Arbeider med norsk data.gov

Fornyingsministeren vil også ha fram fakta om verdiskapingspotensialet i åpne data.

I janu­ar send­te finans­ko­mi­te­ens leder Tor­geir Micael­sen brev til for­ny­ings­mi­nis­ter Rig­mor Aas­rud med kon­kre­te spørs­mål om fram­drif­ten i arbei­det med fri­gi­vel­se av offent­li­ge data, og nå har han fått svar. Et av spørs­må­le­ne gjaldt om Aas­rud vil ta ini­tia­tiv til at det etab­le­res en fel­les offent­lig por­tal for pub­li­se­ring av data­sett til­sva­ren­de ame­ri­kans­ke data.gov. Sva­ret er lovende:

I førs­te omgang er det vik­tigs­te vi kan gjø­re å sør­ge for at det fin­nes infor­ma­sjon om hva som er til­gjen­ge­lig for videre­bruk, hvor man fin­ner slik infor­ma­sjon, på hvil­ke vil­kår og til hvil­ken pris. Det størs­te hin­de­ret for full utnyt­tel­se av det poten­sia­let for videre­bruk som lig­ger i offent­lig infor­ma­sjon er, iføl­ge en under­sø­kel­se pub­li­sert av EU vår­en 2009, nett­opp mang­len­de over­sikt over hva som fin­nes til­gjen­ge­lig for videre­bruk. Nå ser vi frem­veks­ten av uli­ke «data.gov»-løsninger. Eng­land, Sve­ri­ge og Dan­mark har alle egne vari­an­ter av sli­ke por­ta­ler. Jeg vil se på mulig­he­ten til å utvik­le og gjø­re til­gjen­ge­lig en norsk vari­ant og har alle­re­de satt i gang arbei­det. (min uth.)

Last ned bre­vet i pdf-for­mat her.

Det­te er utvil­somt det kla­res­te sig­na­let til nå fra regje­rings­hold om at en over­sikt over data­kil­der er et nød­ven­dig til­tak, skal man kom­me nær­me­re å utnyt­te poten­sia­let i offent­lig sek­tors data — og at det­te arbei­det fak­tisk er satt i gang.

Erik Stat­tin fore­slår for øvrig beteg­nel­sen data­brønn for dis­se data.gov-portalene. Det klin­ger bra — bed­re enn «data­kilde­ka­ta­log».

Aas­rud vars­ler i bre­vet også at hun vil få skaf­fet fram fers­ke tall for verdi­ska­pings­po­ten­sia­let i å fri­gi offent­li­ge data for videre­bruk. Det­te er utvil­somt også et vik­tig til­tak; til nå har det vært laget få sli­ke ana­ly­ser både i Nor­ge og utenlands.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen