Offentlige data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Reflections

 • Bilde: Norsk vegmuseum

  NORD 100-149

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Innocent Questions

  Fra SNL

 • IPPC

  IPCC var et EU-direktiv  for å redusere luftforurensning fra spesielt store utslippskilder som kraftverk, raffinerier etc. Et nytt direktiv om industriutslipp vedtatt  i 2010 erstattet IPPC-direktivet.Det generelle formålet med IPPC-direktivet var å redusere forurensning fra industrien og kontrollere utslippene fra store anlegg. EU-landenes myndigheter ble forpliktet til å samle og vedlikeholde oversikter over utslippsdata fra spesifiserte industrielle kilder og rapportere utslippene fra individuelle kilder til EU-kommisjonen.

 • genealogi

  Genealogi, studiet av de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng. I dagligtalen dekker begrepene et bredt tilfang av aktiviteter, alt fra amatørenes innsamling og sammenstilling av opplysninger om egen slekt til dyptgående studier av primærkilder og utprøving av hypoteser om sammenhenger mellom enkeltpersoner og slekter ut fra strengt vitenskapelige prinsipper.

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

 • Personvernforordningen

  Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

Mer om Offentlige data fra Vox Publicas arkiv