2014: Jakten på personvernet

Personvern var en fellesnevner for mange av de mest leste sakene i Vox Publica i 2014.

Lis­ten over de mest leste artik­lene vis­er ofte over­rask­ende tydelige ten­denser. I 2013 var det sosiale mediers rolle og innhold. I 2014 er det åpen­bart at beskyt­telse av per­son­lige data og kom­mu­nikasjon – per­son­ver­net – har fenget leserne mest. Grundi­ge analyser (er per­son­vern i IT-alderen i det hele tatt mulig, hvor­for slo EU-dom­merne ned på Data­la­grings­di­rek­tivet, hva innebær­er “ret­ten til å bli glemt”) og prak­tiske prob­lem­still­inger (hvor­dan sikre egen kom­mu­nikasjon, hva med jour­nal­is­ters kilde­v­ern) er alle rep­re­sen­tert på topp fem-listen.

Blant øvrige temaer vi har tatt opp i en viss bred­de i 2014: Struk­turen­drin­gene i medi­ene (store skifter i pub­likums bruksmøn­stre, medi­enes forsøk på å svare), utfor­dringer for demokrati­et i Europa (Maj­dan i Ukraina, ned­kjøling i Ungarn, folkeavstemnin­gen i Skot­t­land), situ­asjo­nen for medi­er og sivil­sam­funn i Rus­s­land, 1814-jubileet.

De fem mest leste artik­lene i 2014

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen