Mer distrikt og mer nynorsk i NRK?

NRK skal sende fra og om distriktene og ha minst 25 prosent nynorsk, foreslår regjeringen. Hva mener du?

Minst 25 pro­sent andel nynorsk i NRK-sen­din­ge­ne, pro­gram­mer fra og om dis­trik­te­ne og syn­lig­gjø­ring av Nor­ge som mang­fol­dig og fler­kul­tu­relt. Det går Kul­tur­de­par­te­men­tet inn for i for­sla­get til ny all­menn­kring­kas­tings­pla­kat. Språk, kul­tur­arv, dis­trik­ter og mino­ri­te­ter er tema for den tred­je delen i for­sla­get.

Hva mener du?

For­sla­get vil gi NRK plikt til å sen­de pro­gram­mer og annet inn­hold som er pro­du­sert i eller hand­ler om dis­trik­te­ne. NRKs pro­gram­ar­ki­ver tas også opp. Dis­se skal NRK job­be for å digi­ta­li­se­re og gjø­re til­gjen­ge­lig, og arkiv­stof­fet bør «i hoved­sak» være gra­tis å bru­ke.

Hva mener du? Hvor­dan kan NRK best gi et til­bud for hele lan­det? Hva med mino­ri­tets­grup­per – bør NRK også ha sen­din­ger på de størs­te mino­ri­te­te­nes språk? Hvor­dan kan NRK best frem­me dia­log og for­stå­el­se mel­lom sam­funns­grup­per? Er det rea­lis­tisk eller øns­ke­lig med 25 pro­sent nynorsk-andel? Hva med arki­vet, bør gam­le NRK-pro­gram­mer være fritt til­gjen­ge­lig, også for ned­las­ting?

Skriv inn dine syns­punk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skri­ve en egen artik­kel).

Her er teks­ten i del 3 av for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK:

NRK skal styr­ke norsk språk, iden­ti­tet og kul­tur
• NRK skal reflek­te­re det geo­gra­fis­ke mang­fold i Nor­ge og ha et godt lokalt til­bud og lokal til­stede­væ­rel­se.
• NRK skal bidra til å styr­ke norsk og samisk språk, iden­ti­tet og kul­tur. En stor andel av til­bu­det skal ha norsk for­ank­ring og spei­le nors­ke vir­ke­lig­he­ter.
• NRK skal syn­lig­gjø­re mang­fol­det og reflek­te­re Nor­ge som et fler­kul­tu­relt sam­funn. NRK skal frem­me økt for­stå­el­se og dia­log mel­lom uli­ke grup­per i sam­fun­net.
• NRKs til­bud skal i hoved­sak bestå av norsk­språk­lig inn­hold. Beg­ge de offi­si­el­le mål­for­me­ne skal benyt­tes. Minst 25 pst. av inn­hol­det skal være på nynorsk.
• NRK plik­ter å sen­de inn­hold som enten er pro­du­sert i, eller som tar det inn­hold­mes­si­ge utgangs­punkt i, dis­trik­te­ne.
• NRK skal bidra til å sti­mu­le­re til kunst­ne­risk krea­ti­vi­tet ved å for­mid­le en bred varia­sjon av nors­ke kunst­ut­trykk.
• NRK skal for­mid­le norsk kul­tur­arv. NRKs arki­ver er en del av norsk kul­tur­arv, og sel­ska­pet skal arbei­de for å digi­ta­li­se­re og til­gjenge­lig­gjø­re dis­se arki­ve­ne for all­menn­he­ten. Arkiv­til­bu­det skal i hoved­sak gjø­res gra­tis til­gjen­ge­lig.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Hva er vit­sen med Nynorsk? Jeg har vokst opp med nynorsk og skrev nynorsk til jeg var 18år, men har for­kas­tet nynors­ken full­sten­dig. Det vi sit­ter igjen med er en kva­si-nynorsk som hele tiden åpner for bok­måls­ord. Nei, fjern nynors­ken som skrift­språk i nor­ge og bruk bok­mål. Mind­re enn 10% av nor­ges befolk­ning bru­ker nynorsk og så skal de ha 25% av sende­ti­den på nynorsk?

 2. Det­te vert sik­kert endå eit lite intel­li­gent ord­skif­te um nynorsk, i sta­den for å pra­ta um kva som er spe­si­elt for den­ne artik­ke­len. Sjølv um du hev vak­se opp med nynorsk, gjer ikkje det deg til ein nynorsk-gud. Sjølv vaks eg opp med bok­mål.

  Det­te såg ut som eit godt for­slag i mine augo. Folk må sjå nynors­ken nyt­ta. Det held ikkje at nynorsk­kom­mu­na­ne hev nynorsk og bok­måls­kom­mu­na­ne bok­mål; for at hald­nin­ga­ne til nynorsk skal betrast må han ver­ta meir syn­leg. At and­re «mino­ri­tets­språk» skal få pro­gram­fes­ta plass i NRK er ikkje del av same ord­skif­te. Dei språ­ki er ikkje norsk! Dei er ikkje del av det offent­le­ge Noreg; det er ikkje ved­te­ke at «bok­mål og fransk er tvo sjølv­sten­di­ge og like­ver­di­ge nors­ke skrift­språk», slik det er for nynorsk og bok­mål.

  Like­vel er det godt me hev pro­gram som «Migra­po­lis» på NRK (um det fram­leis gjeng), der mino­ri­tets­gruppor fær nyhen­de frå Noreg på sitt eige språk. Å ska­pa for­stå­ing og god dia­log mel­lom alle nord­menn (òg nyinn­flyt­ta) er ikkje ei lita opp­gå­ve, og det må tru­leg gje­rast på flei­re sta­der. Kann hen­da det vik­ti­gas­te er å få oss til å vil­ja for­stå og god­ta; men det er ikkje noko ein gjer yver natti.

  Bok­må­len tråk­kar lett på nynors­ken, og for å mins­ka under­tryk­kin­ga av nynorsk­bru­ka­rar so er det lurt å gje­ra nynors­ken meir syn­leg i NRK (og dimed meir syn­leg i sam­fun­net). Sjølv synest eg 25% er eit lite mål, eg had­de nok betre lika um det had­de vore 50–50 mel­lom nynorsk og bok­mål.

  Arkivi til NRK lyt abso­lutt leg­gast ut fritt; helst utan nokon form for avgren­sing av bruk. Det kann hen­da dei vil kun­na nyt­ta ein «Crea­ti­ve Commons»-lisens som ute­sten­gjer kom­mer­si­ell bruk, um NRK vil hava litt ret­tar på det som er fol­kets mate­ria­le.

  Eg tyk­kjer óg det er lurt med meir dis­trikt i NRK, sjølv um det kann hen­da finst flei­re menne­skje i byen. Det er ein vik­tig del av Noreg, og det hev lett for å ver­ta for mykje by-sen­tre­ring um ein ikkje ten­kjer yver det. At byane fær umtrent all merk­semd er ikkje rart, sidan det er der me sen­der mest frå. Like­vel er NRK gans­ke god på det­te alle­reie; men å få det i ein all­menn­kring­kas­tar­pla­kat had­de ikkje vore å for­ak­ta.

  So eg er heilt for den­ne pla­ka­ten, det finst ikkje neg­a­tivt i han :-)

til toppen