Hvordan kan NRK styrke demokratiet?

NRK skal være uavhengig og balansert og jobbe for å styrke folks mulighet til å delta i demokratiske prosesser, foreslår regjeringen. Hva mener du?

Et redak­sjo­nelt uav­hen­gig NRK skal bidra til at hele befolk­nin­gen får nok infor­ma­sjon til å del­ta i demo­kra­ti­et. Det går Kul­tur­de­par­te­men­tet inn for i for­sla­get til ny all­menn­kring­kas­tings­pla­kat. Over­ord­ne­de prin­sip­per for NRKs jour­na­lis­tikk og sam­funns­rol­le er tema for den førs­te delen i for­sla­get.

Hva mener du?

NRK skal hol­de en høy etisk stan­dard og jour­na­lis­tik­ken skal være balan­sert «over tid». NRK skal med sitt til­bud frem­me offent­lig debatt. Og NRK får som opp­ga­ve å avdek­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold og beskyt­te enkelt­men­nes­ker og grup­per mot over­grep fra myn­dig­he­ter, pri­va­te bedrif­ter eller and­re.

Hva mener du? Hvor­dan kan NRK best bidra til å styr­ke demo­kra­ti­et? Er NRKs jour­na­lis­tikk balan­sert? Hvor over­be­vist er du om NRKs uav­hen­gig­het? Hvil­ke grep kan tas for å styr­ke den? Bør NRK sat­se ster­ke­re på å involve­re pub­li­kum i sine debat­ter og jour­na­lis­tikk gene­relt? Er NRK åpen nok for pub­li­kum i dag?

Skriv inn dine syns­punk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skri­ve en egen artik­kel).

Her er teks­ten i del 1 av for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK:

NRK skal under­støt­te og styr­ke demo­kra­ti­et
• NRKs sam­le­de all­menn­kring­kas­tings­til­bud skal ha som for­mål å opp­fyl­le demo­kra­tis­ke, sosia­le og kul­tu­rel­le behov i sam­fun­net.
• NRK skal bidra til å frem­me den offent­li­ge sam­ta­len og med­vir­ke til at hele befolk­nin­gen får til­strek­ke­lig infor­ma­sjon til å kun­ne være aktivt med i demo­kra­tis­ke pro­ses­ser.
• NRK har som opp­ga­ve å avdek­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold og bidra til å beskyt­te enkelt­men­nes­ker og grup­per mot over­grep eller for­søm­mel­ser fra offent­li­ge myn­dig­he­ter og insti­tu­sjo­ner, pri­va­te fore­tak eller and­re.
• NRK skal være redak­sjo­nelt uav­hen­gig. NRK skal ver­ne om sin integri­tet og tro­ver­dig­het for å kun­ne opp­tre fritt og uav­hen­gig i for­hold til per­soner eller grup­per som av ideo­lo­gis­ke, øko­no­mis­ke eller and­re grun­ner vil øve inn­fly­tel­se på det redak­sjo­nel­le inn­hold. Virk­som­he­ten skal pre­ges av høy etisk stan­dard og over tid være balan­sert. Sak­lig­het, ana­ly­tisk til­nær­ming og upar­tisk­het skal etter­stre­bes.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

  1. Her er hvor­dan NRK IKKE styr­ker demo­ra­ti­et: NRK lar Norsk Tip­ping få pro­mo­te­re spille­gal­skap med gra­tis­re­kla­me verdt 473 mil­lio­ner kro­ner årlig. Det er gans­ke impo­ne­ren­de gra­tis­støt­te til en meget smal næring. Nevn­te vi at Gis­ke er gene­ral­for­sam­ling både i NT og NRK ???

  2. NRK kan styr­ke demo­kra­ti­et ved å la poli­tisk ukor­rek­te stem­mer få slip­pe til. NRK bør vid­re slut­te å la seg bru­ke som mik­ro­fon­sta­tiv av asy­l­ad­vo­ka­ter og and­re repre­sen­tan­ter for asyl­in­du­stri­en. NRK bør også stil­le kri­tis­ke spørs­mål til hvor­dan skatte­pen­ger bru­kes og hvor­dan olje­for­muen for­val­tes. Det­te er fak­tisk fol­kets pen­ger! NRK bør også ta tak i det som debat­te­res liv­lig på net­tet, men som for­ties i NRK. For eksem­pel rov­dyr, peak oil og EØS. Til slutt er mitt øns­ke nå for­ran valg­kam­pen at NRK lar små­par­ti­er slip­pe til. I demo­kra­ti­ets navn må NRK pre­sen­te­re par­ti­er som NKP, Demo­kra­te­ne, Pen­sjo­nist­par­ti­et og De Grøn­ne i sine valg­sen­din­ger. Dis­se par­ti­ene har minst like seriø­se pro­gram­mer som de sto­re par­ti­ene, men ikke pen­ger nok til å kjø­re sto­re valg­kam­pan­jer.

  3. Enig med Rei­dar Kaar­bø når det gjel­der tip­pin­gen. Det er pin­lig og skan­da­løst at en stas­ka­nal bru­ker mas­se tid (bes­te sende­tid!) på det­te. For­øv­rig, når det gjel­der å styr­ke demo­kra­ti­et (som er en vik­tig opp­ga­ve for NRK!) må NRK gjø­re om debatt­pro­gram­me­ne fra pin­lig vrøvl og ukva­li­fi­sert syn­sing til kunn­skaps- og verdi­ba­ser­te reflek­sjo­ner med sam­men­hen­gen­de reson­ne­men­ter. Vide­re bør nyhets­sen­din­ge­ne styr­kes og gjer­ne sup­ple­res med skik­ke­li­ge ana­ly­ser av situa­sjo­nen i Nor­ge og ver­den, slik vi som er vel­ge­re, for­bru­ke­re og sam­funns­bor­ge­re har noe sub­stan­si­elt å ta utgangs­punkt i når vi skal dan­ne oss menin­ger og gjø­re valg.

    EKH

  4. Igor Ahlefeldt says:

    Spørs­måls­stil­lin­gen vir­ker let­te­re absurd på meg. Jeg synes ikke noe om hver­ken NRK eller om demo­kra­ti­et. Ikke prin­si­pi­elt betrak­tet. NRK har av og til gode musikk­pro­gram­mer som jeg hører på, og demo­kra­ti­et kan av og til fat­te ved­tak jeg kan applau­de­re, men jeg har ikke kun­net se at det­te skal kun­ne avsted­kom­me at jeg end­rer mitt prin­si­pa­le syns­punkt om at sta­ten ikke skal dri­ve kring­kas­ting på den ene side og om at et fler­tall ikke skal kun­ne bestem­me noe av betyd­ning over et mindre­tall på den annen side. Demo­kra­ti i sin nåvæ­ren­de utfly­ten­de form synes jeg hel­ler ikke noe om. Et inn­skren­ket demo­kra­ti, la meg si, begren­set til den eien­doms­be­sit­ten­de klas­se, med en alders­gren­se ned­ad på, tja, tred­ve år og gjer­ne ytter­li­ge­re begren­set med for eksem­pel krav til en høy­ere embeds­ut­dan­nel­se, ja det vil­le jeg kun­ne dis­ku­te­re, men jeg ser på både dagens NRK og dagens nors­ke demo­kra­ti som onder. Om man der­for skal benyt­te det ene ondet til å styr­ke det and­re…? Pro­blem­stil­lin­gen er som man for­står for meg nok­så absurd.

  5. Helt enig med Igor Ahle­feldt. Demo­kra­ti­et er opp­skrytt. I dag hen­vi­ser man til demo­kra­ti­et like ofte som Sta­lin bruk­te ordet folke­de­mo­kra­ti. Det ble ikke sær­lig mye demo­kra­ti av det. Og i dag slip­per stort de sam­me men­nes­ke­ne til orde i NRK om nær sagt alle emner. Tho­mas Hyl­land Erik­sen kom­men­te­rer alt, Olaf Thom­mes­sen blir all­tid hen­tet inn for å si noe om inn­vand­ring. Ald­ri and­re. Slik er det i alle aviser og TV-kana­ler. Det blir et lik­som-demo­kra­ti. Van­li­ge folk slip­per ikke til som hoved­opp­slag, bare som offer for noe. Enten som lot­to-vin­ne­re eller ulyk­kes­fug­ler. Ald­ri for sine menin­ger. Dess­uten er det nors­ke demo­kra­ti­et pre­get av den nors­ke kaffe­kos-men­ta­li­te­ten; det far­li­ge unn­gås, man spør hel­ler Tho­mas Hyl­land Erik­sen.

til toppen