne i Balochis­tan som bidrar ytter­li­ge­re til kon­flik­ten. Det pakis­tans­ke mili­tæ­ret kon­trol­le­rer i dag sto­re deler av den auto­no­me regio­nen. Sik­ker­hets­po­li­ti­et sank­sjo­ne­rer bru­talt mot alle som orga­ni­se­rer seg poli­tisk eller job­ber for inter­na­sjo­nal bevisst­het om men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i Balochis­tan.

Mer infor­ma­sjon kan du fin­ne på hjem­me­si­den til San­aullah Baloch.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen