Ukens medienyheter: e‑tjenesteloven, digital konferanse og amerikanske giganter

Nordiske mediedager blir arrangert digitalt, noen er kritisk til regjeringens nye forslag innen e-tjenester, Schibsted-topp ønsker en skole fri fra amerikanske giganter og Fritt Ord deler ut bevilgning til prosjekter under koronakrisen. Dette er noen av ukens nyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Publica. 


Nordiske mediedager arrangeres digitalt

Kon­fe­ran­sen Nor­dis­ke Medie­da­ger er en man­ge arran­ge­men­ter som ble avlyst på grunn av korona­kri­sen. Nå mel­der fes­ti­val­sje­fen at kon­fe­ran­sen skal gjen­nom­fø­res digi­talt. For­delt over to dager får pub­li­kum mulig­het til å strøm­me et utvalg sesjo­ner, og kon­fe­ran­sen kre­ver ingen regist­re­ring. Kul­tur­mi­nis­ter Abid Raja står for åpnin­gen av pro­gram­met den 6. mai. 

LES MER HOS MEDIER24 (24/04/2020)


Reaksjoner på regjeringens nye forslag til e‑tjenester

Den­ne uken pre­sen­ter­te regje­rin­gen sitt nye for­slag til e‑tjenesteloven. For­ri­ge for­slag, fra desem­ber 2018, vek­ket sto­re reak­sjo­ner hos medie­ne, da loven i prak­sis la opp til masse­over­vå­king av nord­menns nett­bruk. Det som er nytt i det­te for­sla­get er at det vil opp­nev­nes en advo­kat for hver sak der E‑tjenesten ber om inn­syn i elekt­risk kom­mu­ni­ka­sjon, samt at EOS-utval­get får mulig­het til å stan­se E‑tjenestens inn­hen­ting av meta­data. Pres­se-Nor­ge, med Norsk Jour­na­list­lag og Norsk Redak­tør­lag i spis­sen, er ikke for­nøy­de den­ne gan­gen hel­ler. De er frem­de­les red­de for at loven vil svek­ke kilde­ver­net, og mener for­sla­get mang­ler til­strek­ke­li­ge til­tak som sik­rer trygg kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom jour­na­lis­ter og kilder. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (23/04/2020)


Schibsted-topp kritisk til Facebook og Zoom i skolen

Ole Jacob Sun­de mener Nor­ge bør byg­ge opp egne digi­ta­le verk­tøy til bruk i sko­len, i ste­det for å for­sy­ne Face­bo­ok og and­re ame­ri­kans­ke sel­ska­per med barn, for­eld­re og lære­res per­son­li­ge data. Sun­de peker på at koro­na-epi­de­mi­en har vist hvor avhen­gig vi er av gigan­ter som Face­bo­ok og Goog­le, og mener sta­ten bør ta ansvar for at det blir utvik­let løs­nin­ger Nor­ge selv bestem­mer over. Sam­ti­dig må nors­ke sel­ska­per må bli langt flin­ke­re til å sam­ar­bei­de om utvik­ling av nye digi­ta­le verktøy. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (22/04/2020)


Fritt Ord klar med første utdeling av koronamidler

Fritt Ord deler ut 40 mil­lio­ner kro­ner i eks­tra­be­vilg­ning til pro­sjek­ter knyt­tet til digi­tal for­mid­ling og/eller som rela­te­rer seg til korona­kri­sen og den spe­si­el­le situa­sjo­nen vi befin­ner oss i nå. Førs­te utde­ling­run­de er nå gjen­nom­ført, og blant mot­ta­ker­ne fin­ner vi blant and­re Mor­gen­bla­det, Natt & Dag og Vårt­Oslo. Den førs­te run­den gjel­der pro­sjek­ter som har søkt om mer enn 100 000 kro­ner. Fritt Ord mot­tok 1220 søk­na­der i den­ne kategorien. 

LES MER HOS MEDIER24 (20/04/2020)


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medienyheter. 

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen