Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 36: Journalistidealer, Siv Jensen

Dessuten: Om "I have a dream", en av historiens beste taler.

Hvem blir jour­na­list­stu­dent, og hvor­dan ser dagens stu­den­ter på jour­na­lis­tik­kens sam­funns­opp­drag sam­men­lik­net med tid­li­ge­re årgan­ger? Jan Fred­rik Hov­den kon­klu­de­rer sine sta­tis­tis­ke reflek­sjo­ner med at jour­na­lis­tik­ken er på vei mot et «slan­ke­re» sam­funns­opp­drag — ikke nød­ven­dig­vis et fram­skritt.

Valg­kam­pen er tema for fle­re nye blogg­inn­legg: Jens E. Kjeld­sen leg­ger Siv Jen­sens reto­rikk under lupen, Mag­nus Hoem Iver­sen ana­ly­se­rer angi­ve­li­ge ame­ri­ka­ni­se­ringstenden­ser og omta­ler LOs Tita­nic-angrep på de bor­ger­li­ge. Eirik Vatn­øy besø­ker «Hol­der de ord», et nett­pro­sjekt som vil for­tel­le vel­ger­ne om de poli­tis­ke par­ti­ene hol­der det de lover.

Sist, men ikke minst: Jens E. Kjeld­sen ser til­ba­ke på Mar­tin Luther King jr.s «I have a dream»-tale, 50 år etter.

Nye artik­ler:
Sam­funns­opp­dra­gets lære­gu­tar
Jour­na­lis­t­ideal på diett: Nokre sta­tis­tis­ke reflek­sjo­nar over nors­ke jour­na­list­stu­den­tar dei sis­te 25 år. Av Jan Fred­rik Hov­den

Reto­rikk­blog­gen:
I have a dream
For fem­ti år siden ble en av ver­dens bes­te taler holdt i Wash­ing­ton. Av Jens E. Kjeld­sen

Fra sut­re­par­ti til smile­par­ti
Frem­skritts­par­ti­ets leder, Siv Jen­sen, over­be­vi­ser i valg­kam­pens fjern­syns­de­bat­ter. Men hva er det hun gjør? Av Jens E. Kjeld­sen

Poli­tisk PR:
LO ut mot Erna Sol­berg
LO står bak Tita­nic-angrep mot de bor­ger­li­ge: Uskyl­dig humor, hev­der LO Ung. Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

Ame­ri­kans­ke til­stan­der
Er norsk poli­tikk i ferd med å bli ame­ri­ka­ni­sert? Av Mag­nus Hoem Iver­sen

Valg­b­log­gen:
Poli­tisk løgn­de­tek­tor
Dani­el Rees i nett­ste­det Hol­der de ord har fått en gull­kan­tet reklame­av­ta­le for å sjek­ke om poli­ti­ker­ne hol­der det de lover. Han vil ikke gå med på at de gir et for­enk­let bil­de av poli­tik­ken. Av Eirik Vatn­øy.

Ret­tel­se: I for­ri­ge nyhets­brev kom vi som føl­ge av en intern mis­for­stå­el­se til å omta­le en artik­kel som ikke var fer­dig redi­gert. Vi bekla­ger det­te.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen