Religion

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Religion, moral og samfundsarbeide (utdrag)

  Georg Brandes uttaler i sitt skrift «Urkristendom» at «Sproget er ennu fuldt av ord til hvilket for et nutidsmenneske ingen virkelighet svarer. Hvad er det å være forløst? Hvad er det å være frelst? Hvad er saliggjørelse ved tro eller gjerninger? Ordene forutsætter et massivt Helvete og et ikke mindre korporlig Himmerike, vindæg som chimæren har lagt og som menneskelig feighet lik en liggesyk høne forgjæves søker å utruge».

 • Religion og rett

  Religion og rett har det til felles at de nok har sin applikasjon på mennesket, men samtidig kan ingen av dem vilkårlig lages eller lages om av mennesket. Både i rett og religion er det noe som står over mennesket.

 • Tenk om en religion ...

  Tenk om Norges raskest voksende religion hadde hatt et verdisyn som står i sterk kontrast til våre egne etablerte verdier. Tenk om landene hvor denne religionen er ledende, hadde praktisert et styresett basert på gudgitte dogmer, absolutter og hellige lover.

  Fra SNL

 • religion

  Religion er menneskers forhold til noe som de anser for å være hellig, absolutt, åndelig eller guddommelig. Det er vanskelig å gi én allmenngyldig definisjon på religion fordi religioner kan være veldig forskjellige og omfatte ulike religiøse forestillinger. En vanlig definisjon er at religion er troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, som guder, engler, demoner eller hellige dyr.

 • religion i Det gamle Egypt

  Religionen i Det gamle Egypt var i hovedsak en polyteistisk religion med en svært lang levetid på rundt 3500 år, fra tidlig dynastisk tid ca. 2900 fvt. til år 550 evt. mot slutten av senantikken. Gjennom denne perioden gjennomgikk religionen mange endringer, men flere religiøse elementer holdt seg også relativt stabile. Religionen var meget mangfoldig med et stort antall guder og et rikt mytologisk materiale, der flere tilnærminger og forklaringer til et mytologisk tema kunne overlappe hverandre.

  Fra wikipedia

 • Abrahamittisk religion

  Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen som blir tilskrevet Abraham, en patriark som er omtalt i Toraen, Bibelen og Koranen.Disse religionene omfatter jødedom, kristendom og islam.

 • Religion

  Religion (fra latin religio, «gudsfrykt, fromhet, tilbedelse, forpliktelse», avledet av verbet ligare, «å knytte seg til noe») er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlinger som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden.

 • Samisk religion

  Samenes religion er en naturreligion og består av flere guder, samt tro på ånder og at naturen er besjelet.