2014: Jakten på personvernet

Personvern var en fellesnevner for mange av de mest leste sakene i Vox Publica i 2014.

Lis­ten over de mest les­te artik­le­ne viser ofte over­ras­ken­de tyde­li­ge tenden­ser. I 2013 var det sosia­le medi­ers rol­le og inn­hold. I 2014 er det åpen­bart at beskyt­tel­se av per­son­li­ge data og kom­mu­ni­ka­sjon – per­son­ver­net – har fen­get leser­ne mest. Grun­di­ge ana­ly­ser (er per­son­vern i IT-alde­ren i det hele tatt mulig, hvor­for slo EU-dom­mer­ne ned på Data­lag­rings­di­rek­ti­vet, hva inne­bæ­rer «ret­ten til å bli glemt») og prak­tis­ke pro­blem­stil­lin­ger (hvor­dan sik­re egen kom­mu­ni­ka­sjon, hva med jour­na­lis­ters kilde­vern) er alle repre­sen­tert på topp fem-lis­ten.

Blant øvri­ge tema­er vi har tatt opp i en viss bred­de i 2014: Struk­tur­end­rin­ge­ne i medie­ne (sto­re skif­ter i pub­li­kums bruks­mønst­re, medie­nes for­søk på å sva­re), utford­rin­ger for demo­kra­ti­et i Euro­pa (Maj­dan i Ukrai­na, ned­kjø­ling i Ungarn, folke­av­stem­nin­gen i Skott­land), situa­sjo­nen for medi­er og sivil­sam­funn i Russ­land, 1814-jubi­le­et.

De fem mest leste artik­lene i 2014

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen