NRK må renses for kommersen

Kommersialiseringen av NRK vil få stadig ny kraft og sette lisensordningen i fare om ikke politikerne tar et oppgjør nå, skriver generalsekretær Geir Magnus Nyborg i Familie & Medier.

Forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat er inter­es­sant lesning for oss som forsvar­er en sterk all­mennkringkast­ing. Det svake punk­tet er at departe­mentet ikke klar­er å rydde i koblin­gen mel­lom etikk og butikk i NRK. Det er umulig å komme bort fra at kom­mer­sialis­erin­gen vil få stadig ny kraft om en ikke tar et oppgjør og får bort de lom­mer av butikk som finnes i sys­temet. De kom­mer­sielle inntek­tene er rel­a­tivt små i forhold til NRKs totale inntek­ter, så her kan poli­tik­erne få til en bil­lig oppklaring.

Hva mener du?

Det er særlig i forhold til barn at NRK har vært ute å kjøre på sin kom­mer­sielle bane. Det er en kjent målset­ting for poli­tikere, forel­dre og andre å redusere det kom­mer­sielle pres­set på barn og unge. I mitt arbeid med det såkalte Nyborg-utval­get ble jeg opp­merk­som på de utfor­dringer all­mennkringkasteren har på dette fel­tet (se NOU 2001:6 Oppvekst med pris­lapp? Om kom­mer­sialis­er­ing og kjøpe­press mot barn og unge).

Et råkjør mot barn
Det er for­bud mot reklame ret­tet mot barn i fjern­syn, et for­bud som får stor støtte fra forel­dre som blir spurt om det i ulike under­søkelser. Dette for­budet omgår NRK i barne­pro­duk­sjon­er som Jul i Blåf­jell, Jul på Måne­top­pen, Jul i Svin­gen og andre. Her bedriv­er NRK et rått kom­mer­sielt kjør mot barn som inklud­er­er lisen­sier­ing og produktplassering. 

Pro­grammene fun­ger­er i prak­sis som lange reklameinnslag

I den siste serien var det “bare” 30 pro­duk­ter som ble sol­gt på lisens fra NRK, ifølge Kam­pan­je. Det drei­de seg om “alt fra kalen­der, pusle­spill og sang­bok via PC-spill og Odd Nord­sto­ga-CD til mat­bokser, ski, boblevester og sen­ge­sett. Aktør­er som Cap­pe­len, Uni­ver­sal, Åsnes Ski og Bue­na Vista er lisen­stakere. Bare når det gjelder julekalen­dere er 80.000 enheter sendt ut til butikker lan­det rundt.” Inntek­tene til NRK Aktivum fra de to første seriene nærmet seg 20 mil­lion­er kroner. 

På tross av at disse seriene er kvalitet­spro­duk­sjon­er, rep­re­sen­ter­er de en utvikling i NRK poli­tik­erne må ta et oppgjør med. Kom­mer­sielle tv-kanaler som sender fra Norge må rette seg etter reklame­for­budet. NRK bry­ter ikke dette for­budet i juridisk for­stand, men pro­grammene fun­ger­er i prak­sis som lange reklameinnslag. Det er én ting som er verre enn direk­te reklame i blokker mel­lom pro­grammene, og det er den skjulte rekla­men. Sett i dette per­spek­tiv er NRKs prak­sis uforståelig og utålelig. NRK reklamer­er ikke direk­te i egne sendinger, men de kjør­er reklame for pro­duk­tene sine i andre medier. 

Butikken vil vinne
NRK må rendyrke sin ikke-kom­mer­sielle pro­fil. Når kom­mer­sielle hen­syn blir vik­tige, utfor­dr­er dette den redak­sjonelle uavhengighet. Det er i bunn og grunn NRKs tro­verdighet det står om. Det utfor­dr­er også min og andres lyst til å betale min lisens til all­mennkringkasteren NRK. Etter mitt syn set­ter NRK sin finan­sier­ings­form gjen­nom lisens i fare ved den måten å operere på. 

All­mennkringkast­ingsplakat­en rep­re­sen­ter­er en sjanse til å få et rent og ikke-kom­mer­sielt NRK. Der­som ikke det skjer, vil butikken gå foran etikken også i den kanalen som skal være et tro­verdig felles­gode i vårt samfunn. 

Artikkelfor­fat­teren er gen­er­alsekretær i det kristne mediefo­rumet Fam­i­lie & Medi­er.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen