“Retten til å bli glemt”: Saken ingen snakker om

EUs "rett til å bli glemt" lever i beste velgående, og kan bli utvidet til å gjelde hele kloden. I Norge er debatten fraværende.

I skrivende stund er det sju måned­er siden EU-dom­stolen felte dom­men som ga borg­ere av EU og EØS muligheten til å be søke­mo­torsel­skaper som var etablert med kon­tor­er i EU-området om å slette lenker til sider som innehold­er infor­masjon som er “util­strekke­lig, irrel­e­vant eller utdatert, eller overdreven”.

Da dom­men falt ble det spådd en bølge av fore­spørsler, og det ser ut til å ha slått til. Ifølge Google hadde man den 9. desem­ber 2014 mot­tatt 182 000 fore­spørsler om å slette søk­ere­sul­tater som omfat­tet mer enn 652 000 pekere. Av disse ble 41 pros­ent etter­ful­gt av Google, mens 59 pros­ent ble avvist. I Norge er de tilsvarende tal­lene 1946 fore­spørsler og 8436 pekere, samt 39 pros­ent etter­ful­gt og 61 pros­ent avvist.

Fra starten av er EU-dom­men blitt kri­tis­ert for å være vag og over­late for mye ans­var til de i all hov­ed­sak amerikanske aktørene som lev­er­er søket­jen­ester i Europa. Ist­e­den­for at mot­stykkene til vårt Datatil­syn i hvert enkelt EU-land tok ans­var, har Google måt­tet utviklet sine egne ruti­n­er for å behan­dle slet­tings­fore­spørsler. En rel­a­tivt stor andel av fore­spørs­lene blir videre­sendt til et juridisk spe­sial­team, for­di det er vanske­lig å avgjøre om de fyller dom­mens krav.

Ifølge tidsskriftet PC World er uklarhet i dom­men også årsak­en til at Google frem til nå har val­gt å varsle mange eiere av nettst­ed­er som rammes av en slet­tings­fore­spørsel, uten å si hvor fore­spørse­len kom fra. Dette har i enkelte til­felle skapt speku­lasjon­er om hvem som kan stå bak, og om utgangspunk­tet for fore­spørse­len var hov­edtek­sten på nettst­edet eller et inn­legg i et kom­men­tar­felt, for eksempel.

Men dette frem­står mest som innkjøring­sprob­le­mer. For tross uklarhet og kon­tro­vers­er stiller EUs ulike IT-myn­digheter seg helt og fullt bak dom­men, og arbei­der fortløpende for at den skal kunne prak­tis­eres mer effek­tivt. Ikke nok med det: det legges nå opp til en kraftig utvidelse av virkeom­rådet for “ret­ten til å bli glemt”.

Veien videre

Google er blitt kri­tis­ert for at lenker som er blitt slet­tet på de 32 lokale EU-domenene fremde­les er tilgjen­gelig på google.com. Googles svar er at kun et min­dretall (rundt 5 pros­ent) bruk­er google.com ist­e­den­for lokale vari­anter som google.no, og at en utvidelse til .com vil ramme mil­lion­er av brukere i land hvor dom­sto­lene aldri ville kreve slikt innhold fjernet.

Dette argu­mentet har ikke over­be­vist EUs per­son­vern­myn­digheter, hvis “Arti­cle 29 Work­ing Par­ty” nylig utar­bei­det nye og mer pre­sise ret­ningslin­jer til leverandørene. Kon­sekvensen av et av disse punk­tene (spe­si­fikt num­mer 7) blir at Google med flere ikke bare må slette pekere på lokale domen­er, men også på (det oftest USA-baserte) .com-domenet.

Om tiltaket gjen­nom­føres i sin mest radikale form, innebær­er det at EU-dom­stolen kan påvirke hva amerikanere leser på net­tet. For­fat­ter og net­tak­tivist Cory Doc­torow men­er kon­sekvensene poten­sielt er enda mer drama­tiske:

But EU data pro­tec­tion reg­u­la­tors say that because Euro­peans can sim­ply load the US ver­sion of Google and see the cen­sored results that Google has not done enough. It’s con­ceiv­able that they could demand that Google block “for­got­ten” results from search­es orig­i­nat­ing on a Euro­pean IP address, but that would also be triv­ial to cir­cum­vent. Ulti­mate­ly, the only way to accom­plish the Euro­pean goal is to block the results world­wide. This would be a pol­i­cy disaster.

Doc­torow er på ingen måte alene: New York Times skrev på led­er­plass at dom­men “kan under­grave presse­fri­heten og ytrings­fri­heten”, mens Wikipedia-grunn­leg­ger Jim­my Wales men­er det dreier seg om regel­rett meningssen­sur i glob­al målestokk.

Tasten alle leter etter.

Tas­ten alle leter etter.

Den store forskjellen på europeisk og amerikan­sk ytringskul­tur kom smertelig klart til uttrykk i Wash­ing­ton Posts dekn­ing av den europeiske pianis­ten Dejan Laz­ic, som for noen måned­er siden ba avisen fjerne en uforde­lak­tig anmeldelse av en kon­sert for­di Google-søk på ham ga et feilak­tig inntrykk av hans kompetanse:

Nev­er mind that such an atti­tude tor­pe­does the very foun­da­tion of arts crit­i­cism, a pur­suit that even Laz­ic says makes us “bet­ter off as a soci­ety.” Nev­er mind that it essen­tial­ly inval­i­dates the pri­ma­ry func­tion of jour­nal­ism, which is to sift through com­pet­ing, indi­vid­ual sto­ry­lines for the one that most close­ly mir­rors a col­lec­tive real­i­ty. Or that it under­mines the great­est pow­er of the Web, as a record and a clear­ing­house for our vast intel­lec­tu­al output.

Til EUs forsvar kan det sies at om kam­p­en for per­son­ver­net skal ha noen mening i vår tid, så må den nød­vendigvis føres på en glob­al are­na. En nærliggende sam­men­lign­ing er kam­p­en mot ulovlig fildel­ing på net­tet, som lenge har vært ver­den­som­spen­nende, som har resul­tert i at Google årlig fjern­er mil­lion­er av pekere til lovstridig innhold og som nylig førte til at det notoriske fildel­ingsnettst­edet The Pirate Bay ble stengt.

Innskjer­pin­gen av ret­ningslin­jene må også ses i lys av arbei­det som nå pågår i EU med å mod­ernisere unio­nens per­son­vernlov­givn­ing. Det arbei­des nå med et forslag til ny per­son­vern­forord­ning og et nytt direk­tiv om “beskyt­telse av per­son­op­plysninger med hen­syn på fore­byg­ging, avs­løring, under­søkelser eller retts­for­føl­gn­ing av overtre­delser.” Selv om arbei­det med disse sak­ene beg­y­nte lenge før Snow­den-affæren, ble den en kraft­full påmin­nelse om at per­son­vern, som fri­heten, er en ret­tighet som må gjen­vinnes gang på gang.

Ville vi være vil­lige til å god­ta kine­siske stan­dar­der for hva som for­tje­ner å glem­mes på nettet?

Amerikanske myn­digheter har på sin side forholdt seg avven­tende, som rimelig kan være med tanke på at lan­dets lover fremde­les gir e‑tjenester fri adgang til å krenke per­son­ver­net til ikke-amerikanere. I sitt arbeid med en ny dig­i­tal per­son­vernlov har dessuten Oba­ma-admin­is­trasjo­nen gått langt i ret­ning av å styrke bruk­ernes ret­tigheter over­for data­la­gr­erne, og lovfeste en rett til å slette eller endre urik­tige data.

En “rett til å bli glemt” får man ikke i USA så lenge grunnlovens første til­legg (“Con­gress shall make no law […] abridg­ing the free­dom of speech, or of the press”) står ved lag, men en viss beveg­else i samme ret­ning som EU er alt­så tenke­lig på sikt.

Den norske tausheten

På mange måter har den norske debat­ten om “ret­ten til å bli glemt” ful­gt et velk­jent møn­ster fra den generelle per­son­vern­de­bat­ten. Man får en viss økn­ing i aktiviteten når enkelthen­delser set­ter spørsmålet på dag­sor­de­nen (som Snow­den-avs­lørin­gene i 2013), og deretter dør den ganske raskt hen.

EU-begreper
EUs organ­er ved­tar rettslige bestem­melser som med et felles­be­grep kalles rettsak­ter. To typer rettsak­ter — direk­tiv og forord­ning — er omtalt i tek­sten. Her er en kort begrepsforklaring:

Forord­ning: Bindende rettsakt som skal følges i alle detal­jer i hele EU, hvor den også har direk­te virkn­ing. Når en forord­ning pub­lis­eres i EU-Tidende på EUs 23 off­isielle språk, vil f.eks. den danske utgaven utgjøre dan­sk rett.

Direk­tiv: Rettsakt som fast­set­ter mål som lan­dene skal opp­nå. Det er opp til hvert enkelt land å velge form og utforme innhold­et i nasjon­al rett. Direk­tiv­er er ofte mer generelt utformet enn forordninger.

Kilde: Europalov.no: Ordliste (pdf)

I Aften­posten finner vi for eksem­pel rundt dusinet sak­er om “ret­ten til å bli glemt” i ukene etter at dom­men falt, siden er det bare pub­lis­ert én artikkel (i okto­ber, da slettes­ta­tis­tikk for Norge ble kjent). Dette over­rasker ikke under­teg­nede. Som mangeårig per­son­vern­de­bat­tant og for­fat­ter av en nylig utgitt bok om overvåkn­ingssam­fun­net var jeg for­beredt på – og har denne høsten til fulle fått bekreftet – at slike spørsmål opp­fattes som usexy i norsk offentlighet.

Til en viss grad kan dette fork­lares med at kon­sekvensene av “ret­ten til å bli glemt” så langt er neglis­jer­bare. 270 000 slet­tede pekere i Europa i løpet av noen måned­er kan høres mye ut, men satt opp mot de mer enn 30 bil­lion­er pekerne Google indek­ser­er til enhver tid virk­er tal­let totalt insignifikant. De slet­tede pekerne utgjør fak­tisk bare i under­kant av én mil­liont­edels pros­ent av Google-totalen.

Argu­mentet om at den vilkårlige slet­tin­gen av søk­ere­sul­tater lang­somt vil påføre oss et slags kollek­tivt hukom­melses­tap, kan imøtegås med at det kun er pekerne i Google og andre søke­mo­tor­er som slettes, ikke innhold­et i seg selv. Takket være net­tets desen­tralis­erte, peker­baserte struk­tur vil det alltid finnes andre måter å finne samme infor­masjon på, og net­tbrukere er kjent for å være kreative når de støter på hin­dre av ulike slag.

Om de prak­tiske kon­sekvensene så langt er min­i­male, er det likev­el prin­sip­ielle sider ved EU-dom­men som fort­jen­er bredere debatt. Ta spørsmålet om kon­troll med ytringers syn­lighet, for eksem­pel. Vil vi virke­lig ha det slik at det er amerikanske sel­skaper som tar den endelige beslut­nin­gen, og ikke lokale organ­er under­lagt demokratisk kontroll?

Og hvis EU får gjen­nom­slag for at dom­men også gjelder amerikanere, skaper ikke det da farlige presedenser? Hva skjer hvis myn­dighetene i India, Kina eller Rus­s­land, som vil rammes av EU-dom­men via sine lokale Google-vari­anter, inn­før­er lover basert på samme prin­sipp? Ville vi være vil­lige til å god­ta kine­siske stan­dard­er for hva som fort­jen­er å glemmes på nettet?

Apro­pos kine­siske stan­dard­er: Min­stekravet for slet­ting er alt­så ikke at infor­masjo­nen er usann, har en injuri­erende form eller er het­spreget, men kun at søk­eren opplever den som irrel­e­vant eller utdatert. Ifølge Google er mange slet­tingsved­tak ene og alene basert på infor­masjon som søk­eren leg­ger inn i et web­skje­ma. Dette føl­ger forsåvidt av EUs ret­ningslin­jer, som stip­ulerer at den som pub­lis­er­er infor­masjo­nen ikke skal informeres når en peker kreves fjer­net, og at ved­k­om­mende heller ikke har noen mulighet til å anke vedtaket.

Ingen av våre ledende kom­men­ta­to­rer har gre­pet tak i saken

At andre enn søk­eren kan ha et annet syn på sak­en, at pub­li­sis­ten f.eks. kan være en avis av nasjon­al betyd­ning og at det lig­ger i jour­nal­is­tikkens opp­drag å veie indi­videts behov for pri­vatliv opp mot sam­fun­nets behov for infor­masjon, vis­er EU liten forståelse for. Det er, som Hal­vard Hauke­land Fredrik­sen nøk­ternt kon­stater­er i sin gjen­nom­gang av dom­men, “ikke jour­nal­is­tisk unntak for søkemotorer”.

Britisk press­es dekn­ing av EU virk­er ofte jin­go­is­tisk og hys­terisk, men i dette til­fel­let har euroskep­sisen i det min­ste ført til at jour­nal­is­ter spør hva dom­men og oppføl­gin­gen av den kan bety for presse­fri­heten på sikt. Noe tilsvarende har vi ikke sett i Norge. Ingen av våre ledende kom­men­ta­tor­er har grepet tak i sak­en, og det har ikke vært debat­ter av betyd­ning i massemediene.

Meg vites har norske medi­er heller ikke kopiert den britiske prak­sisen med å si fra om de får vite at pekere blir slet­tet. Kan hende skyldes det at det ikke finnes pekere til norske medi­er blant de mer enn tusen som så langt er slet­tet av Google, men en avk­lar­ing av det prin­sip­ielle ståst­edet i slike sak­er hadde vært verdi­fullt for leserne.

Uansett hva man ellers måtte mene om “ret­ten til å bli glemt”, har vårens EU-dom fungert som en prøve på hvor­dan vi som sam­funn håndter­er en poten­siell trussel mot det frie og åpne net­tet, og i for­len­gelsen av det ytrings- og presse­fri­heten. Det er vanske­lig å fri seg fra intrykket av at resul­tatet – som så mange ganger tidligere på dette fel­tet – er “ikke bestått”.

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen