links for 2008-03-15

Arnt Fol­gerø: Jour­na­list med tieplikt «Kol­le­ger ba meg om å slut­te med å frem­føre pri­va­te menin­ger offent­lig.» (tags: jour­na­lis­tikk ytrings­fri­het) Announ­cing the Glo­bal Voi­ces Citizen Media Sum­mit 2008 Kon­fe­ran­se om bor­ger­jour­na­lis­tikk og demo­kra­ti i Buda­pest i juni. (tags: kon­fe­ran­ser bor­ger­jour­na­lis­tikk blog­ging demo­kra­ti) Finn H sik­ret Åpen kanal — Kampanje.com Fri­ka­na­len trakk det lengs­te strå­et og fikk i dag til­delt kon­se­sjo­nen fra […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen