Nyhetsbrev uke 18

Lokalavisenes nye konkurrent, "verdens rikeste land" i valgkampen, hvorfor vi må ta rosabloggerne alvorlig.

Face­bo­ok er en lokal­avis, skri­ver Anders Bren­na i et debatt­inn­legg på Vox Pub­li­ca: Når de set­ter opp beta­lings­mu­rer rundt inn­hol­det sitt, risi­ke­rer avi­se­ne at annon­sø­re­ne flyt­ter med pub­li­kum til det sosia­le nett­ver­ket.

Jan-Ove Fær­stad tar for seg Høy­este­retts dia­met­ralt uli­ke dom­mer i tre spare­pro­dukt­sa­ker, og fin­ner pro­ble­ma­tis­ke sider. Tør ikke høy­este­retts­dom­me­re inn­røm­me feil?

Fle­re av blog­ge­ne våre er opp­da­tert med nye saker. Mor­ten Veland tar tak i infla­sjo­nen i bruk av «ver­dens rikes­te land» i valg­kam­par­gu­men­ta­sjon. Jens E. Kjeld­sen stil­ler det grunn­leg­gen­de spørs­må­let: Hvor­for reto­rikk som stu­di­um og fag? Regi­ne Olsen-Hagen anmel­der Tony Matel­lis absur­de rea­lis­me, Marie Eli­se Fon­nes tar for seg det puber­ta­le Bie­ber-hys­te­ri­et, mens Marie Hav­nen nær­le­ser de popu­læ­re rosa­b­log­ge­nes bud­skap.

Nye artik­ler:
For­vir­ren­de dom­mer og kom­pli­ser­te spare­pro­duk­ter
Hvor­dan kan Høy­este­rett innen­for en kort tids­pe­riode kom­me til dia­met­ralt uli­ke resul­ta­ter i saker med svært sto­re lik­hets­trekk? Av Jan-Ove Fær­stad.

Face­bo­ok er en lokal­avis
Beta­lings­mu­rer vil frem­skyn­de annon­sø­re­nes flukt fra lokal­pres­sen til Face­bo­ok. Av Anders Bren­na.

Poli­tisk PR:
I ver­dens rikes­te land
Poli­ti­ke­re som roper om Nor­ge som ver­dens rikes­te land bør vite bed­re — tror vi vir­ke­lig på at pen­ger løser alle pro­ble­mer? Av Mor­ten Veland

Reto­rikk­blog­gen:
Reto­rikk og medie­vi­ten­skap
Hvor­for skal man ha fors­ke­re, stu­di­er og utdan­nin­ger i reto­rikk? Vi har jo alle­re­de medie­vi­ten­skap. Ja, men reto­rikk og medie­vi­ten­skap er ikke det sam­me. Av Jens E. Kjeld­sen.

Kri­tikk­blog­gen Pei­ling:
Rea­lis­tisk urea­lis­me
Josh lig­ger liv­løs på gul­vet. Det er nes­ten som om han sve­ver over bak­ken. De blan­ke øyne­ne hans utstrå­ler en utrøs­te­lig sorg. Er han død? Av Regi­ne Olsen-Hagen.

Jus­tin Bie­ber vs. ten­ta­men
I Debat­ten på NRK for­ri­ge uke fikk vi se hvor­dan ten­årings­fe­no­me­net Jus­tin Bie­ber har blitt skole­po­li­tikk. Av Marie Eli­se Fon­nes.

Rosa liv i var­sel­raudt sam­funn
325 mil­li­li­ter. Så mykje sili­kon har ein av blogg.no-toppane i kvart bryst. Bilde­be­vis frå før – under – etter ligg ute på blog­gen. Difor skal vi ikkje igno­re­re rosa­b­log­ga­ne. Av Marie Hav­nen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen