Religion

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • religion

  Religion er menneskers forhold til noe som de anser for å være hellig, absolutt, åndelig eller guddommelig. Det er vanskelig å gi én allmenngyldig definisjon på religion fordi religioner kan være veldig forskjellige og omfatte ulike religiøse forestillinger. En vanlig definisjon er at religion er troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, som guder, engler, demoner eller hellige dyr.

 • religion

  Religion er ei samling av tru, handlingar og levereglar som fleire menneske deler. Det kan vere tru på ein eller fleire gudar, eller andre overnaturlege krefter eller vesen. Det å tru på eller å høyre til ein religion heiter å vere religiøs. Studiet av religionar blir kalla religionsvitskap. Religionen handlar om det menneska ser på som heilag, sant, andeleg eller guddommeleg.

  Fra wikipedia

 • Abrahamittisk religion

  Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen som blir tilskrevet Abraham, en patriark som er omtalt i Toraen, Bibelen og Koranen.

 • Religion

  Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlinger som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden.

 • Samisk religion

  Samenes religion er en naturreligion og består av flere guder, samt tro på ånder og at naturen er besjelet.