Religion

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Religion

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Religion

 • Bilde: Akershusbasen

  Bok-religion

 • Bilde: Akershusbasen

  Bok-religion

  Fra Virksomme Ord

 • Religion, moral og samfundsarbeide (utdrag)

  Georg Brandes uttaler i sitt skrift «Urkristendom» at «Sproget er ennu fuldt av ord til hvilket for et nutidsmenneske ingen virkelighet svarer. Hvad er det å være forløst? Hvad er det å være frelst? Hvad er saliggjørelse ved tro eller gjerninger? Ordene forutsætter et massivt Helvete og et ikke mindre korporlig Himmerike, vindæg som chimæren har lagt og som menneskelig feighet lik en liggesyk høne forgjæves søker å utruge».

 • Religion og rett

  Religion og rett har det til felles at de nok har sin applikasjon på mennesket, men samtidig kan ingen av dem vilkårlig lages eller lages om av mennesket. Både i rett og religion er det noe som står over mennesket.

 • Tenk om en religion ...

  Tenk om Norges raskest voksende religion hadde hatt et verdisyn som står i sterk kontrast til våre egne etablerte verdier. Tenk om landene hvor denne religionen er ledende, hadde praktisert et styresett basert på gudgitte dogmer, absolutter og hellige lover.

  Fra SNL

 • religion

  Religion, menneskers forhold til noe som er utenfor virkeligheten, som de anser for å være hellig. Det er vanskelig å gi én allmenngyldig definisjon på religion, fordi religioner kan være veldig forskjellige og omfatte ulike religiøse forestillinger. En vanlig definisjon er at religion er troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, som guder, engler, demoner eller hellige dyr.

 • religion i Det gamle Egypt

  Den gammelegyptiske religionen var gjenstand for fascinasjon og undring allerede blant antikkens forfattere. Siden Champollion dechiffrerte det hieroglyfiske skriftspråket i 1822, har religion også vært et stort tema innen egyptologien. Til tross for at den døde ut for nesten 1500 år siden, kan vi rekonstruere den gammelegyptiske religionen i forbløffende detalj.

  Fra wikipedia

 • Norrøn religion

  Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner (se norrøn mytologi) som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa.

 • Religion

  Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden.

 • Samisk religion

  Samenes religion var en naturreligion og besto av flere guder.