– Klart vi skal tulle med Mohammed

«Hold kjeft, blir det et nytt terrorangrep nå, så er det du som har skylda». Komiker Terje Sporsem har avfunnet seg med at han ikke kan tilfredsstille alle når humor møter religion.

Åle­sun­deren kom­mer tuslende over Tor­gall­men­nin­gen med sitt velk­jente smil. Kaffe til Ter­je Sporsem, te til under­teg­nede. Vi sit­ter på Lille Ole Bull hvor han på nyåret skal holde sitt tred­je show. I 2007 lo vi av Mitt liv som Ter­je, i 2012 av Krig. Nå skal vi både le og lære av Reli­gion. Håper han.

– Dri­ver du gjøn med islam?

– Jeg føler ikke at jeg dri­ver gjøn med islam. Men islam er jo den store ele­fan­ten i rom­met, ikke sant? Veldig mange er sånn: «Kan man tulle med det her?», «kan det få kon­sekvenser?». Jeg tuller mye med islam, men jeg tuller ikke like mye med de andre fem store.

Han lener seg frem og trom­mer med fin­grene på bor­det. Ter­je og regis­sør Per-Olav Sørensen diskuterte lenge om de også skulle ta alle de «smale». – Men det blir så far out. Sci­en­tolo­gi, for eksem­pel. Krigs­gu­den Xenu som plantet et men­neske i vulka­nen for mil­lion­er av år siden, det er så absurd at det er vanske­lig å lage vitser på det.

– Grunn­leg­geren L. Ron Hub­bard var jo Sci-Fi-for­fat­ter. Jeg ser for meg at det var litt sånn: «Hvis jeg kom­mer på en syk idé, kan jeg få folk til å tro på det?», og plut­selig står Tom Cruise der og bare «ah, this – this is for me!», sier Ter­je og ler.

Han men­er det er vik­tig å tulle med islam. Hvor­for? Folk er bekym­ret for­di få vet noe om reli­gio­nen, og nord­menn klar­er ikke å skille mel­lom en mod­er­at mus­lim og en salafist, eller en radikal kon­ser­v­a­tiv. – Før Oslo-pre­mieren inviterte vi teol­o­gisk fakul­tet til før­premiere. Enstem­mig blant de mus­limske var respon­sen at endelig – noen som tuller med det – men med respekt.

Ter­je Sporsem men­er det er vik­tig å tulle med islam. Foto: Thea Kristin H. Johannessen

– Om vi gjør det nok, vil folk etter hvert bli vant til det. I stedet for å si «nå tar vi ren­na­fart og spark­er opp den døra knall­hardt, klart vi skal tulle med Mohammed på våre vestlige pre­miss­er», så prøver jeg heller å dytte opp døra litt og litt.

Ter­je knipser karak­ter­is­tisk med fin­grene mens han forklarer.

– La dem se at, vet du hva, det er ikke så farlig. Jeg tuller med Mohammed, men også Dalai Lama, Bud­dha, Jesus og Moses. De er jo pro­feter hele gjengen!

Musikk, suggererende lyder og tungetale

Hva tror du får folk til å tro?

– Jeg tror… Jeg skjøn­ner godt hvor­for det ble til. Folk levde i gjørme uten medisin­er, og døde­ligheten var enorm for tusen år siden. Tanken på at én dag, når jeg drar her­fra, kom­mer jeg til en bedre plass – det hjelper.

Om inter­vjuet
Inter­vjuet er opprin­nelig pub­lis­ert i Bymag, en uavhengig avis drevet av jour­nal­is­tikkstu­den­tene ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

Ter­je slår ut med armene. Reli­gion er også til for å ha regler å leve etter. – Man får en slags kon­troll, sant. Folk sier jo «uten tro vil du miste det moralske kompasset».

De mange norske som har kon­vert­ert og dratt ned til IS, har gjort det av en grunn, tror Ter­je. En man­glende fars­fig­ur, prob­le­mer med narkoti­ka, prob­le­mer generelt i livet. Så har de blitt tilbudt en løs­ning. – Det burde være en ordentlig wake-up call for det norske sam­fun­net. Vi har ikke appa­ratet til å plukke opp utskud­dene. De som blir fanget opp av disse pro­fetens Ummah-fol­ka sier at du føler deg som en bror, de tar vare på deg, gir deg det du trenger, og så videre.

Du blir dratt med, og tenker at det fel­lesskapet de har vil man gjerne bli en del av om man føler seg utenfor

– Jeg har vært på møte i pinse­menigheten. Det er musikk, sug­ger­erende lyder, tunge­tale… Du blir dratt med, og tenker at det fel­lesskapet de har vil man gjerne bli en del av om man føler seg utenfor.

«Dette (reli­gion, red.anm.) er en tem­atikk som er veldig vik­tig. Jeg har levd og åndet for reli­gion i to år nå, og kona beg­yn­ner å bli litt lei», sa Ter­je til Vesterålen Online i fjor.

– Jeg ser alt av fore­drag og filmer, og hun er sånn «kan vi ikke bare se noe Adam San­dler-drit i stedet?». Det er klart at å ligge på sen­ga og lese Bibe­len ikke er den største turn on’en når hun kom­mer inn og er helt «heeeya, Ter­je», og jeg sier «åh, vent litt, skal bare bli fer­dig med Salmenes bok!», sant…

Ter­je hadde en drøm om å bli troende. Beste­forel­drene var indremisjon­skristne – skikke­lig kristne. Hos dem ble han holdt bønn for og lest for fra Bibe­len blant bilder av Jesus og engler.

– Jeg husker jeg prøvde veldig å bli en del av det de hadde for å glede dem. Jeg opp­søk­te barnekor, spei­der og alt som har et religiøst bak­teppe, men jeg fikk aldri den åpen­barin­gen i det hele tatt. Jeg beg­y­nte stort sett bare å le. Jeg har aldri hatt et tom­rom som må fylles av en gud.

Ingen kompromisser med ytringsfriheten

Hvor går gren­sa mel­lom ytrings­fri­het, humor og religiøs sensibilitet?

Ter­je lener seg fre­mover og fold­er hen­dene i en knyt­tn­eve foran seg. Når man snakker om humor og reli­gion, skal man lik­som alltid «sprenge ei grense», sier han. Denne prob­lem­still­in­gen har de diskutert mye.

– Men etter jeg ble drap­struet selv, har ytrings­fri­heten vært ekstremt vik­tig for meg. Det var ikke bare radikale islamis­ter, det var kristne nord­menn som sendte meldinger og lik­som «hold kjeft, blir det et nytt ter­ro­ran­grep nå, så er det du som har skylda».

Etter drap­strus­lene har ytrings­fri­het blitt et vik­tig tema for Sporsem. Foto: Thea Kristin H. Johannessen

– Gode nord­menn men­er vi bare skal bøye hodet vårt for total­itære ide­olo­gi­er som sier «gjør som vi sier, eller så dreper vi dere».

Han lener seg tilbake og tar en liten pause.

– Vi må huske at det er tusen­vis av nord­menn som har gitt livet for at vi skal kunne gjøre akku­rat dette. Tulle med poli­tikk, ledere og reli­gion, ha ytrings­fri­heten vi har. Det å gå på kom­pro­miss med det, det gjør jeg ikke. Det men­er jeg er å spytte på gra­va til de som har gitt livet for vår ytringsfrihet.

Som humorist må man tak­le mange forskjel­lige meninger. Spe­sielt der­som man beveg­er seg inn på et ømt tema som reli­gion, og portret­ter­er og spiller Mohammed på scenen.

I hvert fall om man lager en musikkvideo om skjulte homofile følelser for led­eren av IS.

Som teas­er til Reli­gion pub­lis­erte Ter­je «My Bag­dad­dy» på YouTube, hvor IS-led­er Abu Bakr al-Bagh­da­di frem­stilles som skapho­mofil mann. De to går blant annet på roman­tisk piknik­tur i parken, mater hveran­dre med sushi, slikker hveran­dres fin­gre og flørter. Videoen tok av i utlandet.

Drapstrusler og PST

Jeg hadde aldri blitt drap­strua før, det var veldig bisart

– Jeg våknet til mange noti­fikasjon­er, meldinger og ubesvarte anrop. The Inde­pen­dent hadde skrevet sak. Det kom inn meldinger som: «Lions of the Kali­fat, let’s go to Nor­way and find this fool», sant. Jeg hadde aldri blitt drap­strua før, det var veldig bisart.

Hvilke tanker gjør man seg da rundt egen sikker­het? Ter­je ris­ter svakt på hodet.

– Jeg er ganske lugn på det, alt­så. Jeg tar jo radikale islamis­ter ordentlig, henger dem ut som ganske tilbakestående… De kan sikkert bli sure, men…

Han smil­er lurt og smeller til med kebab­norsk aksent.

– Jeg tenker du skal ha rimelig lite på agen­daen om du tenker «je ska ta han der je, skalla komik­ern, han Ter­je Sporsem!»

– Jeg bare satser på at de har gjort såpass lite research at de tar feil og går etter han Dagfinn Lyn­g­bø i stedet…

Ter­je tok steget og ringte til Poli­ti­ets sikker­het­st­jen­este. I andre enden var det som om noen hadde hatt et veddemål.

– Jeg sa: ja hei du, det er Ter­je Sporsem, og de bare «ja, DER ringer du, ja». Vi snakket om alt fra hjemme­sikker­het til aldri å åpne døren uten at du vet hvem det er. Det er en absurd følelse å være komik­er i 2017 og å måtte forholde seg til sånt.

Burde man da være modig for å dri­ve med sånn humor i dag? Nei, synes Ter­je – humor er sub­jek­tivt. Det noen synes er super­mor­somt, kan andre synes er alt­for drøyt. Dette er bal­ansegan­gen han job­ber med hver gang.

– «Nå tuller du med Moses, at han stod og pra­ta med en bren­nende busk. For meg er det vik­tig, for jeg har en gang snakket med.. En bjørk, i Fyllings­dalen», ikke sant. Folk har også egne opplevelser.

– Jeg har avfun­net meg med at jeg ikke kan til­fredsstille alle. Men de største kri­tik­erne er de som aldri har sett showet. Etter at jeg gjestet Lind­mo og pratet om hvor mange Gud dreper i Bibe­len, da bare… Det RANT inn med meldinger. Det var mye hat­mail fra Sør­lan­det!, sier Ter­je. Han vrir seg i sofaen og glis­er stort.

Foto: Thea Kristin H. Johannessen

Tror du IS har humor?

Humor han­dler jo om refer­anser, fork­lar­er han. Dette ler vi av i Norge, eller i Bergen, eller i Oslo. Noe ler man vel også av i Raqqa? Han tar en slurk av kaf­fen og nikker.

– Jeg er over­be­vist om at de har masse humor. Sikkert humor som er sii­i­innsyykt drøy. Ter­je drar på ordet.

– Jeg tror at når… Når IS-folk møtes: «Åh, så du al-Bagh­da­di i dag, eller? Hæ? SÅ du at den kjorte­len bare hadde hengt seg opp i trusa, eller?». De må jo ha sånn hverdagshu­mor. Også noe sånt som «jeg sku hal­shugge en i dag vet­tu, også fikk jeg ikke til på første forsøk! Haha!».

Et selvpålagt tabu

Det er vel vik­tig med humor, uansett hvor eller hvem man er?

– Alt­så, hva hadde vi vært uten humor? Vi har evnen til å le av situ­asjon­er som er så jævla mørke. Det elsker jeg ved men­nes­ket, vi evn­er å vri kjipe situ­asjon­er til noe som kan bli gøy for oss i etter­tid. Det er jo sånn at tragedie + tid = humor, sant.

Ter­je har en hel bolk i showet med Mohammed. Han åpn­er med «Mohammed er pro­feten over alle pro­feter i islam».

– Det blir stille i salen. Det er så deilig å kjenne på den halvk­leine stemnin­gen. Da er det mor­somt å snakke om det på en måte som gjør at folk blir sånn «åh, jam­men, ja, dette er jo kjempegøy».

Ja, for det er litt tabu det, å tulle med sånt?

Ter­je nikker ivrig. Han fly­t­ter seg ener­gisk rundt i sofaen. For mange er det tabu å tulle med reli­gion. Særlig islam, noe han men­er er litt selvpålagt.

– I vår uviten­het er vi redd at ingen mus­limer eier humor. Mange har en sterkere tro enn den van­lige nord­mann, men veldig mange er ganske avs­lap­pa. Vi skal tørre å tulle med det så lenge vi ikke spot­ter noen – det er de ikke så begeistret for.

Han synes også det egentlig er ganske inkluderende. 

– Det hadde nå vært kjem­peek­sklud­erende å ikke tulle med islam! Jeg tar alle de seks store av en grunn. Kan ikke vi bare være en gjeng, også tuller og ler vi med hveran­dre. Da blir vi alle «one big hap­py family».

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen