Ukens medienyheter: e‑tjenesteloven, digital konferanse og amerikanske giganter

Nordiske mediedager blir arrangert digitalt, noen er kritisk til regjeringens nye forslag innen e-tjenester, Schibsted-topp ønsker en skole fri fra amerikanske giganter og Fritt Ord deler ut bevilgning til prosjekter under koronakrisen. Dette er noen av ukens nyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica. 


Nordiske mediedager arrangeres digitalt

Kon­fer­ansen Nordiske Mediedager er en mange arrange­menter som ble avlyst på grunn av koron­akrisen. Nå melder fes­ti­val­sje­fen at kon­fer­ansen skal gjen­nom­føres dig­i­talt. Fordelt over to dager får pub­likum mulighet til å strømme et utvalg sesjon­er, og kon­fer­ansen krev­er ingen reg­istrering. Kul­tur­min­is­ter Abid Raja står for åpnin­gen av pro­gram­met den 6. mai. 

LES MER HOS MEDIER24 (24/04/2020)


Reaksjoner på regjeringens nye forslag til e‑tjenester

Denne uken pre­sen­terte reg­jerin­gen sitt nye forslag til e‑tjenesteloven. For­rige forslag, fra desem­ber 2018, vekket store reak­sjon­er hos medi­ene, da loven i prak­sis la opp til masseovervåk­ing av nord­menns net­tbruk. Det som er nytt i dette forslaget er at det vil opp­nevnes en advokat for hver sak der E‑tjenesten ber om innsyn i elek­trisk kom­mu­nikasjon, samt at EOS-utval­get får mulighet til å stanse E‑tjenestens innhent­ing av meta­da­ta. Presse-Norge, med Norsk Jour­nal­ist­lag og Norsk Redak­tør­lag i spis­sen, er ikke fornøyde denne gan­gen heller. De er fremde­les red­de for at loven vil svekke kilde­v­er­net, og men­er forslaget man­gler tilstrekke­lige tiltak som sikr­er trygg kom­mu­nikasjon mel­lom jour­nal­is­ter og kilder. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (23/04/2020)


Schibsted-topp kritisk til Facebook og Zoom i skolen

Ole Jacob Sunde men­er Norge bør bygge opp egne dig­i­tale verk­tøy til bruk i skolen, i stedet for å forsyne Face­book og andre amerikanske sel­skaper med barn, forel­dre og lær­eres per­son­lige data. Sunde peker på at korona-epi­demien har vist hvor avhengig vi er av gigan­ter som Face­book og Google, og men­er stat­en bør ta ans­var for at det blir utviklet løs­ninger Norge selv bestem­mer over. Sam­tidig må norske sel­skaper må bli langt flink­ere til å samar­bei­de om utvikling av nye dig­i­tale verktøy. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (22/04/2020)


Fritt Ord klar med første utdeling av koronamidler

Fritt Ord del­er ut 40 mil­lion­er kro­ner i ekstra­bevil­gn­ing til pros­jek­ter knyt­tet til dig­i­tal formidling og/eller som relater­er seg til koron­akrisen og den spe­sielle situ­asjo­nen vi befinner oss i nå. Første utdel­in­grunde er nå gjen­nom­ført, og blant mot­tak­erne finner vi blant andre Mor­gen­bladet, Natt & Dag og Vår­tOslo. Den første run­den gjelder pros­jek­ter som har søkt om mer enn 100 000 kro­ner. Fritt Ord mot­tok 1220 søk­nad­er i denne kategorien. 

LES MER HOS MEDIER24 (20/04/2020)


Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter. 

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen