Et smalt eller bredt NRK?

NRKs tilbud skal appellere til både brede og smale publikumsgrupper og samtidig være nyskapende, foreslår regjeringen. Hva mener du?

NRK skal få ha sam­me til­bud som kom­mer­si­el­le aktø­rer og sam­ti­dig være en kil­de til inn­sikt og kunn­skap. NRK-til­bu­det skal både nå bre­de og sma­le pub­li­kums­grup­per. Det går Kul­tur­de­par­te­men­tet inn for i for­sla­get til ny all­menn­kring­kas­tings­pla­kat. Balan­sen mel­lom opp­lys­ning og under­hold­ning er tema for den fjer­de delen i for­sla­get.

Hva mener du?

NRK skal gi inn­sikt, reflek­sjon og kunn­skap om inter­na­sjo­na­le for­hold, men sam­ti­dig ha lov til å kon­kur­re­re med kom­mer­si­el­le kana­ler. Begrens­nin­gen er at NRK skal prø­ve å plus­se på et «ele­ment av økt sam­funns­ver­di» i for­hold til de kom­mer­si­el­le, fore­slås det. NRKs til­bud skal gjen­spei­le mang­fol­det i befolk­nin­gen og appel­le­re til alle alders­grup­per.

Hva mener du? Bør NRK over­late under­hold­ning og sport til de kom­mer­si­el­le og kon­sen­tre­re seg om å leve­re det mar­ke­det ikke til­byr? Gir for­sla­get NRK for frie hen­der, eller leg­ger det for ster­ke begrens­nin­ger på hva NRK kan gjø­re? Er kra­ve­ne som stil­les pre­si­se nok eller for vage til å «måle» NRK etter?

Skriv inn dine syns­punk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skri­ve en egen artik­kel).

Her er teks­ten i del 4 av for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK:

NRK skal etter­stre­be høy kva­li­tet, mang­fold og nyska­ping
• NRK skal også kun­ne for­mid­le sam­me type til­bud som også til­bys av kom­mer­si­el­le aktø­rer, men bør etter­stre­be å til­føye sitt til­bud et ele­ment av økt sam­funns­ver­di i for­hold til det kom­mer­si­el­le til­bu­det.
• NRK skal til­by tje­nes­ter som kan være kil­de til inn­sikt, reflek­sjon, opp­le­vel­se og kunn­skap gjen­nom pro­gram­mer av høy kva­li­tet.
• NRKs til­bud skal ha tema­tisk og sjan­g­er­mes­sig bred­de.
• NRK skal til­by nyhe­ter, aktua­li­te­ter og kul­tur­stoff for både sma­le og bre­de grup­per. Til­bu­det skal gjen­spei­le det mang­fol­det som fin­nes i befolk­nin­gen. Blant annet skal NRKs sam­le­de til­bud appel­le­re til alle alders­grup­per.
• NRK skal ta sik­te på å bidra til økt kunn­skap om inter­na­sjo­na­le for­hold blant befolk­nin­gen og der­igjen­nom frem­me for­stå­el­se mel­lom folke­grup­per.
• NRK skal være nyska­pen­de og bidra til kva­li­tets­ut­vik­ling.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. NRK for­mid­ler ikke norsk kul­tur og tra­di­sjo­ner på en posi­tiv og seriøs måte. NRK er et red­skap i glo­ba­li­se­rin­gens tje­nes­te. Spe­si­elt gjel­der det­te fjern­sy­net. I den grad det er noen nors­ke kul­tur­inn­slag så er det enten smal fin­kul­tur eller så blir norsk kul­tur lat­te­lig­gjordt.

 2. Einar Spurkeland says:

  Hva er vik­tigst?
  Noen vik­ti­ge stikk­ord i for­sla­get til nye NRK-mål:
  — sam­me til­bud som kom­mer­si­el­le aktø­rer
  — inn­sikt, reflek­sjon og kunn­skap
  — høy kva­li­tet, bred­de i tema og sjang­re
  — sma­le og bre­de grup­per
  — kunn­skap om inter­na­sjo­na­le for­hold
  — frem­me for­stå­el­se mel­lom folke­grup­per
  — nyska­pen­de og bidra til kva­li­tets­ut­vik­ling

  Man kun­ne gjer­ne si: Lyk­ke til! Det førs­te punk­tet slår ihjel samt­li­ge and­re punk­ter og vil tro­lig føre til at NRK som platt­form på nett og i eter­me­die­ne vil gjen­nom­gå en kom­mer­si­ell revo­lu­sjon der seer­tall, lyt­ter­tall og nett­be­søk vil sty­re pro­gram­inn­hol­det. Noen vil hev­de at der er vi alle­re­de. Jo, i for­hold til opp­lys­nings­ti­den i NRK, som ble grav­lagt en gang på 1980-tal­let, så er vi nok nær­me­re en ren kom­mer­si­ell pub­lic kring­kas­ter enn noen gang. Det er bare å slå opp på nett­si­de­ne, sjek­ke sports­en­din­ge­ne med alle sine spon­sor­pla­ka­ter eller lese rulle­teks­ten på utal­li­ge pro­gram­mer med akti­ve kom­mer­si­el­le aktø­rer.

  Det er kan­skje der­for ord som jour­na­lis­tikk, kilde­kri­tikk, presse­etikk, pro­fe­sjons­etikk osv ikke er med i de over­ord­ne­de måle­ne. Det frem­kom­mer hel­ler intet om hvor­dan måle­ne skal bli opp­nådd. Så vil noen inn­ven­de at man kan ikke ha med alle detal­jer, og det er utvil­somt rik­tig, men ved å ute­late sen­tra­le begre­per for hvor­dan pro­gram­inn­hol­det skal pro­du­se­res og mar­keds­fø­res, hvor­dan inn­tek­te­ne skal ska­pes etc, så mis­ter måle­ne fotfeste.Det blir kli­sje­er som sier alt og ingen­ting. Et tanke­kors er det jo at ordet «kom­mer­si­ell» er det blitt plass til — mens ordet «jour­na­lis­tikk» ikke er fun­net ver­dig en plass på øvers­te nivå.

  NRK skal eksem­pel­vis appel­le­re til alle alders­grup­per, heter det. Hvor­dan skal det­te til­rette­leg­ges? Skal det være i løpet av hvert enkelt pro­gram, sen­ding eller sende­pla­nen over timen, døg­net, uken, året osv? Hvil­ke kri­te­ri­er har man tenkt å benyt­te for å måle den even­tu­el­le brø­ken for for­de­ling mel­lom alders­grup­per?

  Kva­li­tet er eks­tremt vans­ke­lig å måle. Man kan selv­føl­ge­lig enkelt måle den tek­nis­ke kva­li­te­ten. Ver­re er det med inn­holds­kva­li­te­ten. Det er lett å ty til seer­tall, antall uni­ke besø­ken­de på inter­nett osv, men det sier lite om inn­holds­kva­li­te­ten.

  Jeg tror nok den nye NRK-sje­fen først som sist vil set­te seg ned og ten­ke over hvor­dan inn­tek­te­ne skal ska­pes i det frem­ti­di­ge medie­mang­fol­det der mer og mer av mid­le­ne gene­re­res på basis av kom­mer­si­el­le beslut­nin­ger. En for­svars­stra­te­gi kan være å sør­ge for at samt­li­ge pub­lic kana­ler i Euro­pa blir til­gjen­ge­lig i det frem­ti­di­ge Riks-TV. Da vil man ha et annet kva­li­tets­mes­sig inn­hold å måle seg mot og kun­ne sjek­ke det­te i for­hold til lytter‑, seer- og nett­opp­slut­ning. Ver­re blir det der­som NRK bare skal kon­kur­re­re med kom­mer­si­el­le kana­ler i den nye TV-vir­ke­lig­he­ten. Da er jeg redd for at det frem­ti­di­ge NRK kun inn­frir det førs­te punk­tet oven­for.

  Det er ikke galt med en kom­mer­si­ell stra­te­gi — men en stus­ser litt når det som skal være inn­hol­det redu­se­res til «tje­nes­ter» som skal være som det du fin­ner hos «kom­mer­si­el­le aktø­rer». Det kan også være rik­tig å gjø­re NRK om til et rent kom­mer­si­elt sel­skap, men da kan pri­va­te inves­to­rer like gjer­ne over­ta, så får sta­ten ta hånd om kul­tur­for­mid­lin­gen på annen måte.

  I mot­satt fall bør det­te for­sla­get omar­bei­des og foku­se­res mye mer på at NRK skal være en pub­lic kva­li­tets­ka­nal med et antall platt­for­mer. Der­som det sis­te skal være til­fel­let — må NRK ori­en­te­re seg mer mot and­re pub­lic kana­ler enn å inn­fri kort­sik­ti­ge kom­mer­si­el­le inter­es­ser.

 3. Igor Ahlefeldt says:

  Prin­si­pi­elt sett bør ikke sta­ten dri­ve kring­kas­ting.

til toppen