Personvern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Personvern

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Trafikkovervåkningsystem

  Fra SNL

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare slike regler som verner individets psykiske integritet, «sinnets fred», men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov.Tidligere har dette blitt kalt personlighetsvern eller personlighetens rettsvern..

 • personopplysningsloven

  Personopplysningsloven er en norsk lov med formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.Loven gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. Forordningen er dermed en del av personopplysningsloven og gjelder som norsk lov.Lovens fulle navn er lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 15.

  Fra wikipedia

 • Innebygd personvern

  Innebygd personvern (fra engelsk privacy by design) er prinsippet om at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et IT-system eller en organisasjons arbeidsmåte.

 • Kameraovervåking

  Kameraovervåking, på engelsk ofte kalt closed-circuit television og forkortet CCTV, er bruk av fjernsynskameraer til visuell overvåkning, særlig av bygninger og områder.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.