Ukens medienyheter: GDPR, mediestøtte og nye abonnement

I denne ukens medienyheter kan du blant annet lese om de nye forslagene rundt mediestøtte og NRK-lisensen, samt mer om Facebook og Googles strategier i kjølvannet av den nye personvernforordningen GDPR.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Amerikanske Skam er sluppet på Facebook

Den­ne uken ble de førs­te klip­pe­ne av Skam Aus­tin pub­li­sert på Face­bo­ok. NRK inn­gikk i fjor avta­ler med syv land om å lage sine egne ver­sjo­ner av seri­en. Julie Andem, som var Skams regis­sør og manus­for­fat­ter, har også regis­sert den ame­ri­kans­ke ver­sjo­nen.

LES MER HOS NRK (25/04/2018)

Giske er APs nye mediepolitiske talsperson

Trond Gis­ke har fått ver­vet som medie­po­li­tisk tal­s­per­son for Arbei­der­par­ti­et. Han har lang erfa­ring med medie­po­li­tikk fra sin tid i Fami­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en på tid­lig 2000-tall, og som kul­tur­mi­nis­ter i åre­ne 2005 til 2009. Sam­men med res­ten av Fami­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en møter han i dis­se dager kul­tur­mi­nis­te­ren for å dis­ku­te­re mulig­he­te­ne for et medie­po­li­tisk for­lik.

LES MER HOS KAMPANJE (25/04/2018)

Uenighet mellom Google og mediehus om persondata

25. mai inn­fø­res den nye per­son­vern­for­ord­nin­gen GDPR som har som mål å styr­ke for­bru­ker­nes ret­tig­he­ter. Det viser seg at Goog­le tol­ker kra­ve­ne anner­le­des enn nors­ke og euro­pe­is­ke medie­hus. Mens Goog­le mener det må hen­tes eks­pli­sitt sam­tyk­ke fra bru­ker­ne i de fles­te til­fel­ler der tje­nes­ter sam­ler inn per­son­opp­lys­nin­ger, øns­ker medie­ne å ha mulig­het til selv å vur­de­re hvil­ke til­fel­ler som kre­ver sam­tyk­ke. Det­te inne­bæ­rer at medie­ne kan avgjø­re hva slags data som kan inn­hen­tes og bru­kes uten å spør­re bru­ker­ne på for­hånd.

LES MER HOS DN+ (24/04/2018)

Sluttspillet om mediestøtten er i gang

Den­ne uken møtes par­ti­ene på Stor­tin­get for å dis­ku­te­re mulig­he­te­ne for et for­lik rundt medie­nes støtte­ord­nin­ger. Arbei­der­par­ti­et øns­ker ikke å sam­le NRK-lisen­sen og pro­duk­sjons­støt­ten i én medie­pott, slik regje­rin­gen har skis­sert. Iføl­ge Arbei­der­par­ti­ets Anet­te Trette­berg­stu­en, nest­le­der av Fami­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en, er par­ti­et opp­tatt av at NRKs finan­sie­ring skal stå seg over tid og der­for skep­tis­ke til regje­rin­gens for­slag. AP har tid­li­ge­re vist en inter­es­se for den fins­ke finan­sie­rings­mo­del­len, en hus­stands­av­gift i ste­det for lisens.

LES MER HOS KAMPANJE (24/04/2018)

Facebook flytter brukere vekk fra EU-regler

Face­bo­ok vil flyt­te 1,5 mil­li­ar­der bru­ke­re i land uten­om Cana­da og EU til hoved­kvar­te­ret i USA. I dag «til­hø­rer» dis­se bru­ker­ne hoved­kon­to­ret i Irland, og hånd­te­rin­gen av per­son­da­ta­ene deres vil­le måt­te føl­ge EUs nye, stren­ge reg­ler (GDPR). USA har and­re reg­ler for lag­ring av per­son­data enn EU.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS GUARDIAN (20/04/2018)

25. mai inn­fø­res EUs nye per­son­vern­for­ord­ning GDPR.

Netflix ønsker mer samarbeid med TV-aktørene

Sam­ar­bei­det mel­lom Net­flix og tra­di­sjo­nel­le TV-aktø­rer er en av årsa­ke­ne til at strøm­me­tje­nes­ten har vokst så raskt, iføl­ge grün­der og kon­sern­sjef Reed Has­tings. Det kom frem under Net­flix-kon­se­ran­sen See What’s Next i Roma. Net­flix har alle­re­de alli­ert seg med en rek­ke TV-dis­tri­bu­tø­rer for å få strøm­me­tje­nes­ten inn i dis­tri­bu­tø­re­nes abon­ne­ments­pak­ker. Has­tings vis­te også til det vel­lyk­ke­de sam­ar­bei­det med NRK rundt seri­en Lily­ham­mer. Net­flix har i under­kant av 60 pågå­en­de film- og TV-pro­duk­sjo­ner i Euro­pa. NRK og TV 2 sier beg­ge de er åpen for sam­ar­beid.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (19/04/2018)

Apple med betalingstjeneste for nyheter og magasiner

Apple har pla­ner om å inte­gre­re den nykjøp­te maga­sin­a­ppen Tex­tu­re i den kom­men­de nyhets­ap­pen Apple News, som blir til­gjen­ge­lig for pub­li­kum mot en måned­lig sum. Det skri­ver Bloom­berg. Nyhets­ap­pen skal lan­se­res nes­te år, og inn­holds­ska­per­ne som sam­ar­bei­der vil få deler av abon­ne­ments­inn­tek­te­ne. Lan­se­rin­gen er en del av tek­no­logi­sel­ska­pe­ts stra­te­gi om å sik­re seg stør­re inn­tek­ter fra attrak­tivt nett­inn­hold.

LES MER HOS KAMPANJE (19/04/2018)

TEMA

F

acebook

75 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen