Pakistan: Undertrykking i Balochistan

Raftostiftelsen inviterte torsdag 18.01.07 til seminar med senator Sanaullah Baloch fra Balochistan i Pakistan. Han holdt et meget interessant foredrag om dagens situasjon i denne sentrale regionen.

På grunn av den spente situ­asjo­nen i hele Midt-Østen og kri­gen mot ter­ror i Afghanistan har situ­asjo­nen i Balochis­tan forver­ret seg kraftig. Tradis­jonelt har regio­nen vært rel­a­tivt mod­er­at religiøst sett, men siden invasjo­nen av Afghanistan har Tal­iban fått større fot­feste i Balochistan.

I til­legg kom­mer den statlige stig­ma­tis­erin­gen fra Islam­abad og det inter­nasjonale pres­set fra stor­mak­tene Kina og USA som vil utnytte de rike­lige gassres­sursene i Balochis­tan som bidrar ytterligere til kon­flik­ten. Det pak­istanske mil­itæret kon­trollerer i dag store del­er av den autonome regio­nen. Sikker­het­spoli­ti­et sanksjoner­er bru­talt mot alle som organ­is­er­er seg poli­tisk eller job­ber for inter­nasjon­al bevis­s­thet om men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i Balochistan.

Mer infor­masjon kan du finne på hjemmes­i­den til Sanaullah Baloch.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen