Ukens medienyheter: GDPR, mediestøtte og nye abonnement

I denne ukens medienyheter kan du blant annet lese om de nye forslagene rundt mediestøtte og NRK-lisensen, samt mer om Facebook og Googles strategier i kjølvannet av den nye personvernforordningen GDPR.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Amerikanske Skam er sluppet på Facebook

Denne uken ble de første klip­pene av Skam Austin pub­lis­ert på Face­book. NRK inngikk i fjor avtaler med syv land om å lage sine egne ver­sjon­er av serien. Julie Andem, som var Skams regis­sør og manus­for­fat­ter, har også regis­sert den amerikanske versjonen.

LES MER HOS NRK (25/04/2018)

Giske er APs nye mediepolitiske talsperson

Trond Giske har fått vervet som mediepoli­tisk talsper­son for Arbei­der­par­ti­et. Han har lang erfar­ing med mediepoli­tikk fra sin tid i Fam­i­lie- og kul­turkomi­teen på tidlig 2000-tall, og som kul­tur­min­is­ter i årene 2005 til 2009. Sam­men med resten av Fam­i­lie- og kul­turkomi­teen møter han i disse dager kul­tur­min­is­teren for å diskutere mulighetene for et mediepoli­tisk forlik.

LES MER HOS KAMPANJE (25/04/2018)

Uenighet mellom Google og mediehus om persondata

25. mai inn­føres den nye per­son­vern­forord­nin­gen GDPR som har som mål å styrke for­bruk­ernes ret­tigheter. Det vis­er seg at Google tolk­er kravene annerledes enn norske og europeiske mediehus. Mens Google men­er det må hentes eksplisitt sam­tykke fra bruk­erne i de fleste til­feller der tjen­ester sam­ler inn per­son­op­plysninger, ønsker medi­ene å ha mulighet til selv å vur­dere hvilke til­feller som krev­er sam­tykke. Dette innebær­er at medi­ene kan avgjøre hva slags data som kan innhentes og brukes uten å spørre bruk­erne på forhånd.

LES MER HOS DN+ (24/04/2018)

Sluttspillet om mediestøtten er i gang

Denne uken møtes par­tiene på Stortinget for å diskutere mulighetene for et for­lik rundt medi­enes støt­te­ord­ninger. Arbei­der­par­ti­et ønsker ikke å sam­le NRK-lisensen og pro­duk­sjon­sstøt­ten i én mediepott, slik reg­jerin­gen har skissert. Ifølge Arbei­der­par­ti­ets Anette Tret­te­bergstuen, nes­tled­er av Fam­i­lie- og kul­turkomi­teen, er par­ti­et opp­tatt av at NRKs finan­sier­ing skal stå seg over tid og der­for skep­tiske til reg­jerin­gens forslag. AP har tidligere vist en inter­esse for den finske finan­sier­ingsmod­ellen, en hus­stand­savgift i stedet for lisens.

LES MER HOS KAMPANJE (24/04/2018)

Facebook flytter brukere vekk fra EU-regler

Face­book vil fly­tte 1,5 mil­liarder brukere i land utenom Cana­da og EU til hov­ed­kvarteret i USA. I dag “tilhør­er” disse bruk­erne hov­ed­kon­toret i Irland, og hånd­terin­gen av per­son­dataene deres ville måtte følge EUs nye, strenge regler (GDPR). USA har andre regler for lagring av per­son­da­ta enn EU.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS GUARDIAN (20/04/2018)

25. mai inn­føres EUs nye per­son­vern­forord­ning GDPR.

Netflix ønsker mer samarbeid med TV-aktørene

Samar­bei­det mel­lom Net­flix og tradis­jonelle TV-aktør­er er en av årsak­ene til at strøm­met­jen­esten har vokst så raskt, ifølge grün­der og kon­sern­sjef Reed Hast­ings. Det kom frem under Net­flix-kon­ser­ansen See What’s Next i Roma. Net­flix har allerede alliert seg med en rekke TV-dis­trib­utør­er for å få strøm­met­jen­esten inn i dis­trib­utørenes abon­nementspakker. Hast­ings viste også til det vel­lykkede samar­bei­det med NRK rundt serien Lily­ham­mer. Net­flix har i under­kant av 60 pågående film- og TV-pro­duk­sjon­er i Europa. NRK og TV 2 sier begge de er åpen for samarbeid.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (19/04/2018)

Apple med betalingstjeneste for nyheter og magasiner

Apple har plan­er om å inte­grere den nykjøpte mag­a­si­nap­pen Tex­ture i den kom­mende nyhet­sap­pen Apple News, som blir tilgjen­gelig for pub­likum mot en månedlig sum. Det skriv­er Bloomberg. Nyhet­sap­pen skal lanseres neste år, og innholdsskaperne som samar­bei­der vil få del­er av abon­nementsin­ntek­tene. Lanserin­gen er en del av tek­nol­o­gisel­skapets strate­gi om å sikre seg større inntek­ter fra attrak­tivt nettinnhold.

LES MER HOS KAMPANJE (19/04/2018)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen