Smittesporing som digitalt eksperiment

Mens landet er i unntakstilstand, har norske myndigheter initiert et storstilt digitalt eksperiment med ukjente implikasjoner.

Gjen­nom kryptert overvåkn­ing via mobil skal appen Smittestopp bidra til å stoppe spred­nin­gen av korona i Norge. Mer pre­sist han­dler det om automa­tis­ert smitte­s­poring basert på lokasjons­da­ta. Nå er vi alle invitert til å være med på storskala bruk­ertest­ing. Mer enn 1,3 mil­lion­er nord­menn har allerede lastet ned appen, og tilbakemeldin­gene beg­yn­ner å strømme på i sosiale medier. 

Norges befolkn­ing er spe­sielt veleg­net som objekt for uttest­ing av mobil­sporing. Vi har en klart avgrenset pop­u­lasjon, stor mobil­tet­thet og høy tillit til myn­dighetene. I til­legg er vi dug­nadsinnstilt og vant til å ytre oss fritt i sosiale medier. 

Astrid Gyn­nild, pro­fes­sor ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved Uni­ver­sitetet i Bergen

Samle stordata

Selv om det er friv­il­lig å laste ned appen, har myn­dighetene gjort det klart at minst 60 pros­ent av befolknin­gen bør delta i pros­jek­tet for å sikre effekt, implisitt nok data. Et annet mål med appen er nem­lig å sam­le store data til medisin­sk forskn­ing.

Det er rimelig å tenke at appen vil frem­skyn­de reg­istrering også av store mengder ikke-medisinske data om en hel befolkn­ing. Det vil bli inter­es­sant å utforske hvilke rørelser Smittestopp bringer med seg, både tek­nol­o­gisk og poli­tisk. Hvem ytr­er seg? Hva er argu­mentene? Hvor er mot­standen sterk­est når en app med bredt overvåkn­ingspoten­siale testes ut på en hel befolkning? 

Med kun­stig intel­li­gens er slike data enkle å frem­skaffe. I en tid der stor­da­ta er den nye gull­stan­dar­d­en, vil dataover­skudd fra forskn­ing kunne ha stor kom­mer­siell ver­di på det inter­nasjonale marked, slik Shoshana Zuboff  påpeker i sin bok om overvåkn­ings-kap­i­tal­is­men.

Den nasjonale forskn­ingslaben Sim­u­la har allerede gitt lisensen gratis til Island, og de samar­bei­der nå med kol­leger i Storbri­tan­nia om koden. Sam­tidig har de poengtert at aktuelle kom­mer­sielle aktør­er må være beredt til å betale, og bekrefter at de allerede har fått flere slike henvendelser. 

En kortver­sjon av kro­nikken ble først pub­lis­ert i Aften­posten

Grenseoverskridende

Appen som nå testes ut, er i sam­funnskri­tisk per­spek­tiv et grenseover­skri­dende eksper­i­ment med poten­sielt store demokratiske ringvirkninger, nasjon­alt og inter­nasjon­alt. I kam­p­en mot korona-viruset er norske myn­digheter involvert i et ver­den­som­spen­nende forskn­ings- og teknologikap­pløp. Frem­skaf­fer sporingsap­pen pre­sise nok stor­da­ta hos oss, kan Norge bli et sig­natur­land – på godt og vondt. 

Mens våre hjem­lige kri­tikere har påpekt man­glende åpen­het fra Sim­u­la, muligheter for falske meldinger i appen og prob­le­mer med kilde­v­ern, har 300 IT-forskere fra mange land sign­ert et opprop mot inngripende mobil­sys­te­mer for smitte­s­poring i ulike del­er av ver­den. Av «fore­byggende sikker­het­shen­syn» har mer enn 2500 ansat­te i Forsvaret fått beskjed om at de ikke skal bruke appen. Norske juris­ter har tidligere pekt på usikker­het rundt per­son­vern og risiko for for­mål­sut­glid­ning.

Økende monitorering

Inter­nasjon­alt skjer det en raskt økende, statlig mon­i­torering av mobil­brukere blant annet i Iran, India, Rus­s­land, Polen, Israel og Kina, land vi ellers nødig sam­men­lign­er oss med. Nettst­edet Vice har iden­ti­fis­ert 30 land der koron­aviruset har åpnet for mer dig­i­tal overvåkning. 

Ifølge The Guardian har den glob­ale mobilin­dus­trien lenge job­bet for å utvikle et felles, glob­alt datadel­ingssys­tem for å spore mobil­brukere over hele ver­den. Planene ble inntil nylig benek­tet av GSMA, den glob­ale organ­isas­jo­nen for net­t­op­er­atør­er. Fra sitt hov­ed­sete i Lon­don samord­ner de net­t­op­er­atør­er i over 200 land som i sin tur admin­istr­erer nærmere tre mil­liarder mobilkun­der. Her er det store penger – og store data – i omløp. I påsken meldte også teknolo­gi-gigan­tene Apple og Google seg på; også de åpn­er sine sys­te­mer for del­ing av data — alt i koron­aens tjeneste. 

Samarbeid med Storbritannia

I Norge beg­y­nte snøballen å rulle da Forskn­ingsrådets direk­tør John-Arne Røt­tin­gen fikk en tele­fon fra forskerkol­leger i Oxford. Opp­for­drin­gen var klar: om Norge kunne tenke seg å utvikle en egen sporingsapp i kam­p­en mot korona? Der­fra var veien kort til Folke­hel­se­in­sti­tut­tet og den nasjonale forskn­ingslaben Simula. 

I en kro­nikk i VG  ble det pre­sis­ert at det ville være «ulovlig å bruke dataene til andre for­mål enn å kon­trollere epi­demien». Dessuten ville alle indi­vidu­elle (for­fat­terens uthev­ing) data bli slet­tet etter 30 dager. Kro­nikken var sign­ert tungvek­terne i norsk helse­forskn­ing: led­erne av Folke­hel­se­in­sti­tut­tet, Forskn­ingsrådet og Direk­toratet for e‑helse, samt direk­tøren for Sim­u­la. De pre­sis­erte at pros­jek­tet var igangsatt i samar­beid med tilsvarende fag­miljøer og myn­digheter i Storbritannia. 

Få dager tidligere hadde den største mobil­op­er­atøren i Storbri­tan­nia, ifølge The Guardian, startet sam­taler med engelske helse­myn­digheter og forskere om mulig mobil­sporing av korona-smit­tede.

Senere har engelske myn­digheter sagt omtrent det samme som de norske: Appen ville snart være klar og skulle opp­fylle de strengeste krav til per­son­vern. Data ville bli anonymis­ert og skulle kun brukes i arbei­det med pandemien. 

Krysskoble data

Ifølge The Guardian er imi­dler­tid engelske data beg­y­nt å lekke allerede før den engelske appen er lansert. Avisen har fått innsyn i doku­menter som skisser­er hvor­dan store mengder kon­fi­den­siell infor­masjon om pasien­ter skulle kunne krysskobles med lokasjons­da­ta fra sporings-apper og andre sen­si­tive helsedata. 

Mens overvåkn­ingskap­i­tal­is­men brer seg ut, er vi alle deltakere i et stor-skala spill om vår egen demokratiske fremtid. 

Astrid Gyn­nild.

Her i Europa er den nye per­son­vernlov­givnin­gen GDPR knapt imple­mentert, før glob­ale teknolo­giak­tør­er tilbyr myn­dighetene tjen­ester som det nå i en krisetid er vanske­lig å avs­lå. De har grepet momen­tum, som det heter. 

I dette per­spek­tivet er det lett å forstå at poli­tikere, forskere og borg­ere i demokratiske land er under press fra flere hold: Hva teller langsik­tige per­son­vern-hen­syn når liv står på spill? 

Mens overvåkn­ingskap­i­tal­is­men brer seg ut, er vi alle deltakere i et stor-skala spill om vår egen demokratiske fremtid. På hvilken måte vi ønsker å delta i det nasjonale spillet om  Smittestopp, er foreløpig opp til den enkelte.

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen